Direktionens protokoll 8 april 2022

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter
Åke Nylén (S), ordförande
Åsa Ulander (S), vice ordförande
Björn Hellqvist (L)
Anders Mjärdsjö (M)
Niclas Burvall (S)
Leif Nilsson (S)
Martin Liljeros (L)
Peter Sjöbom (M)

Direktionens ersättare
David Forslund (T), tjänstgörande
Leif Hemmingsson (M)
Anna Edin (C)
Stefan Broman (S)
Mirjam Monsell (KD)
Hicham Elkahtib (V)
Rebecca Lampinen (S), tjänstgörande

Övriga deltagare
Per Silverliden, förbundschef
Ellinor Fransson, räddningschef
Christina Nordlander, avdelningschef Verksamhetsstöd
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Annelie Sjöberg, ekonomichef
Tora Åström, avdelningschef Förebyggande
Josefin Tegström, administratör
Per Sjöbom, Kommunal
Lars Rydstedt, Akademikeralliansen
Ulf Påhlsson, Brandmännens Riksförbund
Matts Boman, Vision

Justering och sekreterare
Att jämte ordförande Åke Nylén justera dagens protokoll valdes Niclas Burvall. Sekreterare är Josefin Tegström.

19 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordförande öppnade sammanträdet.

Dagordningen fastställdes. Detta är ett extra sammanträde och dagordningen innehåller inte de stående punkterna.

Till justeringsperson valdes Niclas Burvall.

20 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

21 § Beslut om att sammanträdet är beslutsfört som digitalt sammanträde

Beslut

Direktionen beslutade att sammanträdet är beslutsfört.

Ärendet

Sammanträdet genomfördes digitalt och beslutet gäller om sammanträdet är beslutsfört trots denna mötesform.

22 § Beslut om handlingsprogram 2022 – 2023

Direktionen beslutar

att godkänna handlingsprogram 2022 – 2023.

Bakgrund

Varje kommun/räddningstjänstförbund är skyldig/skyldigt att ha handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen/kommunerna och vilken förmåga denna/dessa har att hantera riskerna.

23 § Beslut om direktiv för översyn av brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Direktionen beslutar

att godkänna direktiv för översyn av brett samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna i länet.

Bakgrund

Ett samarbete mellan länets tre räddningstjänstorganisationer har utvecklats över tid. Samarbetet omfattar bland annat ett gemensamt räddningsledningssystem. Det finns ett intresse hos räddningstjänstorganisationernas ägare att bredda detta samarbete till att omfatta flertalet av verksamhetsområden.

De tre organisationerna är förutom Medelpads räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen samt Brand och säkerhet Örnsköldsviks kommun.

Ärendet

För att utreda och nå en bättre kunskap inom vilka samarbetsområden som bör införas föreslås en översyn att genomföras. Ärendet handlar om att besluta om direktiv för en sådan översyn.

Ärendets tidigare handläggning

Ärendet har inte tidigare handlagts i denna form.

Förvaltningens övervägande

Ett förslag till direktiv för översynen har gemensamt tagits fram av de tre räddningstjänstorganisationerna. Delar som understryks i förslaget är en bred förankring genom en politisk referensgrupp och former för samverkan med de fackliga organisationerna.

Förslag till uppföljning

Ärendet kommer löpande att följas upp i direktionen.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

24 § Information om och presentation av analys efter jämförelsearbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund och andra räddningstjänstförbund ur ekonomisk synvinkel

Ärendet

Det informerades om den analys som upprättats med anledning av jämförelsearbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) och åtta andra räddningstjänstförbund. Jämförelsearbetet har varit brett och omfattat ett stort antal delar som invånarantal, geografisk yta, riskbild och ett flertal ekonomiska faktorer. Först skickades en enkät ut till berörda räddningstjänstförbund. Därefter har det inkomna materialet sammanställts. Och nu har en analys upprättats vilken utgår från MRF:s förhållanden jämfört med övriga räddningstjänstorganisationen. Analysen presenterades för direktionen.

De ekonomiska förhållandena i jämförelsen bygger på 2019 års siffror. Anledningen till detta är att pandemin för år 2020 har bedömts påverka ett normalt resultat i för stor omfattning. När jämförelsearbetet inleddes var 2021 års bokslut inte färdiga. I efterhand kan konstateras att också 2021 års siffror hade påverkat resultatet på ett sätt som inte gör jämförelserna rättvisa. Det finns en målsättning om att jämförelsearbetet ska fortsätta och även utvecklas. Inför att boksluten för 2022 blir klara bör en ny enkät kunna skickas ut.

Analysen presenterades också vid MRF:s ägarråd tidigare på dagen den 8 april 2022. Ägarrådet önskade en fördjupad analys med fokus på underlag för att kunna ta ställning till räddningstjänstförbundets hemställan om ekonomiska medel för 2023.

Direktionen tackade för presentationen av analysen och återkommer i 25 § angående beslut om vidare åtgärder i ärendet.

25 § Beslut om att uppdra till arbetsutskottet att ta fram en fördjupad analys efter analys med anledning av jämförelsearbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund och andra räddningstjänstförbund ur ekonomisk synvinkel

Beslut

Direktionen beslutade att arbetsutskottet har uppdraget att ta fram en fördjupad analys med anledning av jämförelsearbetet och med fokus på underlag för att ägarrådet ska kunna ta ställning till räddningstjänstförbundets hemställan om ekonomiska medel för 2023.

Ärendet

Efter föredragning vid ägarrådet den 8 april 2022 av analysen med anledning av jämförelsearbetet mellan Medelpads räddningstjänstförbund och andra räddningstjänstförbund ur ekonomisk synvinkel, svarade ägarrådet att en fördjupad analys behöver upprättas med fokus på underlag för att kunna ta ställning till räddningstjänstförbundets hemställan om ekonomiska medel för 2023.

Den fördjupade analysen ska när den är färdig översändas till ägarrådet tillsammans med hemställan om ekonomiska medel för år 2023.

Uppföljning

Direktionen ska informeras om innehållet i den fördjupade analysen och vad som kommer fram i ärendet efter att analysen har överlämnats till ägarrådet.

26 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 08 april 2022

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 10 maj 2022

Datum för nedtagande: 31 maj 2022

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se