Direktionens protokoll 28 maj 2021

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter

Direktionens ersättare

Åke Nylén (S) ordförande

Roger Öberg (S)

Eva Bergström Selling (S) vice ordf.

David Forslund (T)

Pirjo Jonsson (S)

Leif Hemmingsson (M)

Björn Könberg (S)

Stefan Broman (S)

Björn Hellqvist (L)


Anders Mjärdsjö (M)


Niclas Burvall (S)


Leif Nilsson (S)


Rebecca Lampinen (S)


Martin Liljeros (L)


Peter Sjöbom (M)


Övriga deltagare

Per Silverliden, förbundschef

Tomas Öhrn, chef för räddningsavdelningen

Christina Nordlander, chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Mats Bergmark, chef för förebyggandeavdelningen

Marie Israelsson, kommunikatör och mötessekreterare

Annelie Sjöberg, controller

Tora Åström, Akademikeralliansen

Per Sjöbom, Kommunal/huvudskyddsombud

Ulf Påhlsson, Brandmännens riksförbund

Justering och sekreterare

Att jämte ordförande Åke Nylén justera dagens protokoll valdes Martin Liljeros.

Sekreterare är Marie Israelsson.

Dagordningen fastställdes.

24 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordförande öppnade sammanträdet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Martin Liljeros.

25 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

26 § Beslut om att sammanträdet kan genomföras digitalt och att det är beslutsfört

Direktionen beslutade att sammanträdet kan genomföras digitalt och är beslutsfört. Ledamöter och tjänstgörande ersättare har videokameran på under beslutspunkterna.

27 § Beslut om delårsrapport 1 2021

Direktionen beslutar

att godkänna delårsrapport 1 2021.

Bakgrund

MRF är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårsrapporter och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i lagen.

Ärendet

Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 1 2021.

Ärendets tidigare handläggning

Det är den första delårsrapporten för 2021 som ska beslutas. Det senaste bokslutet som beslutades när det gäller verksamhet och ekonomi samlat är årsbokslutet för 2020 som beslutades vid direktionssammanträdet den 19 februari 2021.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 1 2021.

Förslag till uppföljning

Delårsrapport 2 2021 ska beslutas per den 31 augusti 2021.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

28 § Beslut om ändringar i delegationsordningen

Direktionen beslutar

att godkänna förändringar i delegationsordningen

Ärendet

En justering av delegationsordningen gjordes den 19 februari 2021. Ytterligare behov av justeringar uppmärksammades dock efter att ärendet hade behandlats varför dessa ändringar genomförs nu.

Ändring

Ändringen består i att punkt 7.3 Förbud mot eldning utomhus enligt 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) stryks. Anledningen till ändringen är att det endast är länsstyrelsen eller primärkommunen som kan fatta det beslutet.

Dessutom görs ändringar i anmärkningarna till punkt 1.6.5 och 1.6.6 så att samråd i samband med lönesättning ska ske med avdelningschef istället för förbundschef.

29 § Information om arbetsmiljöfrågor

Förvaltningen berättade om det systematiska arbetsmiljöarbetet vid förbundet.

Enkätundersökning hos chefer i samarbete med skyddsombud har genomförts. Resultatet är dock inte klart.

Förvaltningen har nu skyddsombud på nästan samtliga verksamheter inklusive skift. Skyddsombuden kommer att få utbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM) i höst.

En skyddsrond för de som jobbar på distans genomförs nu. Det återstår tid för att svara så ett fullständigt resultat finns ännu inte. Utmärkande frågor är belastningsproblem och psykosociala aspekter.

Ett årshjul är framtaget för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det behöver finjusteras något innan det är helt klart.

Med anledning av pandemin har vi egen testverksamhet för att snabbt kunna testa operativ personal vid behov. Vi har och har haft en låg sjukfrånvaro under hela pandemin och därmed kunnat upprätthålla en bra beredskap, vilket är positivt. Vi har även köpt in ytterligare ett test, som vi kan utföra själva, för att kunna klara av sommarsemesterperioderna.

30 § Information om händelseutredningar

Under våren har MRF inte gjort några djupare utredningar kring några händelser. Olycksutredarna har varit involverade i införandet av Räddsam Västernorrland.

31 § Information om förankringsarbete för översyn av brett samarbete med Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Förvaltningen berättade om arbetet med översynen hur vi kan samarbeta med Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

Förankringsarbete med egen personal inleds. Ledningsgruppen träffas på tisdag.

Nästa steg är samverkansgruppen efter sommaren. Därefter vidare till all personal.

Ärende angående beslut om att en sådan översyn ska göras, kommer till direktionen under hösten 2021. Översynen planeras att startas en bit in på 2022.

32 § Information om arbetet i gruppen för jämförelser mellan räddningstjänster ur ekonomisk synvinkel

Arbetsgruppen berättade om det arbete som är genomfört. En enkät är framtagen som ska skickas ut till ett antal räddningstjänster. Enkäten kommer att skickas ut inom några veckor.

Därefter finns en idé om att arrangera en workshop med representanter från ägarkommunerna. Workshopen ska handla om hur räddningstjänsten och kommunerna kan öka samarbetet för att effektivisera och spara pengar.

33 § Information om inrättande av Räddsam Västernorrland

Bakgrund

2018 startade samtalet på allvar mellan länets räddningschefer om ett ökat samarbete. Samma år, på sommaren fick Sverige många och stora skogsbränder. Ett tecken på att idén var rätt.

Räddsam Västernorrland startar 1 juni 2021

Från och med 1 juni 2021 kommer Räddsam Västernorrland starta upp. Det betyder att vi får en räddningschef i beredskap, i vilket beredskapsschema det ingår fem medarbetare som kommer från alla tre räddningstjänster. Den funktionen blir också tjänsteman i beredskap för samtliga kommuner i Västernorrland.

Funktionen inre befäl bemannas av åtta medarbetare, fördelat på våra tre räddningstjänster. Inre befäl sitter inne hos SOS Alarm i Sundsvall och ser till att skicka rätt resurser på alla larm i hela länet. Antalet larm som hanteras av inre befäl kommer att fördubblas.

Därför finns ett inre befäl i beredskap från vårt förbund som kan stötta det inre befälet om det blir många larm samtidigt.

Det kommer att finnas en regional insatsledare för hela länet. Medelpads Räddningstjänstförbund kommer i ett första skede att bemanna denna tjänst. Vid stora händelser kan denna åka ut och stötta den lokala ledningsorganisationen på olycksplatsen. Målsättningen är att denna funktion långsiktigt ska bemannas från alla tre räddningstjänster.

Insatsledare finns lokalt utplacerade som leder räddningsinsatserna på skadeplatser med mer än en styrka involverade.

34 § Information om projektering av Pandora

Biträdande huvudprojektledare Anders Zetterqvist berättade om Pandora. Huvudprojektledare är Harry Rönning från SWECO som projektleder de tre nya räddningsstationerna i Sundsvall och Timrå.

Sundsvall: Det pågår en detaljplaneprocess för markområdet där brandstationen är tänkt att placeras, vid Sundsvalls sjukhus. Processen drivs för närvarande lite långsamt vilket kan få ekonomiska konsekvenser. Det är risk att tidsplanen inte hålls. Det finns också risk att inte kunna dra nytta av arbetet som görs i projekteringen av stationen i Timrå i arbetet med Sundsvalls station. Arbete pågår med att ta ett tydligare grepp över styrningen av processen i Sundsvall och det finns goda tecken på förbättringar inom kort.

Det finns en avsiktsförklaring med SOS Alarm AB, som säger att de ska kunna flytta in i nya lokaler senast 2025. Om inte det uppfylls innebär det skadestånd. SOS Alarm har över 100 anställda samt är en viktig samarbetspartner för räddningsinsatser i vårt område. Vi får inte tappa SOS som den viktiga resurs de är, ur många aspekter.

Detta är en viktig fråga och får stora konsekvenser om inte projektet i Sundsvall, i närtid, får en tydlig ledning och styrning framåt.

Liden: Markprover har tagits på den förordade platsen. Nästa steg är en avstyckning och köp av mark. Stationen kommer att bli ett stort lyft för hela byn i Liden.

Timrå: Kommunen har fattat ett inriktningsbeslut om inrättande av ett blåljusgymnasium. Polisen vill hyra lokaler i stationsbyggnaden. Här hoppas vi på spännande samverkansformer. Timrå är en uttalad skogsbrandsstation. Det planeras även för en byggnad för att förvara räddningsresurser i form av till exempel containrar.

Projektet har jobbat hårt med hur vi bör bygga omklädningsrum. Det måste enkelt gå att anpassa efter personalens behov.

Vecka 24-25 ska programhandlingen för Timrå station vara färdig.

35 § Information om arbete inom suicidprevention

Under åren 2020 – 2022 kommer kommunerna att få bidrag för att samordna och utbilda inom suicidprevention. Sundsvall och Timrå kommun har givit uppdrag åt förbundet att rekrytera två stycken samordnare som får projektanställningar under dessa år. De kommer att samarbeta med samordnaren i Ånge kommun i samma fråga.

36 § Information om Brandkonferensen 2021

Arbetsutskottet samt ett antal tjänstemän deltog på brandkonferensen. De redogjorde kort vad som sas på konferensen.

Att jobba med informationssäkerhet blir allt viktigare. Begreppet ”Need to know” och ”Nice to know” blir väldigt aktuellt. Vi behöver tänka på hur och vad vi kommunicerar och i vilken kanal.

Inrikesministern betonade vikten av samverkan mellan räddningstjänsterna och andra aktörer.

Nya och ökade risker i samhället diskuterades som också får direkta konsekvenser för räddningstjänsterna.

Förbundets samordnare för Förstärkt medmänniska Karl Axelsson deltog på konferensen och berättade om vår verksamhet. Samverkan med frivilliga krafter är ett område vi kan utveckla ytterligare för ökad trygghet och säkerhet.

Jämlikhet och mångfald diskuterades. Det är viktigt för räddningstjänsten att jobba med denna fråga. Vi är varandras arbetsmiljö.

Erfarenheter om branden i Kagghamra, en avfallstipp söder om Stockholm, presenterades. Många juridiska frågor gjorde att insatserna inte kunde inledas direkt.

Erfarenheter från räddningsinsatserna av jordskredet i Gjerdrum, Norge presenterades.

Enhetligt ledningssystem inom räddningstjänsten i landet är en viktig fråga som MSB jobbar med.

Träff för politiker. Det finns behov av ett nätverk inom politiken för räddningstjänstfrågor. Vår ekonomiska underökning för att jämföra olika räddningstjänster kanske kan bli en ingång i ett framtida nätverk.

37 § Anmälan om myndighetsbeslut

Förvaltningen redogjorde för aktuella myndighetsbeslut.

Många tillsyner har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

Förbundet har utfärdat ett föreläggande på ett äldreboende. Felet är åtgärdat.

38 § Övriga frågor

Nästa sammanträde är den första oktober. En heldag i Ånge vilken vi hoppas på att kunna genomföra fysiskt på plats.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 28 maj 2021

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 09 juni 2021

Datum för nedtagande: 02 juli 2021

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se