Ägarrådets protokoll 14 oktober 2022

Organ

Ägarråd.

Datum, tid och plats

14 oktober 2022, klockan 9.00-12.00. Digitalt, Teams.

Närvarande vid mötet

Sundsvalls kommun
Niklas Säwén (S)
Alicja Kapica (M)

Timrå kommun
Stefan Dalin (S)
Tony Andersson (M)

Ånge kommun
Jan Filipsson (S), ordförande

Kommundirektörer
Jonas Walker, Sundsvalls kommun
Andreaz Strömgren, Timrå kommun
Mattias Robertsson Bly, Ånge kommun

Direktionen
Åke Nylén (S)
Åsa Ulander (S)

MRF förvaltning
Per Silverliden
Mats Bergmark
Ellinor Fransson
Tora Åström
Annelie Sjöberg

Inbjudna
Lennart Andersson, punkt 3
Jan Eriksson, punkt 3

Justering och sekreterare
Jan Filipsson och Stefan Dalin, justerande. Per Silverliden, sekreterare.

Protokollet omfattar §§ 1-7.

1 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Sammanträdet öppnades. Dagordningen fastställdes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Dalin.

2 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

3 § Information om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden

Projektansvariga informerade om arbetet med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden.

För Sundsvall och Liden har Glenn Viklund, kommunstyrelsekontoret Drakfastigheter, utsetts till huvudprojektledare.

Gällande Sundsvall har förberedelsearbetet fortsatt sedan föregående ägarråd med sikte på inflyttning år 2027.

Beträffande Liden har projekteringsarbetet inletts. Inflyttning planeras till 2024.

I Timrå pågår byggnationerna i enlighet med planeringen att ha tätt hus inför vintern så att inomhusarbeten då kan genomföras. Inflyttning planeras till tidig höst 2023.

4 § Information om införandearbete avseende Räddningsregion MittNorrland

Förvaltningen informerade om införandearbete när det gäller ledningssystemet Räddningsregion MittNorrland.

I enlighet med nya lagkrav som infördes efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbrandssommaren 2018, pågår arbeten runt om i Sverige inom räddningstjänstverksamheten för att nå en tillräcklig stark operativ ledningsstruktur med ständigt fungerande övergripande ledningar. Genom projektet Nationellt enhetligt ledningssystem, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för, har ett nationellt synsätt på ledningssystem inom räddningstjänsten tagits fram. Enligt detta arbete behövs en nivå på cirka 10 000 ärenden per år uppnås för att ett sådant system ska vara effektivt. Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har valt att inledningsvis ingå i ett länssamarbete benämnt Räddsam Västernorrland. För att nå tillräcklig styrka behövs ett ledningssystem med större resurser än länet har att tillgå.

Därför har räddningstjänstorganisationer i 25 kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län samt i Västerbottens inland och södra Norrbottens inland valt att gemensamt inrätta ett ledningssystem benämnt Räddningsregion Mittnorrland. Det formella beslutet om inrättande har fattats av samtliga ingående kommuner, förutom av Jämtlands räddningstjänstförbund som återstår.

De inre ledningsresurserna kommer att arbeta tillsammans med SOS Alarms räddningsåtgörare från en ledningscentral belägen på två platser, i Sundsvall och Östersund. Samordningen mellan de två fysiska platserna kommer att underlättas med användande av modern teknik.

Genom införande av ledningssystemet kommer två nya ledningsnivåer att tillkomma. Det gäller ett vakthavande befäl som dygnet runt kommer att finnas tillgänglig på plats för att utöva den övergripande ledningen för systemet. Och en regional insatsledare som kommer att finnas tillgänglig med beredskap utanför kontorstid för att vid större händelser, vilka ställer krav på omfattande samverkansbehov med andra organisationer, utöva den högsta ledningen på skadeplats.

Förberedelsearbetet för att kunna starta upp arbetet i det nya ledningssystemet pågår för fullt. Utbildning för personal som ska arbeta i systemet kommer att genomföras inom de närmaste månaderna. Planerad införandetidpunkt är april 2023.

Genom det allmänna kommunbidraget från staten får MRF cirka 500 tkr per år som är öronmärkta för ändamålet att bidra till finansiering av stärkt operativ ledningsstruktur. Tillkommande kostnader för att kunna ingå i ledningssystemet är begränsade och bedöms utöver nämnda kommunbidrag kunna hanteras inom befintlig ekonomisk ram. MRF har sedan tidigare haft en stabil ledningsstruktur med beaktande av den höga riskbilden som finns inom räddningstjänstförbundets geografiska område.

5 § Information om översyn av brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Förvaltningen informerade om arbetet med att förbereda för översyn av brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer. Syftet med översynen är att införa ett brett samarbete inom flertalet verksamhetsområden för att nå både ökad ekonomisk effektivitet samt kvalitet och stabilitet när det gäller verksamheten. Översynen är beställd av ägarna och beslutad av politiken i respektive räddningstjänstorganisation.

Förberedelser pågår för att i ett antal delprojekt genomlysa verksamhetsdelar som, mot bakgrund av syftet med översynen, är särskilt relevanta för ökat samarbete. Översynen kommer att starta upp efter årsskiftet 2022/2023 och pågå till sen höst 2023. Denna kommer att hållas samman i ett projekt.

Det kommer att finnas en styrgrupp med räddningstjänstorganisationernas chefer och en politisk referensgrupp för arbetet. Facklig medverkan kommer att finnas genom information om översynsarbetet och dialog vid varje samverkansmöte. När översynsarbetet är klart kommer detta att sammanställas. En berednings-/beslutsprocess genomförs därefter. Det går för närvarande inte att säga hur mycket ekonomin vid MRF kan effektiviseras efter ett införande av föreslagna samarbetsdelar. Frågan kommer att klarläggas genom översynen.

6 § Information och diskussion om ekonomiska rutiner

Förvaltningen informerade om det ekonomiska läget. Prognosen för helåret 2022 är efter andra tertialet -2 606 tkr. År 2021 var resultatet negativt, närmare bestämt 177 tkr. MRF gör vad som är möjligt för att hålla nere nivån på det som ser ut att bli ett negativt resultat också för 2022. Enligt redovisningsreglerna ska negativa ekonomiska resultat återställas inom tre år.

Efter hemställan har räddningstjänstförbundet av ägarkommunerna fått en ramökning för 2023 på 5 686 tkr. Medelsbehovet i denna del grundar sig på höjd nivå för pensionsavsättning enligt AKAP-KR, underfinansierad budget för 2022, inflation på 7 procent när det gäller verksamhetskostnader (den nivå på inflationen som var känd när hemställan gjordes) och projektledning för brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer. Den sist angivna delen avseende projektledning, som är på 600 tkr, är till skillnad från övriga delar inte nivåhöjande. Genom beslutet av ägarkommunerna ges förbundet bra förutsättningar att styra mot ett nollresultat för 2023.

När det gäller räddningstjänstförbundets förutsättningar att fortsätta kunna finansiera sina investeringar beslutade ägarkommunerna samtidigt om att dessa ska göra en översyn av hur kravet i ägaruppdraget på förbundet att uppnå ett positivt resultat på 2 procent, sett i ett treårsperspektiv, ska hanteras framöver. I ett kortare tidsperspektiv på några år framöver är det inte rimligt att kunna anpassa investeringstakten till att motsvara förbundets avskrivningskostnad. Dels är kostnadsökningarna för inköp av framförallt tunga fordon stora och dels finns behov av att uppnå bättre standard på vagnparken för att säkerställa rimliga reparationskostnader och pålitlighet vad gäller funktionalitet.

Förutom osäkerhet som finns, innan ovan nämnda översyn har genomförts, angående hur finansiering av investeringar ska hanteras, saknas för närvarande finansiering gällande verksamhetskostnader i delar inflationstakten är större än 7 procent.

En likviditetsprognos för helåret 2022 visar på att kravet i ägaruppdraget på tillräcklig reserv, som inte bör understiga en månads drift, för närvarande inte uppfylls. En månads drift är cirka 13 000 tkr. Per den 31 december 2022 bedöms likviditetsnivån vara 3 500 tkr. Sundsvalls kommun har uppgivit att man kommer att bevilja förskott på den ekonomiska ramen för kommande sexmånadersperiod om likviditetsläget skulle bli akut.

Mötet diskuterade de ekonomiska rutinerna för räddningstjänstförbundet.

7 § Övriga frågor

Samordning av insatser för suicidprevention

Förvaltningen informerade om att den samordning av insatser för suicidprevention som MRF genomför för Sundsvalls och Timrå kommuner är på väg att avslutas. Detta för att statliga medel för insatserna i nuläget endast är beviljade till och med 2022. Det är troligt att beslut kommer att fattas om nya sådana medel som gäller under 2023 eller från och med detta år.

Sundsvalls och Timrå kommuner uttalade sig positivt för en fortsatt samordning av räddningstjänstförbundet efter 2022 av insatser för suicidprevention. Uppfattningen gäller också i avvaktan på att nya statliga medel beslutas om det skulle dröja några månader till med ett sådant beslut. Kommunerna återkommer genom ansvariga tjänstepersoner vid berörda förvaltningar med beslut angående hantering av fortsatt samordning. Ånge kommun har hittills inte ingått i samordningen. Kommunen uttalade sig positivt om att göra det framöver.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

Sammanträdesdatum: 14 oktober 2022

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se