Bild på en brandman som leder bort en skadad person från en olycka.

Totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Räddningstjänsten är en del av civila försvaret, det är du också.

Sveriges försvar ska skydda och försvara vårt lands fred och frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Om Sverige skulle utsättas för ett angrepp behöver alla som bor här bidra till att försvara oss efter förmåga.

Totalförsvar – Sveriges samlade försvar

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp.

Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Totalförsvarsplikt – alla behövs

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Det innebär att alla kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Du som är anställd kan bli krigsplacerad, vilket innebär en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Varje organisation har ett ansvar att informera sina anställda om att de är krigsplacerade.

Hela Sverige tillsammans – en liten film om krisberedskap och civilt försvar

En film från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Civilt försvar – hela samhällets motståndskraft

Civilt försvar är allt det arbete som görs för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. De som utför arbetet är till exempel:

 • statliga myndigheter
 • kommuner
 • regioner
 • företag
 • frivilligorganisationer
 • kyrkor och trossamfund

Medelpads Räddningstjänstförbund och våra ägarkommuner är alltså en del av det civila försvaret.

Det civila försvaret kommer behöva samverka för att lösa målen för det civila försvaret, som är att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Räddningstjänst vid höjd beredskap

Regeringen kan besluta om höjd beredskap för att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig. Det kan ske vid till exempel krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet.

Vid höjd beredskap är räddningstjänsten en viktig del i totalförsvaret och ska då ansvara för:

 • upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
 • indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel,
 • kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall kunna fullgöras.

Syftet är att skydda och rädd befolkningen och civil egendom.

Räddningstjänsten ska under höjd beredskap också hjälpa till med första hjälpen och transporter av skadade.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten med arméstridskrafter, sjöstridskrafter och flygstridskrafter. Försvarsmakten är den statliga myndighet som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret.

Till Försvarsmakten hör också Hemvärnet som också ska stödja samhället vid fredstida kriser.

Senast uppdaterad: