Tecknad bild på en familj som har picknick i parken framför en industri

Farlig verksamhet

I Medelpad finns flera företag som hanterar farliga ämnen. Vid en olycka kan ämnena vara skadliga för dig och för naturen.


Företagen som hanterar farliga ämnen är skylidiga att följa en rad säkerhetsbestämmelser. Det är Länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet.

De farliga verksamheter som hanterar särskilt stora mängder farliga ämnen klass också som Sevesoverksamheter.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för tillsyn och rådgivning till företagen. Vi övar också tillsammans med företagen och planerar insatser så att vi är beredda om en allvarlig olycka skulle inträffa. Inom räddningstjänsten har vi en speciell grupp som arbetar för att öka förmågan att hantera kemolyckor av olika slag.

Alltså görs det stora insatser för att minimera risken för olyckor samtidigt som vi är förberedda om en olycka ändå skulle inträffa.

Information till dig som bor nära en farlig verksamhet

Enligt lag är kommunen skyldig att informera allmänheten vilka risker för olyckor det finns och hur man skyddar sig vid en eventuell olycka. Därför skickar räddningstjänsten vart femte år ut en informationsfolder till hushåll som ligger i närheten av ett företag som anses bedriva farlig verksamhet.

Informationen som står i den senaste foldern är den som du kan läsa häroch på sidorna där de aktuella företagen presenteras. Se menyn till vänster.

Lagar om farlig verksamhet

Det finns lagar som speciellt reglerar åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor:

  • SFS 1999:381
  • SFS 1999:382
  • Myndighetens för samhällskydd och beredskaps allmänna råd MSBFS 2014:2 och MSBFS 2015:8.

Företag som hanterar farliga ämnen

Vill du veta mer ta kontak med företaget. De är experter inom sitt område. Du är också välkommen att kontakta Medelpads Räddningstjänstförbund.

Mer information

Under relaterad information hittar du länkar till lagstifning och mer infomration från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Senast uppdaterad: