Bild på ljudanläggning för Hesa Fredrik, eller VMA.

Tillsyn av farlig verksamhet

Ett företag bedriver så kallad farlig verksamhet om en olycka kan innebära allvarliga skador på människor och miljö. Detta enligt lag om skydd mot olyckor.

En organisation som bedriver farlig verksamhet har skyldighet att:

  • Analysera riskerna för olyckor
  • Hålla och bekosta beredskap med personal och egendom
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador på människor och miljön
  • Rapportera vid olycka eller överhängande fara för olycka till myndigheter och ha möjlighet att varna allmänheten.

Ansvaret för att uppfylla dessa skyldigheter ligger på anläggningsägaren eller verksamhetsutövaren.

Länsstyrelsen beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet och räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för att kontrollera att dessa skyldigheter efterlevs. Detta enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Seveso

EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Sevesolagstiftningen riktar sig främst till verksamheter som hanterar stora mängder av vissa farliga ämnen.

En verksamhetsutövare som vid något tillfälle lagrar eller på annat sätt hanterar en kemikalie i en viss mängd omfattas av lagstiftningen.

Företag som hanterar farliga ämnen

Senast uppdaterad: