Privata dammar

Är du dammägare? Visste du att även som privat dammägare är du skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer skada för andra om flödena skulle öka?

 

Om vattennivåerna skulle öka så kraftigt att din damm spolas bort är du som dammägare ersättningsskyldig för de eventuella skador som uppkommer. Detta styrs av Miljöbalkens 11 kapitel 18 §.

Underhåll din damm

Vattennivåerna kan öka av till exempel en svår vårflod eller extremt mycket regn. Här kommer några tips på vad du kan kontrollera.

  • Se över kapaciteten på dammluckorna. Går alla luckor att öppna maximalt? Är det några luckor som är svåra att öppna och där det tar lång tid så att du behöver förbereda det i god tid?
  • Säkerställ att det inte finns skräp och annat som blockerar utflödet ur dammen. Rensa bort detta så ofta du kan.
  • Se till att du kontrollerar dammen oftare under högflödessituationer.

Riskerar din damm att rinna över?

Om dammen överströmmas finns det en risk att dammen i sig kollapsar och leder till ett kraftigt ökat vattenflöde. Men hur känslig dammen är för överströmning beror helt på dammens konstruktion.

  • Är alla dammluckor fullt öppna? Går det att öka kapaciteten på något sätt?

  • Är dammen en så kallad fyllningsdamm som är gjord i sten och jord är den känslig för överströmning. Det innebär att om vattnet börjar rinna över dammen så kan detta snabbt erodera bort delar av dammen och leda till ett okontrollerat utsläpp.

  • Om du upptäcker sjunkhål i dammen eller läckage genom dammen kan du kanske täta detta genom att tillföra sand eller täta på något annat sätt uppströms. Det kan handla om att ta hjälp av presenningar och ballast för att hjälpligt täta något som kan leda till ett dammhaveri.

  • Är dammen en betongdamm brukar den tåla en överströmning. Det är viktigt att fundament och annat på dammen inte eroderas.

  • Även om dammen till viss del är byggd i betong kan det finnas andra delar byggda av sten och jord som är betydligt känsligare för överströmning.

  • Om risken finns att dammen överströmmas bör du överväga att gräva en ny kanal vid sidan av dammen för att kontrollerat öka kapaciteten på avbördningen. Gör hellre detta i förväg innan dammen redan har överströmmats. Kanalen bör vara så pass grund att den går enkelt att fylla igen när nivån sjunker tillbaka på uppströmssidan.

Senast uppdaterad: