Direktionens protokoll 15 januari 2021

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter

Direktionens ersättare

Åke Nylén (S) ordförande

Jan Filipsson (S)

Eva Bergström Selling (S) vice ordf.

Leif Hemmingsson (M)

Pirjo Jonsson (S)

Anna Edin (C)

Björn Könberg (S)

Stefan Broman (S)

Björn Hellqvist (L)

Hicham Elkahtib (V)

Anders Mjärdsjö (M)

Rebecca Lampinen (S)

Niclas Burvall (S)


Leif Nilsson (S)


Marie Sjöbom Olsson (S)


Peter Sjöbom (M)


Övriga deltagare

Per Silverliden, förbundschef

Tomas Öhrn, chef för räddningsavdelningen

Christina Nordlander, chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Mats Bergmark, chef för förebyggandeavdelningen

Sarah Faxby Bjerner, HR-specialist

Marie Israelsson, kommunikatör och mötessekreterare

Annelie Sjöberg, controller

Tora Åström, Akademikeralliansen

Matts Boman, Vision

Ulf Påhlsson, Brandmännens riksförbund

Justering och sekreterare

Att jämte ordförande Åke Nylén justera dagens protokoll valdes Niclas Burvall.

Sekreterare är Marie Israelsson.

Dagordningen fastställdes.

1 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordförande öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes. Punkten anmälan om myndighetsbeslut utgår och redovisas vid nästa sammanträde med direktionen.

Till justeringsperson valdes Niclas Burvall.

2 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

3 § Beslut om att sammanträdet kan genomföras digitalt och att det är beslutsfört

Mötet beslutade att sammanträdet kan genomföras digitalt och att det är beslutsfört.

4 § Beslut om inrättande av samarbetet Räddsam Västernorrland

Direktionen beslutar

att godkänna inrättande av samarbetet Räddsam Västernorrland i enlighet med beslutspunkterna i bifogat underlag, och

att beslutet ska gälla under förutsättning att övriga räddningstjänster i Västernorrlands län fattar samma beslut.


Bakgrund

Efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbrandssommaren 2018 har det blivit tydligt att räddningstjänsterna i landet behöver ha tillgång till ett operativt ledningssystem, på tillräckligt hög nivå, som snabbt kan organisera ledningsarbete vid till exempel en stor händelse och bemanna de räddningsstyrkor som ska ha uppgifter under olika skeden av händelsen.

Efter skogsbränderna 2014 och 2018 har regeringen tillsatt två statliga utredningar. Båda dessa utredningar har i sina betänkanden tydliggjort vikten av en ständigt fungerande övergripande ledning hos räddningstjänsterna. Förändringar i lagstiftningen har därefter genomförts som från och med den
1 januari 2021 ställer krav på tillgång till en sådan funktion för samtliga räddningstjänster i landet. Medelpads räddningstjänstförbunds (MRF) nuvarande operativa ledningssystem är inte på tillräckligt hög nivå för att förbundet ska fortsätta att driva systemet själv. Samarbete i detta avseende föreslås därför tillsammans med övriga räddningstjänster i länet.

Räddningstjänsterna i landet har under år 2021 på sig att i praktiken nå en tillräckligt hög nivå på sitt ledningssystem. Och för räddningstjänsterna i Västernorrlands läns del, enligt förslaget, sett i ett gemensamt perspektiv.

Ärendet

Det föreslås att beslut fattas om inrättande av Räddsam Västernorrland som innefattar ett operativt ledningssamarbete mellan länets tre räddningstjänster; Brand och Säkerhet, Örnsköldsviks kommun, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) och MRF. Det operativa ledningssamarbetet innebär ett gemensamt ledningssystem. Några av de fem ledningsnivåerna blir gemensamma och andra tydliggörs att de ska finnas vid respektive räddningstjänst.

Ett beslutsunderlag har tagits fram som förutom ett antal beslutspunkter innehåller en bakgrundsbeskrivning, utvecklande av beslutspunkterna samt en redogörelse över hur ytterligare förstärkningar avseende den operativa ledningen kan komma att genomföras tillsammans med räddningstjänsterna i Jämtlands län och senare även räddningstjänster i de övriga av de sex nordligaste länen.

Ärendets tidigare handläggning

Ärendet har inte tidigare handlagts. MRF har för närvarande sitt eget operativa ledningssystem. Förbundet har ett samarbete tillsammans med HKÅ när det gäller inre befälsstöd vid vissa händelser och ett samarbete för att bedriva stabsverksamhet i samband med större händelser.

Förvaltningens övervägande

Västmanlandsbranden var den största skogsbranden i landet i modern tid med cirka 13 800 hektar drabbad skog. Och med 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer. Denna brand, precis som alla andra skogsbränder, startade på en mycket liten yta. Grundförutsättningen var att det var mycket torrt i markerna. I detta fall var det en markberedningsmaskin, som efter avverkning skulle förbereda för plantering, som troligen slog emot en sten vilket skapade en antändning. Denna händelse är ett exempel vad som kan inträffa när det gäller skogsbrand. Det kan också handla om andra väderrelaterade händelser eller stora olyckor med utsläpp av farliga ämnen.

Det är för att lyckas med resultatet av en räddningsinsats av denna typ, utan att en skogsbrand tillåts växa och bli stor, avgörande att snabbt komma igång med att organisera insatsen och starta upp arbetet med brandbekämpning på platsen utan dröjsmål. Och också att ha tillräckliga resurser för att bedriva arbetet med den utrustning som behövs. En operativ insats måste redan från början kunna ledas med stor kraft när det gäller att styra den, kontinuerligt ta fram underlag för inriktningen av det fortsatta arbetet, få stöd i olika former av planering eller kommunikation samt att kunna bygga upp en tillräckligt stor styrka. Detta inkluderar att kunna ta emot förstärkningar från andra regioner och också nationellt.

Efter Västmanlandsbranden, vilket också förstärktes efter skogsbränderna 2018, startade en omfattande diskussion i landet om att räddningstjänsternas operativa ledningssystem behöver förstärkas och att räddningstjänsterna måste bli bättre på att samarbeta i detta avseende. Och också att räddningstjänsterna i landet operativt bör leda sina verksamheter på ett mer likartat sätt.

Mot bakgrund av de nya lagregler som nu gäller och att MRF:s egna operativa ledningssystem behöver förstärkas, föreslås inrättande av samarbetet Räddsam Västernorrland. Ärendet är utrett genom en förstudie. Räddningscheferna samt avdelningschefen i Örnsköldsvik och förbundschefen för MRF har därefter arbetat vidare med förstudiens slutrapport tillsammans med utsedd personal för arbetet. Arbetet har resulterat i underlaget med beslutspunkter. Förhandling har genomförts tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Förhandlingen är avslutad.

Förslag till uppföljning

Direktionen ges kontinuerlig information om det fortsatta arbetet med att inrätta Räddsam Västernorrland och sedan med uppföljning över hur samarbetet fungerar.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

5 § Övriga frågor

Förvaltningen informerade om att förordnandet för Tomas Öhrn som chef för räddningsavdelningen, och därmed också som räddningschef, förlängs att gälla längst till och med den 31 december 2021.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 15 januari 2021

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 22 januari 2021

Datum för nedtagande: 12 februari 2021