Ägarrådets protokoll 16 april 2021

Sammanträdesprotokoll Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd. Sammanträdesdatum 2021-04-16.

Organ

Ägarråd.

Datum, tid och plats

16 april 2021, klockan 9.00-12.00. Videomöte via Teams.

Närvarande vid mötet

Sundsvalls kommun
Niklas Säwén (S)
Alicja Kapica (M)

Timrå kommun
Stefan Dalin (S)
Tony Andersson (M)

Ånge kommun
Erik Lövgren (S)

Kommundirektörer
Jonas Walker, Sundsvalls kommun
Andreaz Strömgren, Timrå kommun
Mattias Robertsson Bly, Ånge kommun

Direktionen
Åke Nylén (S)
Eva Bergström Selling (S)

MRF förvaltning
Per Silverliden
Tomas Öhrn
Mats Bergmark
Christina Nordlander

Justering och sekreterare
Stefan Dalin och Niklas Säwén, justerande. Per Silverliden, sekreterare.

Protokollet omfattar §§ 1-8.

1 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Sammanträdet öppnades. Dagordningen fastställdes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Niklas Säwén.

2 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

3 § Pandora med nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden – information från styrgruppen

Styrgruppen samt huvudprojektledaren och biträdande huvudprojektledaren för Pandora informerade om pågående projekteringsarbete för nya lokaler för bland annat räddningstjänstförbundet i Sundsvall, Timrå och Liden. Arbetet löper enligt plan. Det råder fortfarande osäkerhet angående vilka lokaldelar Region Västernorrland avser samarbeta om beträffande lokalerna i Sundsvall.

4 § MRF ekonomi

Förvaltningen redogjorde för det ekonomiska läget vid förbundet. Generellt kan sägas att ekonomin är ansträngd och att åtgärder satts in för att hålla nere kostnaderna. Pandemin har fört med sig betydligt mindre intäkter inom främst utbildningsområdet. Ägarkommunerna har för 2020 beslutat ge förbundet en engångsvis ramökning för att täcka huvuddelen av inkomstbortfallet avseende angivna år.

5 § Information om uppdrag till arbetsgrupp för jämförelser mellan räddningstjänster ur ekonomisk synvinkel

Presidiet informerade om att förbundsdirektionen har beslutat inrätta en arbetsgrupp för jämförelser mellan räddningstjänster ur ekonomisk synvinkel. Gruppen är partssammansatt och håller på att arbeta fram kriterier som ska jämföras. Därefter kommer en enkät att skickas ut till nio andra jämförbara räddningstjänster i landet. Medelpads räddningstjänstförbunds eget svar kommer att vara förifyllt för att ge de andra räddningstjänsterna en bra grund i hur uppgifterna ska fyllas i.

När svaren har kommit in ska dessa sammanställas och en övergripande analys på materialet göras. Därefter genomför Medelpads räddningstjänstförbund sin djupare analys, och övriga i jämförelsen ingående räddningstjänster har möjlighet att göra detsamma, utifrån en mer ingående jämförelse mellan svaren avseende de olika kriterierna. Jämförelsearbetet bedöms som unikt i landet och kommer att ge en bredare och mer rättvis bild av respektive räddningstjänsts förutsättningar att ekonomiskt hantera sin verksamhet kopplat till ett stort antal jämförande kriterier, under vilka hänsyn också kommer att kunna tas till olika avvikelser när det gäller intäkts- och kostnadsföring samt annat som påverkar jämförelsematerialets användbarhet.

Syftet med arbetet är att för ägarkommunerna och förbundsdirektionen mer tydligt kunna visa på vilken ekonomisk nivå som är långsiktigt rimlig för Medelpads räddningstjänstförbund. Jämförelsepunkterna är fler och de kriterier som finns även i Kolada är bättre kvalitetssäkrade i jämförelsearbetet som nu genomförs av under räddningstjänstförbundets ledning.

6 § Räddsam Västernorrland och Räddsam YZ – gemensamma räddningsledningssystem

Förvaltningen informerade om att beslut har fattats om att införa ett gemensamt räddningsledningssystem för Västernorrlands län. Den inre operativa ledningen för länet kommer att placeras i räddningscentralen tillsammans med SOS Alarm i Sundsvall. Ledningssystemet benämns Räddsam Västernorrland och sätts i drift den 1 juni 2021.

Samtidigt pågår ett utredningsarbete för att utöka ledningssystemet under 2022 till att även omfatta Jämtlands län. Inriktningsbeslut angående detta har fattats av berörda räddningstjänster och under hösten 2021 planeras beslut att fattas om att inrätta ledningssystemet för två län. Räddningstjänsterna i de båda länen, kommer när systemet är i drift, att arbeta från en räddningscentral, som finns på två orter, Sundsvall och Östersund. Systemet benämns Räddsam YZ.

Inom några år är sedan avsikten att utöka ledningssystemet ytterligare till att omfatta räddningstjänster i de sex nordligaste länen. Detta arbete går under benämningen Ledning Norr.

Förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på en starkare operativ ledningsverksamhet än tidigare. Det handlar främst om att stärka ledningskapacitet och kvalitet på arbetet när det gäller stora händelser eller om det inträffar många samtidiga händelser.

Samordningen av operativa ledningsfunktioner inom Räddsam Västernorrland respektive Räddsam YZ, innebär kostnadseffektiviseringar i förhållande till om Medelpads räddningstjänstförbund själv skulle ha de funktioner med den kvalitet som krävs för att tillgodose de nya lagstadgandena. Funktionerna vakthavande räddningschef, vakthavande befäl, larm- och ledningsbefäl och regional insatsledare samordnas och innebär lägre kostnader när flera räddningstjänster är med och delar på dessa kostnader. Detsamma gäller kostnader för teknik när färre räddningscentraler ska svara för inre operativ ledning.

Förändringarna bedöms endast medföra marginella kostnadsreduceringar för Medelpads räddningstjänstförbund. Detta på grund av den stärkta ledningskapacitet, i förhållande till idag, som nu krävs enligt lagen.

Om förändringarna inte genomförs skulle det bli omöjligt att följa lagkravet för de mindre räddningstjänsterna. Och vid de lite större räddningstjänsterna, som till exempel Medelpads räddningstjänstförbund, skulle den operativa ledningsverksamheten bli mycket mera kostsam. Det skulle heller inte bli någon optimering av resurserna.

7 § Översyn för brett samarbete med Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Presidiet redogjorde för vikten av ökat samarbete med främst närliggande räddningstjänster. Detta utöver det operativa ledningssamarbetet. Ökade krav på effektiv verksamhet med begränsade ekonomiska ramar gör sådana samarbeten nödvändiga. För att kunna nå tillräcklig nivå på effektiviseringarna, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, krävs långtgående samarbeten. Detta kan uppnås genom samarbetsavtal eller att bilda nya större räddningstjänstförbund.

En översyn för brett samarbete med Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ska göras under 2022. Brand och Säkerhet, Örnsköldsviks kommun, ska tillfrågas om denna organisation också önskar delta i översynen. I så fall innebär detta ett länsgemensamt sätt att se på saken.

Förvaltningen informerade om att förankringsarbete inför nämnda översyn har inletts. Genom införandet av Räddsam Västernorrland underlättas övrigt räddningstjänstsamarbete i länet väsentligt. Det operativa ledningssamarbetet kommer att ställa krav på gemensamt och enhetligt sätt att arbeta även inom andra verksamhetsområden.

Införande av brett samarbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen eller mellan alla räddningstjänster i länet, innebär avsevärda möjligheter till kostnadseffektiviseringar inom flera funktionsområden. Det gäller till exempel verksamhetsstöd av olika former, chefsstrukturen på högre nivå och mellannivå samt specialistfunktioner som kan samordnas.

Nivån på kostnadseffektiviseringarna blir större vid sammanslagning av organisationerna än vid brett samarbete inom ramen för nuvarande organisationer. Väljer hela länet att gå med i förhållande till att det är två räddningstjänster som samarbetar brett eller går samman, förväntas nivån på effektiviseringarna bli ännu större.

Behov framfördes av förvaltningen till ägarkommunerna angående att börja arbeta tillsammans för en gemensam kommunal IT-lösning för i vart fall Västernorrlands län. Detsamma gäller arbete för ökad likhet beträffande processerna för löne- och pensionshantering samt ekonomistöd. När räddningstjänsten mer och mer går emot en länsverksamhet innebär detta att alternativet är att sådan samordning görs inom räddningstjänstens organisation eller att räddningstjänsten i länet köper tjänsterna helt och hållet av en av länets kommuner.

En länssamordning av kommunerna gällande IT-försörjningen samt inom nämnda verksamhetsområden underlättar enligt förvaltningen det kommunala samarbetet för räddningstjänsterna och bör innebära lägre sammanlagda kostnader för dessa. Redan idag är de olika IT-lösningar som länets kommuner har en försvårande omständighet vid driften av Räddsam Västernorrland och bidrar till att effektiviseringar i verksamhet och ekonomi inte når önskad effekt.

8 § Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

Sammanträdesdatum: 16 april 2021

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se