Direktionens protokoll 31 maj 2024

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet.

Direktionens ledamöter
Åsa Ulander, ordförande (S)
Stefan Broman (S)
Carin Staf (C)
Jan-Erik Iversen (M)
Pirjo Jonsson, vice ordförande (S) §33-37
Björn Könberg (S)
Björn Hellquist (T)
Linda Mattsson (VF)

Direktionens ersättare
Niclas Burvall (S) tjänstgörande
Klara Hedin (v)
Anna Edin (C)
Bertil Sidh (SD)
Roger Öberg (S) tjänstgörande §38-48

Tjänstepersoner
Per Silverliden, förbundschef
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Sarah Faxby Bjerner, HR-chef och chef verksamhetsstöd
Tora Åström, chef förebyggande avdelningen
Johan Keijser, tillförordnad räddningschef
Helen Olofsson, kommunikatör
Anders Zetterquist, projektledare
Catarina Andersson, administratör

Fackliga organisationer
Joakim Kastemyr, Ledarna
Sven Åkerlund, Vision
Jimmy Södermark, Kommunal
Alva Jansson, Brandmännens Riksförbund

Justering och sekreterare
Att jämte ordförande Åsa Ulander justera dagens protokoll valdes Linda Mattsson. Sekreterare är Catarina Andersson.

33 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordförande öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Linda Mattsson.

34 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

35 § Information om säkerhetsfrågor

Punkten flyttas för behandling vid kommande direktionssammanträde under året.

36 § Information om arbete med nya räddningsstationer och ledningsbyggnad

Nu är det klart att en ledningsbyggnad för SOS Alarm AB och räddningstjänsten kommer att uppföras invid Timrå räddningsstation. Bygglov blir troligen klart innan midsommar. Projektering startar i juni 2024. Inflyttning planeras till hösten 2026.

Byggnationerna pågår för fullt av Lidens räddningsstation. Budgeten håller sig inom beslutande medel trots ökade kostnader. Inflyttning planeras till september 2024.

Gällande en räddningsstation i Sundsvall är projektspecifikation beslutad vid ett första styrgruppssammanträde. Nästa steg är att fatta beslut om projektdirektiv med projektplan. Därefter kan förstudien komma igång och bedrivas under hösten 2024. I förstudiearbetet kommer också framtiden för MRF Skyddscenter Fillan att behandlas.

37 § Beslut om delårsrapport 1 2024

Direktionen beslutar

att godkänna delårsrapport 1 2024

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårsrapporter och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i lagen.

Ärendet

Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 1 2024.

Ärendets tidigare handläggning

Det är den första delårsrapporten för 2024 som ska beslutas. Det senaste bokslutet som beslutades när det gäller verksamhet och ekonomi samlat är årsbokslutet för 2023 som beslutades vid direktionssammanträdet den 9 februari 2024.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 1 2024.

Förslag till uppföljning

Delårsrapport 2 2024 ska beslutas den 27 september 2024.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

38 § Beslut om handlingsprogram 2024 – 2027

Direktionen beslutar

att godkänna handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2024-2027.

Bakgrund

Varje kommun är skyldig att ha handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga denna har att hantera riskerna.

Handlingsprogrammet antas för en fyraårsperiod, ett år förskjutet från mandatperioden.

Ärendet

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för räddningstjänst. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:1) om innehåll i och struktur för handlingsprogram.

Detta handlingsprogram är gemensamt för alla ägarkommunerna och innefattar därmed hela räddningstjänstförbundets område. Det är även ett gemensamt handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för räddningstjänst.

Ärendets tidigare handläggning

Tidigare handlingsprogram beslutades av direktionen den 8 april 2022.

Förvaltningens övervägande

Jämfört med tidigare version så har handlingsprogrammet uppdaterats så att detta stämmer överens med dagens situation. Till exempel har ändringar gjorts i kapitlen som beskriver räddningstjänst under höjd beredskap och som beskriver övergripande ledning. Justeringar har också gjorts i kapitlet som beskriver vilken utbildningsnivå som krävs för olika ledningsfunktioner där denna har anpassats efter det nya utbildningsutbudet som ges av MSB. Justeringar har även gjorts i kapitlet om mål och indikatorer så att dessa överensstämmer med ambitionen med mål- och resursplanen.

Det föreslås inga ändringar vad gäller förmåga till förebyggande verksamhet eller räddningstjänst.

Förslag till uppföljning

Handlingsprogrammet följs upp genom respektive års årsredovisning.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

39 § Beslut om antagande av ändringar av och tillägg till förbundsordningen

Direktionen beslutar

att anta ändringar av och tillägg till förbundsordningen för Medelpads räddningstjänstförbund, och

att föreslå respektive ägarkommun att besluta om att fastställa dessa ändringar av och tillägg till förbundsordningen

Bakgrund

I 9 kap. kommunallagen (2017:725) regleras kommunal samverkan och kommunalförbund. Där anges vad en förbundsordning ska reglera och hur den ska tillämpas.

Ärendet

Ärendet gäller revideringar i några delar samt redaktionella ändringar i form av förtydliganden och språkliga justeringar.

Ärendets tidigare handläggning

Den senaste revideringen av förbundsordningen antogs av direktionen den 9 december 2016.

Förvaltningens övervägande

För kommunalförbundets verksamhet är det av vikt att förbundsordningen hålls korrekt och uppdaterad. Därför föreslås – utöver redaktionella ändringar – några revideringar så att förbundsordningen hålls uppdaterad. De viktigaste revideringarna är följande.

Ändring föreslås i 10 § att tillkännagivanden om justering av protokoll med mera endast meddelas på Sundsvalls kommuns anslagstavla. Sådana tillkännagivanden meddelas även på Medelpads Räddningstjänstförbunds anslagstavla.

I 16 § finns förslag till ändringar och tillägg som i första hand avser ekonomisk fördelning mellan räddningstjänstförbundet och en ägarkommun eller flera ägarkommuner gällande kostnader för självrisk när statlig ersättning utgår efter större räddningsinsatser. Ändringarna och tilläggen görs för att motsvara de bestämmelser som MSB har för att självrisken ska hållas så låg som möjligt. I annat fall skulle kostnaderna för ägarkommunerna öka genom en större självrisk.

För att en självrisk ska kunna beräknas i enlighet med det angivna självriskbeloppet för den eller de ägarkommuner där räddningsinsatsen har genomförts, krävs att inga fler ägarkommuner är med och finansierar kostnaderna för självrisken. Skulle så vara fallet, hade den samlade självrisken plussats på med den tillkommande ägarkommunens eller -kommunernas självrisk/-er, även om ingen räddningsinsats hade bedrivits där.

Förslag till uppföljning

Förbundsordningen bör ses över vid varje ny mandatperiod.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

40 § Beslut om begäran om dispens med anledning av tillämpande av regler om dygnsvila kopplat till EU:s arbetstidsdirektiv

Direktionen beslutar

att begära dispens för personalkategorier som nedan anges så att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 13 moment 5 och motsvarande bestämmelse i Bilaga R till AB kan överstiga 20 timmar. Detta så att den sammanlagda arbetstiden får uppgå till högst 24 timmar, och

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund

Från och med den 1 oktober 2023 respektive den 1 februari 2024 gäller nya regleringar om dygnsvila som uppfyller minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv 2003/88/EG. Bakgrunden är att EU-kommissionen har uppmärksammat Sverige på att flera kollektivavtal inom kommuner och regioner inte följde EU:s arbetstidsdirektiv. Direktiven kräver bland annat 11 timmars dygnsvila mellan två arbetspass. De centrala parterna är överens om att det är viktigt att alla verksamheter gör sitt yttersta för att ställa om verksamheten, så att skyddsregler om arbetstagarens rätt till dygnsvila säkerställs.

Huvudregler om minst 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod är till för ett långt och hållbart arbetsliv och stöds av forskningen. Därför ska undantag vara möjligt först när det kan säkerställas att alla andra alternativ har uttömts.

I och med detta har en tilläggsöverenskommelse träffats som avser möjlighet till dispens. Dispens innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av ordinarie arbetstid i kombination med jour kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. Efter en sådan arbetstidsförläggning ska kompenserande vila ges i direkt anslutning och minst motsvara den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat.

Ärendet

Ärendet gäller kompletterande begäran om dispens i förhållande till reglerna om dygnsvila.

Ärendets tidigare handläggning

Direktionen fattade tidigare beslut om begäran om dispens med anledning av tillämpande av regler om dygnsvila kopplat till EU:s arbetstidsdirektiv den 8 december 2023.

Beslut om dispens fattades av arbetstidsnämnden den 13 mars 2024.

Förvaltningens övervägande

Tidigare beslutad dispens omfattar endast helger i grundschemat och semesterperioden. Förvaltningen anser att det finns behov av kompletterande dispens för att klara av verksamhetens totala behov av kompetensförsörjning. På kort sikt har förbundet inte möjlighet att göra de anpassningar som krävs för att kunna följa huvudregeln för dygnsvila.

När det gäller grunder, statistik, scheman, risk- och konsekvensanalys samt handlingsplan för att dispens inte ska behövas, hänvisas det till den tidigare inlämnade begäran om dispens.

Kompletterande situationer som begäran omfattar:

 • kombibrandmäns och kombibefäls operativa pass samtliga veckodagar,
 • i samband med övning och utbildning – utöver vad som framgår av den centrala tilläggsöverenskommelsen den 17 april 2024 – samtliga veckodagar,
 • för att kunna hantera facklig samverkan och MBL samtliga veckodagar, samt
 • vid vakanssituationer- dels numerärt och dels för att säkerställa att det finns nödvändig kompetens samtliga veckodagar.

Begäran om dispens översänds, via Sobona, till Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut.

Förslag till uppföljning

Direktionen informeras om arbetstidsnämndens beslut i ärendet samt därefter löpande hur verksamhet, personal och ekonomi berörs av de förutsättningar som ges. Beviljas dispens informeras direktionen också löpande om förvaltningens agerande för att i framtiden kunna hantera den skärpta tillämpningen av reglerna om dygnsvila utan att använda sig av undantagsmöjligheten som en dispens ger.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

41 § Beslut efter ordförandebeslut den 14 maj 2024

Direktionen beslutar

att godkänna ordförandebeslut den 14 maj 2024.

Bakgrund

Ordförandebeslut gällande föreläggande om löpande vite på 10 000 kr för Brf varvet (org.nr: 789200-1178) på fastigheten Vivsta 28:2 har fattats den 14 maj 2024. Ärendet bedömdes behöva verkställas snarast och kunde därmed inte avvakta avgörande vid ordinarie sammanträde vid arbetsutskottet eller direktionen.

Beslutet gäller omedelbart efter att det har fattats.

Ärendet

Ärendet avser godkännande av ordförandebeslut den 14 maj 2024.

Ärendets tidigare handläggning

Se ordförandebeslutet.

Ärendena i ordförandebeslutets tidigare handläggning

Se ordförandebeslutet.

Ordförandens bedömning

Inget har framkommit som talar för att någon del av beslutet inte längre ska gälla.

Förslag till uppföljning

Se ordförandebeslutet.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom ordförandens bedömning.

42 § Information om arbetsmiljöfrågor

Förvaltningen informerade bland annat om följande arbetsmiljöfrågor.

 • introduktion av nya medarbetare,
 • medarbetarsamtal,
 • åtgärdslista för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA),
 • chefsutvärdering – test av verktyg,
 • informationstillgänglighet av ledningsgruppens arbete, och
 • beslutsprocesser - vem som ansvarar för vad.

43 § Information om genomförande av GRIB-utbildning på MRF Skyddscenter Fillan

Förvaltningen informerade om genomförande av GRIB-utbildning på MRF Skyddscenter Fillan. Utbildningsomgångarna under våren har generellt gått mycket bra med duktiga instruktörer från MRF:s sida. Det finns en del saker att ta tag i för att förbättra förutsättningarna att bedriva utbildning på platsen. En ny upphandling har inletts för att på uppdrag av MSB bedriva GRIB-utbildning inom regionen där bland annat Västernorrlands län ingår från och med år 2025 och några år framåt. MRF avser fortsätta samarbeta med Securitas AB.

44 § Information om händelser/händelseutredningar

Förvaltningen informerade om aktuella händelser och händelseutredningar.

45 § Anmälan av myndighetsbeslut

Förvaltningen informerade om myndighetsbeslut fattade under perioden 2024-04-09—05-30.

46 § Redovisning av verksamheten vid sotningsdistrikten 2023 – 2024

Representanter för företagen som verkar inom sotningsdistrikten Sundsvall Södra och Sundsvall Norra/Timrå samt Ånge informerade, tillsammans med förvaltningen, om verksamheten under det senaste året. Representanterna informerade också om regelverket i stort när det gäller sotning och brandskyddskontroll samt hur den nya grundavgiften fungerar.

47 § Beslut om hantering av ledamotsinitiativ angående stavsotning

Direktionen beslutar

att hantera ledamotsinitiativet i enlighet med förvaltningens förslag.

Bakgrund och ärendet

Sverigedemokraterna och Moderaterna inkom den 6 oktober 2023 med ett gemensamt ledamotsinitiativ till förbundsdirektionen gällande att införa stavsotning som standardmetod för sotning inom Medelpads Räddningstjänstförbunds geografiska område.

Ledamotsinitiativets förslag är att införa ett nytt regelverk där stavsotning är standardmetoden för sotning samt att föreslå en förändring av grundavgiften i respektive ägarkommun.

MRF har utrett ledamotsinitiativet i samråd med sotningsdistrikten.

Ärendets tidigare handläggning

Information om ärendet gavs på direktionens sammanträde den 8 december 2023.

Förvaltningens övervägande

Efter samråd med sotningsdistrikten är förvaltningens förslag till hantering följande.

 • stavsotning fortsätter att vara ett frivilligt val för kunden,
 • alla kunder ska kunna erbjudas stavsotning där eldstaden medger det,
 • sotningstaxan förändras så att det tydligt framgår vad kostnaden blir för stavsotning. Förslaget är att införa en ny rad för kostnader som innefattar detta,
 • hemsidan samt informationsblad uppdateras så att fördelarna med att välja stavsotning framgår tydligt, och
 • sotningsdistrikten fortsätter att arbeta för en kulturförändring där tak utan tillförlitliga takskyddsanordningar inte ska beträdas.

En utförligare beskrivning av förvaltningens förslag finns i skrivelsen Svar på ledamotsinitiativ angående införande av stavsotning som standardmetod inklusive bilagan till skrivelsen.

Förslag till uppföljning

Arbetsmiljöfrågor kopplat till utförande av sotning och brandskyddskontroll ingår i den årliga återkopplingen till direktionen.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

48 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 31 maj 2024

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 19 juni 2024

Datum för nedtagande: 29 juni 2024

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se