Skärpt kontroll över explosiva varor

Skärpt kontroll över explosiva varor – nya regler från 1 augusti 2021: Anmäl deltagare och föreståndare för ny prövning.


Den 1 augusti 2021 kom ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten.

VIKTIGT! Anmäl deltagare och föreståndare så snart som möjligt efter 1 augusti 2021

Från den 1 augusti gäller en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Föreståndare som är godkända sedan tidigare behöver också prövas på nytt med anledning av nya regler för prövningen. Då det är ett mycket stort antal personer som ska prövas under begränsad tid ställs stora krav även på myndigheterna som ska genomföra det. Det är därför viktigt att vi får era anmälningar så tidigt som möjligt för att hinna med att pröva alla.

Anmäl föreståndare i alla verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor samt alla andra personer som deltar i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar sprängmedel, krut, ammunition eller pyrotekniska artiklar av ovanstående begärlighetsgrader.

Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.

Du som är tillståndshavare anmäler alla deltagare och föreståndare via denna e-tjänst.

Vilka deltagare inom en verksamhet som kan bli aktuell för lämplighetsprövning enligt lagen beror på vilken typ av sökande och bedömning av vilket betydande inflytande en viss deltagare har inom verksamheten.

Exempel på deltagare som behöver anmälas:

  • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen och gäller därför alla tillståndspliktiga verksamheter, även de som kan undantas från kravet på anmälan av deltagare.

Kravet att inhämta yttrande gällande lämplighet från Polismyndigheten gäller även för dessa personer.

Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Ny prövning när personer byts ut

På samma sätt som för föreståndare och deltagare så gäller att om någon av de anmälda personerna i ledande ställning inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: