Illustration på hur en brand sprider sig via takfot till vinden och sedan vidare till andra lägenheter.

Brandspridning via takfot till vinden och vidare till andra lägenheter. (Erlandsson, 1998)

Åtgärder för att brandsäkra radhuset

Dessa åtgärder är rimliga att utföra och det tar då ungegär 30 minuter innan branden sprider sig till andra lägenheter.

  • Otäta takfötter ska tätas minst 1 meter på varje sida om den avskiljande väggen som finns mellan varje lägenhet eller fastighet
  • Den avskiljande väggen på vinden mellan lägenheterna eller fastigheterna ska stå emot en brand i 30 minuter.
  • Avskiljning på vinden ska sluta tätt mot yttertaket.
  • Genomföringar i avskiljande väggar mellan lägenheter eller fastigheter ska tätas på ett brandtekniskt godkänt sätt motsvarande minst EI30.

Åtgärderna ska utföras av en fackman

Alla brandskyddsförbättrande åtgärder ska vara fackmannamässigt utförda. Den som gör ombyggnationen ansvarar för att säkerställa att konstruktioner uppfyller rätt avskiljande förmåga och att montage sker enligt tillverkarens anvisningar.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att noggrant undersöka vilka brister som finns i just din lägenhet/fastighet och att åtgärda dessa. Vi inom räddningstjänsten gör stickprover på brandskyddet.

Genomförda åtgärder ska dokumenteras med ett skriftligt intyg att det är
fackmannamässigt utfört och skickas till räddningstjänsten.

Du kan maila dokumentationen till: mrf@sundsvall.se

eller skicka dem per post till:

Medelpads räddningstjänstförbund
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall

Vad kostar det?

Kostnaderna varierar självklart beroende på vilken typ av brist det rör sig om och hur omfattande åtgärderna är. Tanken är att alla lägenheter med brister i brandskyddet i en radhuslänga ska åtgärda dessa och då kan man anlita en byggare tillsammans.

Tät takfot

Takfoten behöver tätas på vardera sidan om den avskiljande väggen.

Täta med minst en meter på vardera sida om den avskiljande väggen, alternativt täta motsvarande två takstolar i bredd på vardera sidan (1,2 meter med c 600 mm). Detta kan göras genom att montera gipsskivor och täta med brandklassad fogmassa.

I samband med tätning av takfot och avskiljning av vind rekommenderar vi på räddningstjänsten att du alltid tar kontakt med en sakkunnig inom ventilation för att säkerställa att dessa åtgärder inte påverkar ventilationen och eventuellt medför problem med fukt.

Brandcellsavskiljande väggar ska sluta tätt mot yttertaket

Se till att brandcellsavskiljande väggar på vinden mellan varje fastighet och lägenhet har lägst brandteknisk klass EI30, det vill säga förmåga att stå emot minst 30 minuters brand.

Ett exempel på en sådan vägg är en stomme av träreglar med 13 mm tjocka gipsskivor på vardera sidan om stommen.

Se till att brandcellsavskiljande väggar på vinden sluter tätt mot yttertaket. Den bästa lösningen är att brandcellsavskiljande väggar dras genom yttertaket så det bryts mellan olika brandceller.

Saknas väggar helt på vinden som avskiljer lägenheterna, måste detta åtgärdas. Väggen ska utföras tät utan glipor, hål eller skarvar.

Senast uppdaterad: