Ägarrådets protokoll 8 april 2022

Organ

Ägarråd.

Datum, tid och plats

8 april 2022, klockan 9.00-12.00. Sundsvalls brandstation.

Närvarande vid mötet

Sundsvalls kommun
Niklas Säwén (S)
Alicja Kapica (M)

Timrå kommun
Stefan Dalin (S), ordförande

Ånge kommun
Ingen närvarande

Kommundirektörer
Jonas Walker, Sundsvalls kommun
Andreaz Strömgren, Timrå kommun
Mattias Robertsson Bly, Ånge kommun

Direktionen
Åke Nylén (S)
Åsa Ulander (S)

MRF förvaltning
Per Silverliden
Mats Bergmark
Ellinor Fransson
Tora Åström
Annelie Sjöberg

Inbjudna
Lennart Andersson, punkt 3
Jan Eriksson, punkt 3

Justering och sekreterare
Niklas Säwén och Stefan Dalin, justerande. Per Silverliden, sekreterare.

Protokollet omfattar §§ 1-7.

1 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Sammanträdet öppnades. Dagordningen fastställdes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Niklas Säwén.

2 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

3 § Information om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden

Projektansvariga informerade om arbetet med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden.

Den särskilda arbetsinsatsen för Sundsvalls del med beaktande av olika säkerhetsaspekter är i stort sett genomförd.

Arbetet fortsätter gällande Sundsvall och Liden med att bemanna projektledning och projektgrupp i övrigt. När projekteringsarbete startar kommer en ny tidsplan att fastställas.

I Timrå pågår markarbeten inför uppförande av en ny räddningsstation. Arbetet i ligger i fas med tidsplanen och inflyttning planeras till efter sommaren 2023.

4 § Information om och presentation av analys efter jämförelsearbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund och andra räddningstjänstförbund ur ekonomisk synvinkel

Förvaltningen informerade om den analys som upprättats med anledning av jämförelsearbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) och åtta andra räddningstjänstförbund.

Jämförelsearbetet har varit brett och omfattat ett stort antal delar som invånarantal, geografisk yta, riskbild och ett flertal ekonomiska faktorer. Först skickades en enkät ut till berörda räddningstjänstförbund. Därefter har det inkomna materialet sammanställts. Och nu har en analys upprättats vilken utgår från MRF:s förhållanden jämfört med övriga ingående räddningstjänstorganisationer.

De ekonomiska förhållandena i jämförelsen bygger på 2019 års siffror. Anledningen till detta är att pandemin för år 2020 har bedömts påverka ett normalt resultat i för stor omfattning. När jämförelsearbetet inleddes var 2021 års bokslut inte klara. I efterhand kan konstateras att också 2021 års siffror hade påverkat resultatet på ett sätt som inte gör jämförelserna rättvisa.

Det finns en målsättning om att jämförelsearbetet ska fortsätta och även utvecklas. Inför att boksluten för 2022 blir klara planeras en ny enkät skickas ut.

Ägarrådet gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad analys med fokus på underlag för att kunna ta ställning till räddningstjänstförbundets hemställan om ekonomiska medel för 2023.

5 § Information och diskussion om räddningstjänstförbundets ekonomiska förutsättningar 2023

Förvaltningen informerade om det ekonomiska läget vid räddningstjänstförbundet. Resultatet för helåret 2021 var minus 177 000 kronor. Bedömningen är att resultatet för 2022 kommer att vara minus 1 500 000 kronor.

Minskad nivå på likvida medel, en ökande inflation och nya centrala pensionsavtal skapar ytterligare ekonomisk osäkerhet inför framtiden.

Förvaltningen arbetar med att hålla nere kostnaderna och, att efter det att pandemins restriktioner allt eftersom har tagits bort, öka takten på intäktsgivande extern utbildning.

6 § Information om övriga aktuella frågor vid räddningstjänstförbundet

Räddningsregion MittNorrland

MRF är sedan år 2021 del i ett gemensamt operativt ledningssystem för räddningstjänstorganisationerna i Västernorrlands län – Räddsam Västernorrland.

Den övergripande ledning som finns i detta system är en del av åtagandet i att hantera de ökade krav som numera följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gällande en ständigt fungerande övergripande ledning för räddningstjänsten. Lagskärpningen tillkom som en del av åtgärderna efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbrandssommaren 2018 för att framtida större händelser ska ha förutsättningar att hanteras på ett bättre sätt sett ur ett nationellt perspektiv.

För att i högre grad kunna svara upp emot de nya lagkraven pågår ett arbete för att förbereda för införande av ett kommande större operativt ledningssystem tillsammans med räddningstjänstorganisationerna i Jämtlands län.

Direktionen har under år 2021 fattat ett beslut om en avsiktsförklaring om att ett sådant större ledningssystem ska inrättas. Efter det att beslutet fattades har samarbetet utvecklats till att också omfatta räddningstjänstorganisationer i tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län.

Arbetsnamnet på det nya ledningssystemet är numera Räddningsregion MittNorrland. Införande av ledningssystemet är planerat till senhösten 2022.

Brett samarbete mellan länets räddningstjänster

En översyn ska genomföras för att utreda förutsättningarna för ett brett samarbete mellan de kommunala räddningstjänstorganisationerna i länet inkluderande KAC- och säkerhetsenheten i Örnsköldsvik. Översynen ska omfatta organisationernas samtliga verksamhetsområden.

Ett brett samarbete syftar till att genomföra arbetsuppgifterna med större ekonomisk effektivitet, högre kvalitet samt på ett sätt som innebär en starkare position nationellt och regionalt för organisationerna. Målet är att samarbete ska införas inom flertalet verksamhetsområden. Vid översynen ska omfattningen av ett sådant samarbete utredas och hur detta ska se ut i olika delar.

Översynen inleds snarast efter den 1 januari 2023. Den vara genomförd senast den 31 december 2023.

Räddningsregion MittNorrland

MRF är sedan år 2021 del i ett gemensamt operativt ledningssystem för räddningstjänstorganisationerna i Västernorrlands län – Räddsam Västernorrland. Den övergripande ledning som finns i detta system är en del av åtagandet i att hantera de ökade krav som numera följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gällande en ständigt fungerande övergripande ledning för räddningstjänsten. Lagskärpningen tillkom som en del av åtgärderna efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbrandssommaren 2018 för att framtida större händelser ska ha förutsättningar att hanteras på ett bättre sätt sett ur ett nationellt perspektiv.

För att i högre grad kunna svara upp emot de nya lagkraven pågår ett arbete för att förbereda för införande av ett kommande större operativt ledningssystem tillsammans med räddningstjänstorganisationerna i Jämtlands län. Direktionen har under år 2021 fattat ett beslut om en avsiktsförklaring om att ett sådant större ledningssystem ska inrättas. Efter det att beslutet fattades har samarbetet utvecklats till att också omfatta räddningstjänstorganisationer i tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län. Arbetsnamnet på det nya ledningssystemet är numera Räddningsregion MittNorrland. Införande av ledningssystemet är planerat till senhösten 2022.

Brett samarbete mellan länets räddningstjänster

En översyn ska genomföras för att utreda förutsättningarna för ett brett samarbete mellan de kommunala räddningstjänstorganisationerna i länet inkluderande KAC- och säkerhetsenheten i Örnsköldsvik. Översynen ska omfatta organisationernas samtliga verksamhetsområden.

Ett brett samarbete syftar till att genomföra arbetsuppgifterna med större ekonomisk effektivitet, högre kvalitet samt på ett sätt som innebär en starkare position nationellt och regionalt för organisationerna. Målet är att samarbete ska införas inom flertalet verksamhetsområden. Vid översynen ska omfattningen av ett sådant samarbete utredas och hur detta ska se ut i olika delar.

Översynen inleds snarast efter den 1 januari 2023. Den vara genomförd senast den 31 december 2023.

7 § Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

Sammanträdesdatum: 08 april 2022

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se