Ägarrådets protokoll 15 okotober 2021

Sammanträdesprotokoll Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd. Sammanträdesdatum 2021-10-15.

Organ

Ägarråd.

Datum, tid och plats

15 oktober 2021, klockan 9.00-12.00. Sundsvalls brandstation.

Närvarande vid mötet

Sundsvalls kommun
Niklas Säwén (S)
Alicja Kapica (M)

Timrå kommun
Stefan Dalin (S)

Ånge kommun
Erik Lövgren (S)

Kommundirektörer
Jonas Walker, Sundsvalls kommun
Peter Löthman, ersättare för Andreaz Strömgren, Timrå kommun
Mattias Robertsson Bly, Ånge kommun

Direktionen
Åke Nylén (S)
Åsa Ulander (S)

MRF förvaltning
Per Silverliden
Tomas Öhrn
Mats Bergmark
Christina Nordlander

Inbjudna
Staffan Abramsson
Jan Eriksson
Anna-Karin Ohlsson

Justering och sekreterare
Niklas Säwén och Erik Lövgren, justerande. Per Silverliden, sekreterare.

Protokollet omfattar §§ 9-15.

9 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Sammanträdet öppnades. Dagordningen fastställdes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Lövgren.

10 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

11 § Nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden

Projektansvariga och projektchefer (se under inbjudna) informerade om arbetet med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. Det finns inga väsentliga avvikelser i projekten annat än att ett omtag behöver göras för Sundsvalls del med beaktande av nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Detta omtag bedöms i nuläget inte påverka tidpunkt för planerad inflyttning.

12 § Jämförelser mellan räddningstjänster ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel

Ordföranden för förbundsdirektionen och representanter för förvaltningen redogjorde för arbetet som Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har tagit initiativ till med att göra omfattande jämförelser mellan elva likartade räddningstjänstorganisationer i landet. Arbetet med jämförelserna leds av en arbetsgrupp sammansatt av ledamöter från förbundsdirektionen och representanter för förvaltningen.

En enkät har skickats ut till deltagande räddningstjänstorganisationer. Svar har inkommit från åtta av dessa. Tillsammans med MRF:s eget svarsunderlag saknas för närvarande svar från två av de deltagande räddningstjänstorganisationerna.

Nästa steg i arbetet är att göra en sammanställning av svaren. Sammanställningen kommer att ligga till grund för MRF:s egen analys avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga likheter med respektive avvikelser i förhållande till de andra räddningstjänstorganisationerna. Analysen kommer att presenteras vid nästa sammanträde i ägarrådet.

13 § Översyn avseende brett samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna i länet

Förvaltningen informerade om pågående arbete för att förbereda för en översyn avseende brett samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna i länet. Ett kommande samarbete är avsett att gälla flertalet av verksamhetsområden som idag ligger på någon av räddningstjänstorganisationerna. Översynen är planerad till att starta under år 2022. Ett kommande brett samarbete syftar till att stärka kvalitén i arbetet och att bedriva den samlade verksamheten med en högre nivå av ekonomisk effektivitet. Även att stärka räddningstjänstorganisationernas position regionalt och nationellt.

Ägarrådet tryckte på vikten av att ett sådant brett samarbete ger en tillräckligt hög nivå på ekonomiska effektiviseringar.

14 § Räddsam YZ – gemensamt operativt räddningsledningssystem för två län

Förvaltningen informerade om att utredningsarbete genomförs när det gäller att införa ett gemensamt räddningsledningssystem för Västernorrlands och Jämtlands län. Utgångspunkten är de ökade krav på operativ ledningsförmåga inom räddningstjänsten, vilka efter skogsbranden i Västmanland 2014 och skogsbrandssommaren 2018 har införts i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ett gemensamt operativt räddningsledningssystem för Västernorrlands län infördes den 1 juni 2021. Länets storlek bedöms dock inte räcka till för att motsvara de krav på operativ ledningsförmåga som anges i MSB:s nya bestämmelser för Nationellt enhetligt ledningssystem (ELS). Därför kommer ledningssystemet att under år 2022 utökas till också omfatta Jämtlands län. Den inre operativa ledningen för länens räddningstjänstorganisationer kommer då att vara placerade tillsammans med SOS Alarm i Sundsvall respektive Östersund. Dessa räddningstjänstorganisationer kommer, när systemet är i drift, att arbeta från en räddningscentral som finns på två orter. Det nya ledningssystemet kommer att benämnas Räddsam YZ. Systemet beräknas vara i drift under april månad 2022.

15 § Övriga frågor

Följande övriga frågor behandlades.

Förhandling angående arbetstidsfrågor

Förvaltningen informerade om pågående arbetstidsförhandlingar gällande skiftpersonal inom heltiden. Förhandlingarna har sin bakgrund i parternas olika tolkningar av centrala bestämmelser kopplat till en särskild bilaga för brandmännens tjänstgöring som finns till Allmänna bestämmelser. Den lokala arbetsgivaren följer Sveriges Kommuner och Regioners samt Sobonas tolkning.

Räddningsinsats vid skogsbrand i Granboda, Ånge kommun, i juli 2021

Förvaltningen informerade om räddningsinsatsen och kostnaderna för att genomföra denna. Den ekonomiska fördelningen tydliggjordes kopplat till kostnaderna som MSB står för och ansvaret för självriskens kostnader i enlighet med förbundsordningen.

Genomförande av sammanträden i ägarrådet – fysiskt på plats eller digitalt

Ägarrådet enades om att i så stor utsträckning som möjligt genomföra digitala sammanträden. En lämplig ordning för år 2022 är att genomföra vårens sammanträde fysiskt på plats och höstens digitalt. Rådet enades om att i slutet av varje sammanträde ta upp frågan om hur kommande sammanträde ska genomföras.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

Sammanträdesdatum: 15 oktober 2021

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se