Ägarrådets protokoll 13 oktober 2023

Organ

Ägarråd.

Datum, tid och plats

30 oktober 2023, klockan 13.00-15.00. Hotell Höga Kusten respektive digitalt.

Närvarande vid mötet

Sundsvalls kommun
Lisa Tynnemark (S)

Timrå kommun
Tony Andersson (M), mötesordförande

Ånge kommun
Erik Lövgren (S)

Kommundirektörer
Jonas Walker, Sundsvalls kommun
Kristiina Kulluvaara, Timrå kommun
Mattias Robertsson Bly, Ånge kommun

Förbundsdirektionen
Åsa Ulander (S)
Pirjo Jonsson (S)

MRF förvaltning
Per Silverliden
Mats Bergmark

Inbjudna
Lennart Andersson, punkt 15
Jan Eriksson, punkt 15

Justering och sekreterare
Tony Andersson och Lisa Tynnemark, justerande. Per Silverliden, sekreterare.

Protokollet omfattar §§ 13-22.

13 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Sammanträdet öppnades. Dagordningen fastställdes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lisa Tynnemark.

14 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

15 § I Information om ny räddningsstation i Timrå samt arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall och Liden

Jan Eriksson gav en sammanfattande information beträffande uppförande av ny räddningsstation i Timrå. Han informerade också om genomförande av invigning för inbjudna deltagare och öppet hus för allmänheten. Båda blev lyckade arrangemang. Vid öppet hus var besöksantalet mycket stort och över förväntan.

Förbundschefen uttryckte sin stora nöjdhet med fastighetsprojektet i Timrå inkluderande resultatet.

Lennart Andersson informerade om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall och Liden. Beträffande Sundsvall pågår förprojektering och upphandling av totalentreprenör förbereds. Gällande Liden pågår markarbeten och grundsättning av byggnaden är på gång att inledas.

16 § Information om ekonomiskt läge och ekonomigruppens arbete samt nästa steg i den ekonomiska processen

Förvaltningen informerade om ekonomiska frågor. Budgeten för 2023 är minus 2 818 000 kronor. Resultatet för helåret beräknas försämras ytterligare med några hundratusen kronor. Anledningarna till det förväntade minusresultatet är framförallt en högre inflationstakt som berör inköp av varor och investeringar i förhållande till vad som är normalt samt stora kostnadsökningar för hyror av lokaler. Särskilt stora kostnadsökningar föreligger inom IT-området.

En ekonomigrupp – bestående av ägarkommunernas ekonomichefer samt räddningstjänstförbundets biträdande förbundschef och ekonomichef – har inlett sitt arbete för att gå igenom räddningstjänstförbundets ekonomiska situation samt föreslå förändringar gällande ägarnas ekonomiska styrning. Gruppen har också uppdraget att på kort sikt skapa förutsättningar för förbundet att nå en ekonomi i balans.

För närvarande arbetar ekonomigruppen med ett underlag för att en ekonomi i balans ska kunna uppnås under 2025. Dels behöver förbundet själv göra vad som är möjligt för att stabilisera den rådande ekonomiska situationen, både genom kostnadsreduceringar och intäktsökningar, och dels behöver ytterligare ekonomiska medel tillföras från ägarna. Gruppen tar fram ett underlag för förbundet att arbeta vidare med som inkluderar den kostnadsnivå som det är rimligt att förbundet hemställer hos ägarkommunerna om att få disponera för 2025.

17 § Information om arbete med att tillämpa EU:s arbetsdirektiv angående krav på dygnsvila och konsekvenser av denna tillämpning

Förvaltningen informerade om skärpningar när det gäller tolkning av EU:s arbetstidsdirektiv angående krav på dygnsvila. Grunden är att arbetstagaren ska ha 11 timmars dygnsvila. Arbetstiderna för skiftgående personal behöver anpassas till EU:s arbetstidsdirektiv. Detta är i grunden bra med större möjligheter till återhämtning men kommer inte att vara lätt att genomföra eftersom MRF har en stor andel personal som också arbetar under andra tider än kontorstid. Personalstyrkan är relativt sett liten i förhållande till upprätthållande av den insatsnivå som behövs med hänsyn till riskbilden. För att klara denna nivå under dygnets alla timmar använder sig räddningstjänstförbundet sig nattetid av jour på arbetsplatsen. Jourtid jämställs med arbetstid när dygnsvila beräknas.

Arbetsgivaren har stora utmaningar när det gäller flexibelt nyttjande av personalen i olika arbetsuppgifter som behöver genomföras. Sådana utmaningar finns också när det gäller att kalla in förstärkningar och ersätta personal vid hastigt uppkommen frånvaro. Medarbetarnas privata situation försvåras, särskilt när den andra parten också arbetar skift. Inom kort förväntas regelverket komma på plats för att hos centrala parters arbetstidsnämnd kunna begära dispens för personalgrupper att möjliggöra att fortsatta genomföra arbetspass, vilka också innefattar jourtid, i upp till 24 timmar. Förvaltningens planering är att hos direktionen föreslå att denna hos arbetstidsnämnden begär sådan dispens. Ett eventuellt beslut om dispens förväntas ändå innebära att förbundet behöver se över tjänstgöringsförhållanden och göra förändringar i vissa delar. En dispens gäller under högst ett år.

18 § Information om arbete med att bygga upp civilt försvar vid räddningstjänstförbundet

Förvaltningen informerade om arbete med att bygga upp civilt försvar vid räddningstjänstförbundet inkluderande räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Det civila försvaret vid räddningstjänsten består främst i att säkerställa personaltillgång under höjd beredskap och i krig samt att stödja kommunerna i arbetet med befolkningsskydd. RUHB innefattar att bygga upp och träna en organisation för att genomföra räddningstjänstverksamhet under höjd beredskap och i krig. Räddningstjänstens uppdrag under sådana förhållanden planeras innebära en fördubbling av personalstyrkan. Den tillkommande delen utgörs av civilpliktiga. Dessa är en del som kommer att ta cirka tio år att bygga upp genom att utbildningsinsatserna behöver fördelas över åren. Tillgång till fler fordon samt mer personlig materiel och grupputrustning behöver också säkerställas.

I krig ska räddningstjänsten i första hand arbeta vidare med sina vanliga arbetsuppgifter som kommer att bli mer omfattande, komplicerade och mer riskfyllda. Hantering av oexploderad ammunition samt indikering och sanering av A- och C-stridsmedel ingår också i uppgifterna vid RUHB-tjänstgöring liksom första hjälpen och transport av skadade. Räddningstjänsterna ska också, som ovan nämnts, stödja kommunerna i arbetet med befolkningsskydd. Ytterst kan det bli aktuellt för brandmän i till exempel Medelpad att under höjd beredskap och i krig arbeta i hela landet.

19 § Information om verksamheten vid Räddningsregion MittNorrland

Förvaltningen informerade om ledningssystemet Räddningsregion MittNorrland. Detta startade upp sin verksamhet i maj 2023. Räddningsregionen leder den operativa räddningstjänstverksamheten för en tredjedel av landets yta. Ingående geografiska områden är Västernorrlands län, Jämtlands län, inre delarna av Västerbottens län samt Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner i Norrbottens län. Verksamheten leds från en räddningscentral, belägen på två platser, i Sundsvall och Östersund. Samarbetet med SOS Alarm AB är av stor betydelse för räddningsregionens arbete eftersom den egna personalen i räddningscentralen arbetar tillsammans med SOS Alarms larm- och ledningsoperatörer. Verksamheten i ledningssystemet har hittills fungerat bra. Ytterligare utveckling av arbetsformerna i detta kommer att genomföras under de närmaste åren.

20 § Information om översynsarbete avseende Brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Förvaltningen informerade om översyn för Brett samarbete mellan länets tre räddningstjänstorganisationer. Dessa är, utöver Medelpads räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (kommunalförbund för Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner med säte i Kramfors) och Avdelningen för räddningstjänst och kommunal samordningscentral Örnsköldsviks kommun (en del av kommunens förvaltningsorganisation lydande direkt under kommunstyrelsen). Översynen genomförs under 2023 i elva delområden. Förslagen som kommer från delområdena ska redovisas och sammanställas i slutet av året. Därefter genomförs beredning och beslut fattas om ökat samarbete. Översynen utgår i sitt uppdragsdirektiv från att det även fortsättningsvis ska vara tre räddningstjänstorganisationer i länet. Direktivet anger också att ett Brett samarbete ska eftersträvas inom flertalet verksamhetsområden. Redan idag är samarbetet mellan de tre organisationerna frekvent och översynen förväntas öka omfattningen på detta väsentligt.

Översynsarbetet är inne i sitt slutskede. Redovisningen kommer också att omfatta verksamhetsplaner under perioden 2024 – 2026 för alla delområden. Detta för att arbetet i delområdena ska komma igång redan under våren 2024.

21 § Information om arbete med framtagande av ägaruppdrag 2024 – 2027

Förvaltningen informerade om behov av att ta fram nytt ägaruppdrag för perioden 2024 – 2027 för räddningstjänstförbundet. Beslut om ett sådant fattas i respektive ägarkommun. Förvaltningen vid förbundet erbjuder sig att tillsammans med kommundirektörerna/-cheferna ta fram ett underlag till ägaruppdrag och redovisa detta vid kommande ägarråd.

Ägarrådet ställde sig bakom ett sådant arbetssätt.

22 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

Sammanträdesdatum: 13 oktober 2023

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 17 april 2024

Datum för nedtagande: 27 april 2024

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se