Ägarrådets protokoll 21 april 2023

Organ

Ägarråd.

Datum, tid och plats

21 april 2023, klockan 9.00-12.00. Sundsvalls brandstation.

Närvarande vid mötet

Sundsvalls kommun
Niklas Säwén (S)
Alicja Kapica (M)

Timrå kommun
Stefan Dalin (S), ordförande
Tony Andersson (M)

Ånge kommun
Erik Lövgren (S)

Kommundirektörer
Lennart Andersson, Sundsvalls kommun
Peter Ekström, Timrå kommun
Mattias Robertsson Bly, Ånge kommun

Direktionen
Åsa Ulander (S)
Pirjo Jonsson (S)

MRF förvaltning
Per Silverliden
Mats Bergmark

Inbjudna
Jan Eriksson, punkt 3
Örjan Folkesson, punkt 5

Justering och sekreterare
Niklas Säwén och Erik Lövgren, justerande. Per Silverliden, sekreterare.

Protokollet omfattar §§ 1-7.

1 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Sammanträdet öppnades. Dagordningen fastställdes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Lövgren.

2 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

3 § Information om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden

Jan Eriksson informerade om läget för att färdigställa ny räddningsstation i Timrå. Byggnationerna närmar sig slutet förutom ett tilläggsarbete i komplementbyggnaden. Utöver räddningstjänsten kommer Timrå gymnasium ha lokaler i byggnaderna för den nyinrättade blåljuslinjen. Polisen kommer också ha lokal i räddningsstationen. Inflyttning med invigning och öppet hus planeras till september 2023.

Lennart Andersson informerade om läget gällande förberedelser för nya räddningsstationer i Sundsvall och Liden.

Beträffande Sundsvall pågår förprojektering för att kunna upphandla totalentreprenör och starta upp projekteringsarbete. Omfattande insatser läggs ner på att hantera säkerhetsfrågorna i projektet för att det fortsatta arbetet och det slutliga resultatet ska motsvara de krav som säkerhetsskyddsreglerna och annan totalförsvarslagstiftning ställer. Inflyttning beräknas till kvartal 3 2027.

Beträffande ny räddningsstation i Liden är nästa steg ett investeringsbeslut med beslut om genomförande. Planerad byggstart är efter sommaren 2023. Räddningsstationen kommer att få bergvärme. Kommunens trähusstrategi kommer att användas vid byggnationerna. Inflyttning beräknas till hösten 2024.

4 § Information om verksamheten vid ny direktion och arbetsläget vid förvaltningenl

Ordföranden i förbundsdirektionen informerade om uppstarten av den nya direktionen. Ett sammanträde har hittills genomförts tillsammans med utbildning för ledamöter och ersättare.

Förvaltningen informerade om pågående arbete. Antalet operativa händelser som Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har hanterat under 2022 är något högre än normalt. Drygt 2 000 sådana händelser har hanterats av MRF under året.

Händelser av väsentlig betydelse har under 2022 har varit pandemin och försämrat säkerhetsläge.

Pandemin fortsatte att påverka verksamheten i början av året. Därefter har verksamheten normaliserats ur detta perspektiv. Många lärdomar och arbetssätt som arbetet under pandemin har ställt krav på, kommer att leva kvar för att arbetssätten upplevs som effektiva. Viss fördröjning för till exempel extern utbildning att komma igång efter pandemins avklingande påverkan på samhället, har inverkat negativt på intäkterna.

Rysslands invasion av Ukraina har för MRF också varit av väsentlig betydelse under 2022 och hittills under 2023. Invasionen påverkar i stor omfattning det säkerhetspolitiska läget i Sverige och världen i övrigt. På flera sätt påverkar den även de kommunala myndigheternas verksamhet med krav på utbyggnad av det civila försvaret med bland annat återinförande av räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

5 § Information om ekonomiska frågor

Förvaltningen informerade om det ekonomiska resultatet 2022, delårsbokslut 1 2023, prognos för helåret 2023 och likviditetsprognos 2023.

Det ekonomiska läget är ansträngt. En hög inflation påverkar den ekonomiska situationen negativt.

Örjan Folkesson informerade om arbetet som gjorts för att genomlysa hur finansiering av MRF:s investeringar fortsättningsvis bör hanteras. Lånefinansiering av vissa investeringar ska övervägas.

Förbundschefen fick i uppdrag att ta initiativ till inrättande av en ekonomigrupp bestående av representanter för ägarkommunerna och MRF. Gruppens uppgifter ska inledningsvis vara att analysera förbundets ekonomiska situation och föreslå åtgärder för att stabilisera denna.

6 § Information om nya regler för särskild avtalspension inom räddningstjänsten – SAP-R

Förvaltningen informerade om nya regler för särskild avtalspension inom räddningstjänsten (SAP-R). Dessa innebär att pensionsmöjligheten – som gäller tidigast från och med 58 års ålder – fasas ut under ett stort antal år. För personal som har påbörjat eller påbörjar sin anställning vid svensk kommunal räddningstjänst från och med den 1 januari 2023 finns inte pensionsmöjligheten kvar längre. Istället erhåller denna personal en månatlig extra pensionsavsättning på 2 000 kronor eller ett månatligt lönetillägg på samma belopp att utbetalas längst till och med 64 års ålder.

Beloppet kommer troligtvis att revideras årligen i enlighet med det genomsnittliga värdet på branschens löneöversyn. Personal som sedan tidigare arbetar inom räddningstjänst som anges ovan, kan välja om man vill ha pensionsmöjligheten kvar eller få den extra pensionsavsättningen/lönetillägget. Pensionsmöjligheten gäller respektive extra pensionsavsättningen/lönetillägget utbetalas så länge medarbetaren arbetar i utryckningstjänst. Totalt sett kommer MRF:s kostnader för att hantera SAP-R öka under de närmaste åren för att därefter minska.

7 § Information om tillämpning av EU:s arbetsdirektiv angående krav på dygnsvila

Förvaltningen informerade om skärpningar när det gäller tolkning av EU:s arbetstidsdirektiv angående krav på dygnsvila. Grunden är att arbetstagaren ska ha 11 timmars dygnsvila. Arbetstiderna för skiftgående personal behöver anpassas till EU:s arbetstidsdirektiv. Detta är i grunden bra med större möjligheter till återhämtning men kommer inte att vara lätt att genomföra eftersom MRF har en mycket stor andel personal som också arbetar andra tider än kontorstid. Arbetsgivaren ser utmaningar när det gäller flexibelt nyttjande av personalen i olika arbetsuppgifter som behöver genomföras. Det finns också utmaningar för medarbetarna att i sina planeringar få privatlivet att fungera.

8 § Information om arbete med att bygga upp räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB

Förvaltningen informerade om arbetet med att åter införa RUHB efter nedmonteringen av organisationen under 1990-talet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att föreslå former för uppbyggande och dimensionering. Statlig finansiering av arbetet planeras komma under 2024 för att sedan årligen successivt öka i omfattning.

I krig ska räddningstjänsten i första hand arbeta vidare med sina vanliga arbetsuppgifter som kommer att bli mer omfattande, komplicerade och mer riskfyllda. Hantering av oexploderad ammunition samt indikering och sanering av A- och C-stridsmedel ingår också i uppgifterna vid RUHB-tjänstgöring liksom första hjälpen och transport av skadade. Räddningstjänsterna ska också stödja kommunerna i arbetet med befolkningsskydd. Ytterst kan det bli aktuellt för brandmän inom RUHB att arbeta i hela landet.

9 § Information om uppstart av verksamheten vid Räddningsregion MittNorrland

Förvaltningen informerade om ledningssystemet Räddningsregion MittNorrland. Detta startade upp sin verksamhet den 10 maj 2023. Räddningsregionen leder den operativa räddningstjänstverksamheten för en tredjedel av landets yta. Ingående områden är Västernorrlands län, Jämtlands län, inre delarna av Västerbottens län samt Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner i Norrbottens län. Verksamheten leds från en räddningscentral, belägen på två platser i Sundsvall och Östersund. Samarbetet med SOS Alarm AB här av stor betydelse för räddningsregionens arbete eftersom den egna personalen i räddningscentralen arbetar tillsammans med SOS Alarms 112-operatörer och räddningsåtgörare.

10 § Information om pågående översynsarbete avseende Brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Förvaltningen informerade om översyn för Brett samarbete mellan länets tre räddningstjänstorganisationer. Dessa är, utöver MRF, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (kommunalförbund för Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner med säte i Kramfors) och Avdelningen för räddningstjänst och kommunal samordningscentral (KAC) vid Örnsköldsviks kommun (en del av kommunens organisation lydande direkt under kommunstyrelsen). Översynen genomförs under 2023 i elva delprojekt. Förslagen som kommer från delprojekten ska redovisas och sammanställas i slutet av året. Därefter genomförs beredning och beslut fattas om ökat samarbete. Översynen utgår i sitt uppdragsdirektiv från att det även fortsättningsvis ska vara tre räddningstjänstorganisationer i länet. Direktivet anger också att ett brett samarbete ska eftersträvas inom flertalet verksamhetsområden. Redan idag är samarbetet mellan de tre organisationerna frekvent och översynen förväntas öka omfattningen på detta väsentligt.

11 § Diskussion om former för framtagande av ägaruppdrag 2024 – 2027

Sammanträdet diskuterade former för framtagande av nytt ägaruppdrag för perioden 2024 – 2027.

Förbundschefen fick i uppdrag att koordinera arbetet med framtagande av ägaruppdraget.

12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

Sammanträdesdatum: 21 april 2023

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 26 oktober 2023

Datum för nedtagande: 06 november 2023

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se