Illustration på en laddstation och en elbil.

Laddning av elfordon

Användandet av olika hybrid- och elfordon ökar i samhället och med det även förekomsten av litiumjonbatterier.


Vid mekanisk påverkan, kortslutning, överladdning eller andra tekniska problem kan temperaturen öka okontrollerat i batteriet, så kallad termisk rusning. Detta kan hända vid exempelvis en kollision eller laddning av elfordon. Batteriet riskerar då att börja brinna.

Följ våra råd nedan för att minska risken för brand och även omfattningen av en brand, om den skulle uppstå.

Risker

En brand i litiumjonbatterier avger en mängd olika ämnen, varav många är giftiga. Bland annat bildas väteflourid som är starkt frätande och giftig. Den tränger sig igenom räddningstjänstens skyddsutrustning och in i huden. Detta försvårar insatsmöjligheterna och skapar nya utmaningar för räddningstjänsten.

Litiumjonbatterier bidrar också till en förhöjd brandbelastning och ett snabbare brandförlopp, samt att de innehåller syre som gör branden svårsläckt. Samtliga tre beståndsdelar som krävs för en brand (bränsle, syre och värme) finns i lititumjonbatterier.

Rätt elutrustning för att ladda ditt elfordon

Kontrolleras att den källa som strömmen tas ifrån är anpassad till den belastning som krävs för att ladda elfordonet. Det gäller inte bara uttaget, utan även matarledningen fram till uttaget samt säkringen i elcentralen.

Det höga effektuttaget som råder vid laddning av elfordon påverkar hela elanläggningen och en brand kan därför uppstå även på annat ställe än där själva laddningen sker.

Mer information angående Elsäkerhetsverkets råd och regler för elinstallationer finns på deras hemsida, www.elsakerhetsverket.se.

Placering av laddstolpar

Räddningstjänsten ser helst att laddstolpar i första hand placeras utomhus.

Utomhus

  • Laddstolpar bör placeras minst 4 meter från byggnadens fasad, då en brand i ett fordon lätt kan sprida sig till byggnadens fasad om den står för nära.
  • Tänk på var ventilationsöppningar på närstående byggnader och fasader är placerade, då brandgaserna från litiumjonbatterier är särskilt giftig på grund av den väteflourid som bildas och bör därför inte spridas in i byggnader.

Inomhus

  • Placera laddstolparna nära räddningstjänstens angreppsvägar till garaget, för att underlätta för räddningstjänsten genom att det då blir en så kort väg som möjligt till en eventuell brand. Det underlättar även möjligheterna att kunna ventilera ut eventuella brandgaser från garaget.
  • Markera tydligt vilka platser som är avsedda för laddning av elfordon.
  • Laddstolpar bör inte placeras i närheten av anslutande verksamheter eller deras ventilationsintag, till exempel entréer till varuhus, köpcentrum och liknande.
  • Det bör finnas en väl tilltagen yta för en laddningsplats för ett elfordon, så att risken för brandspridning minskar.
  • Brännbart material eller annat känsligt material behöver beaktas så att det inte förvaras i närheten av en laddningsplats.

Ladda elfordon hemma

Elsäkerhetsverket rekommenderar att fordon som laddas hemma ansluts via en laddstation, även kallad laddbox. Den är en laddare som är anpassad för regelbunden hög överföring av ström under en längre tid. Laddutrustningen som används hemma bör följa aktuella elinstallationsregler och vara anpassad för aktuellt fordon.

Den laddkabeln med kontrollbox som oftast medföljer fordonet är normalt avsedd för temporär användning när andra möjligheter saknas.

Elfordon ska inte heller laddas i vanliga vägguttag eller motorvärmaruttag. Dessa uttag är inte dimensionerade för laddning av elfordon och klarar inte den höga belastningen.

Det finns även en risk att om man använder felaktig utrustning så kan det finnas gamla eller felaktiga kopplingar som kan orsaka varmgång om de belastas för mycket. Även om en kontakt ser hel ut så finns det kablar inne i väggen som påverkas av det höga effektuttaget med risk för värmeutveckling och kortslutning.

Undvik även att använda förlängningskabel vid laddning av elfordon då en ihoprullad kabelvinda kan bli mycket varm då den fungerar som en spole och kan leda till antändning.

Det finns också en risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt om förlängningskabel används.

Laddning av andra fordon

När det gäller laddning av andra typer av fordon, som till exempel elcyklar eller elmotorcyklar, bör detta i första hand ske utomhus eller i välventilerade utrymmen och i andra hand i utrymmen som är brandtekniskt avskilda från till exempel utrymningsvägar och boenderum.

I dessa utrymmen bör det inte förvaras andra lättantändliga material och man bör inte heller låta fordonen stå kvar på laddning efter att de är fulladdade.

Släckutrustning

I närheten av en laddningsplats bör det finnas tillgång till släckutrustning. Rekommendationerna är att det finns en handbrandsläckare samt en brandfilt.

Det finns också särskilda brandsläckare som är anpassade för bränder i just litiumjonbatterier. Dessa är utrustade med en längre lans för att nå fram med, då batterier i elfordon ofta sitter under skyddande höljen och är svåråtkomliga.

Senast uppdaterad: