Direktionens protokoll 3 juni 2022

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter
Åke Nylén (S), ordförande
Åsa Ulander (S), vice ordförande
Björn Könberg (S)
Björn Hellqvist (L)
Anders Mjärdsjö (M)
Niclas Burvall (S)
Leif Nilsson (S)
Marie Sjöbom Olsson (S)
Martin Liljeros (L)
Peter Sjöbom (M)

Direktionens ersättare
Annika Söderberg (S), tjänstgörande
Roger Öberg (S)
David Forslund (T), tjänstgörande
Anna Edin (C)
Stefan Broman (S)
Hicham Elkahtib (V)
Rebecca Lampinen (S), tjänstgörande

Övriga deltagare
Per Silverliden, förbundschef
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Ellinor Fransson, räddningschef
Tora Åström, avdelningschef Förebyggande
Sarah Faxby Bjerner, HR-chef och avdelningschef Verksamhetsstöd
Annelie Sjöberg, ekonomichef
Helen Olofsson, kommunikatör
Johan Keijser, biträdande chef Räddningsavdelningen
Catarina Andersson, sekreterare
Per Sjöbom, Kommunal

Justering och sekreterare
Att jämte ordförande Åke Nylén justera protokollet av Anders Mjärdsjö. Sekreterare är Catarina Andersson.

27 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordföranden öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Anders Mjärdsjö.

28 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

29 § Beslut om delårsrapport 1 2022

Direktionen beslutar

att godkänna delårsrapport 1 2022.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårsrapporter och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i lagen.

Ärendet

Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 1 2022.

Ärendets tidigare handläggning

Det är den första delårsrapporten för 2022 som ska beslutas. Det senaste bokslutet som beslutades när det gäller verksamhet och ekonomi samlat är årsbokslutet för 2021 som beslutades vid direktionssammanträdet den 18 februari 2022.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 1 2022.

Förslag till uppföljning

Delårsrapport 2 2022 ska beslutas den 30 september 2022.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

30 § Beslut om inrättande av Räddningsregion MittNorrland

Direktionen beslutar

att godkänna förslag till beslut om inrättande av Räddningsregion MittNorrland.

Bakgrund

MRF är sedan år 2021 del i ett gemensamt operativt ledningssystem för räddningstjänstorganisationerna i Västernorrlands län – Räddsam Västernorrland. Den övergripande ledning som finns i detta system är en del av åtagandet i att hantera de ökade krav som numera följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gällande en ständigt fungerande övergripande ledning för räddningstjänsten. Lagskärpningen tillkom som en del av åtgärderna efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbrandssommaren 2018 för att framtida större händelser ska ha förutsättningar att hanteras på ett bättre sätt sett ur ett nationellt perspektiv.

För att i högre grad kunna svara upp emot de nya lagkraven pågår ett utredningsarbete – först ett grundläggande sådant och sedan ett fortsatt – inför ett kommande större operativt ledningssystem tillsammans med räddningstjänstorganisationerna i Jämtlands län. Direktionen har under år 2021 fattat ett beslut om en avsiktsförklaring att ett sådant större ledningssystem ska inrättas. Efter det att beslutet fattades har samarbetet under det fortsatta utredningsarbetet utvecklats till att också omfatta räddningstjänstorganisationer i tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län. Arbetsnamnet på det nya ledningssystemet är numera Räddningsregion MittNorrland.

Jämsides med utredningsarbetet inför den nya räddningsregionen pågår ett arbete för att utveckla ett operativt ledningssamarbete mellan räddningstjänstorganisationer i de sex nordligaste länen. Hur ett sådant ännu större geografiskt samarbete kommer att se ut i detalj finns det i nuläget ingen tydlig inriktning om. Det huvudsakliga utvecklingsarbetet innefattar för närvarande följande av varandras utredningsarbeten i de olika räddningsregionerna, så att struktur och arbetssätt blir så lika som möjligt, vilket kommer att underlätta för att framöver samarbeta inom specifika verksamhetsområden eller fullt ut.

Ärendet

Det är fråga om ett beslut om inrättande av ett operativt ledningssystem benämnt Räddningsregion MittNorrland.

Arbetssättet i räddningsregionen kommer att innebära att personal från fler räddningstjänstorganisationer än idag kommer att bedriva myndighetsutövning inom MRF:s verksamhetsområde. Och också tvärtom att MRF:s personal kommer att bedriva myndighetsutövning inom ett stort antal andra räddningstjänstorganisationers verksamhetsområden. Det handlar om ledningsarbete som är av övergripande betydelse för verksamheten vid MRF. Arbetet i den nya räddningsregionen kommer att göra det mer naturligt att samarbeta inom fler verksamhetsområden.

Sammantaget bör direktionen fatta ett beslut om inrättande av det nya samarbetet. Ett beslut som är av ramkaraktär och som delegerar till förvaltningen att fatta de ytterligare beslut som behövs för själva införandet av systemet.

Ärendets tidigare handläggning

Den 19 februari 2021 fattade direktionen beslut om en avsiktsförklaring om att ett gemensamt operativt ledningssystem tillsammans med räddningstjänstorganisationerna i Jämtlands och Västernorrlands län ska inrättas – Räddsam YZ.

Därefter har, som ovan angivits, arbetet utökats till också omfatta räddningstjänstorganisationer i tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län. Dessa räddningstjänstorganisationer har under våren 2022 anslutit sig till Jämtlands läns nuvarande operativa ledningssystem.

Förvaltningens övervägande

Det pågår ett utredningsarbete sedan år 2020 och ett fortsatt utredningsarbete sedan år 2021 för att kunna införa ett gemensamt operativt ledningssystem för räddningstjänstorganisationerna i Jämtlands och Västernorrlands län. Direktionen har fattat ett beslut om avsiktsförklaring inför inrättande av ett sådant ledningssystem.

Bedrivande av övergripande ledning för räddningstjänstorganisationerna i de tio inlandskommunerna i Västerbottens och Norrbottens län hanteras funktionsmässigt väl inom ramen för den operativa ledningsverksamhet som idag sköts från Jämtlands län. Detta innebär att dessa goda förutsättningar också kommer att gälla för det större ledningssystemet. Dessutom finns en bra samhörighetskänsla som genomsyrar helheten hos ingående räddningstjänstorganisationer.

Inget har framkommit som skulle motivera att avsiktsförklaringen om samarbetet inte skulle utfalla väl vid ett fullföljande.

Förslag till uppföljning

Förvaltningen håller direktionen informerad om det fortsatta arbetet med att förbereda för införande av Räddningsregion MittNorrland samt därefter om införande och verksamhetens bedrivande i räddningsregionen.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

31 § Beslut om revidering av attestförteckning

Direktionen beslutar

att fastställa reviderad attestförteckning för år 2022.

Bakgrund

Direktionen har tidigare beslutat om attestförteckning för 2022. Under våren 2022 har vissa personalförändringar genomförts som ställer krav på att revidera attestförteckningen.

Ärendet

Det är fråga om ett beslut som avser resterande delen av år 2022.

Ärendets tidigare handläggning

Direktionen har senast den 10 december 2021 beslutat om attestförteckning.

Förvaltningens övervägande

Avdelningschefen för verksamhetsstöd, Christina Nordlander, har avslutat sin anställning och Sarah Faxby Bjerner har ersatt henne från och med den 1 maj 2022. Thomas Hansson har tillträtt som enhetschef för operativ utveckling inom räddningsavdelningen från och med den 14 mars 2022. I övrigt föreslås inga förändringar för 2022.

Förslag till uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras om ett år när det gäller attestförteckningen, bör ändå beslutet enligt vedertagen praxis förnyas. Detta innebär att frågan om beslut om attestförteckning tas upp på nytt av direktionen i december 2022.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

32 § Beslut om revidering av tillsynsplan 2022

Direktionen beslutar

att fastställa tillsynsplan 2022, reviderad för andra halvåret.

Bakgrund

Med anledning av att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter och allmänna råd MSBFS 2021:8 om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor träder i kraft 1 juli 2022 revideras årets tillsynsplan för att efterleva föreskriften. Den reviderade tillsynsplanen gäller för andra halvåret av 2022.


Tillsynsplanen beskriver målsättningen för årets tillsyner, vilka resurser som finns tillgängliga samt vilken typ av tillsyner som ska genomföras under året.

Ärendet

Det är fråga om ett förslag till beslut om tillsynsplan 2022, reviderad för andra halvåret.

Ärendets tidigare handläggning

Tillsynsplan gällande för första halvåret av 2022 beslutades, tillsammans med flertalet andra verksamhetsplaner, vid direktionen sammanträde den 18 februari 2022.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag tillsynsplan 2022, reviderad för andra halvåret.

Förslag till uppföljning

Arbetet enligt tillsynsplanen kommer att följas upp i samband med verksamhetsuppföljning i slutet av 2022.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

33 § Information om av arbetsutskottet beslutad fördjupad analys efter jämförelsearbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund och andra räddningstjänstförbund ur ekonomisk synvinkel

Ärendet

Direktionen informerades om innehållet i den fördjupade analysen vilken är en del av jämförelsearbetet mellan MRF och andra räddningstjänstförbund ur ekonomisk synvinkel. I samband med att den grundläggande analysen presenterades vid ägarrådet och direktionen den 8 april 2022 önskade rådet att en fördjupad analys skulle tas fram kopplad till hemställan om ökning av medelsramen för år 2023.

Den fördjupade analysen arbetades fram av arbetsgruppen för jämförelsearbetet och beslutades sedan den 25 maj 2022 av arbetsutskottet förstärkt med ledamöter i denna arbetsgrupp.

Dokumentet har tillsammans med en uppdaterad hemställan gällande ramökning för år 2023 översänts till ägarrådet. MRF ber i detta utskick om ett svar på hemställan så fort det är möjligt och senast under augusti månad. Detta för att ha förutsättningar att hantera förbundets egen budgetprocess för 2023.

34 § Information om av arbetsutskottet beslutad donation av räddningsfordon till Ukraina

Ärendet

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 2022 om att ett av MRF:s utrangerade räddningsfordon ska doneras till Ukrainas räddningstjänst.

MRF deltar i en av MSB nationellt samordnad insats för donationer av räddningstjänstmateriel till Ukraina. Till stora delar avser donationsinsatserna överbliven beredskapsmateriel som inte kommer att bli aktuell för svensk räddningstjänst att använda. Flera räddningstjänstorganisationer i landet har donerat eller planerar för att donera också räddningsfordon.

Denna information till direktionen gäller donation av ett av MRF:s räddningsfordon. Det handlar om ett fordon, en Volvo FL 10 4x2 med registreringsnummer PWP 258, som senast har ingått i RIB-verksamheten i Ånge och nu är ersatt med ett nyare samt skulle ha försålts. Årsmodellen är 1995. Fordonet är i gott skick och är nyligen genomgånget och servat. Marknadsvärdet bedöms till cirka 50 000 kr.

En kommunal organisation får egentligen inte skänka sin egendom utan sådan som har ett marknadsvärde ska normalt försäljas. En donation av egendom vilken det nu är tal om, som inte är av ringa värde, utgör ett undantagsbeslut och är av principiell betydelse. Beslut ska därför fattas av direktionen. Med anledning av tidsplaneringen beträffande den nationellt samordnade donationsinsatsen kunde direktionens beslut den 3 juni 2022 inte avvaktas utan arbetsutskottet behövde fatta beslutet.

Avsikten är att räddningsfordonet kommer att fyllas med annan överbliven räddningstjänstmateriel som i första hand doneras från MRF och att egen personal ska köra ner fordonet till den ukrainska gränsen och leverera detta där till ukrainska myndigheter.

Med hänsyn till de extraordinära förhållanden som råder i Ukraina och att landet efterfrågar räddningstjänstmateriel, var det högst rimligt att ett beslut om undantag från gåvoreglerna skulle fattas även om fordonet inte är av ringa värde. Det faktum att MSB och EU:s civilförsvarsmekanism är engagerade i donationsinsatsen samt att räddningsfordon särskilt efterfrågas, gjorde det enklare att fatta beslut i enlighet med förslaget. Till detta kom att flera andra räddningstjänstorganisationer i landet har fattat liknande beslut eller är på gång att fatta sådana beslut.

MSB kommer att stödja MRF i arbetet med de formella delarna i att föra ut fordonet från landet och föra över ägarskapet till ukrainsk myndighet med ansvar för räddningstjänstverksamhet.

Arbetet med att förbereda för transporten ner till den ukrainska gränsen, färden ner och överlämnande till ukrainska myndigheter, kommer noga att dokumenteras. Information om detta kommer att förmedlas till direktionen.

35 § Information om arbetsmiljöfrågor

Ärendet

Förvaltningen informerade om nuläget inom arbetsmiljöområdet. Bland annat behandlades ärenden.

  • Ett olycksfall vid en skogsbrandsinsats under vilket en RIB-medarbetare inandades rök och behövde få sjukvårdande behandling. Ärendet anmäldes till Arbetsmiljöverket och en utredning är nu översänd till verket.
  • Översyn av rutin för anmälan vid kränkande särbehandling.
  • Planering av VVV-arbetet (MRF:s värdegrundsarbete Vår Viktiga Vardag) inför hösten 2022. Teman är psykisk hälsa, första hjälpen och krisstöd/kamratstöd.
  • Förbättring av funktioner i arbetsmiljösystemet RIA.
  • Genomförande av grundläggande arbetsrätt för chefer.
  • Genomförande av grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer.

36 § Information om händelser/händelseutredningar

Ärendet

Förvaltningen informerade om en brand med dödlig utgång och efterföljande diskussion om förebyggande åtgärder för riskutsatta grupper.

37 § Anmälan av myndighetsbeslut

Ärendet

Förvaltningen redogjorde för under perioden fattade myndighetsbeslut.

38 § Information från Brandkonferensen 2022

Ärendet

Deltagande representanter från direktionen och förvaltningen redogjorde för viktiga delar av innehållet vid konferensen. Ett tack riktades till Mats Bergmark och Ellinor Fransson för bra insatser som föredragshållare respektive deltagare i paneldebatt. Sammantaget var det en konferens med ett omfångsrikt och intressant innehåll.

39§ Redovisning av verksamheten vid sotningsdistrikten 2021

Ärendet

Representanter från sotningsdistrikten Sundsvall Södra och Sundsvalls Norra/Timrå informerade tillsammans med förvaltningen bland annat om sotningstaxan. Även Ånge sotningsdistrikt står bakom redovisningen och önskemålet om förändring som presenterades. Sotningsdistrikten önskar en höjning av inställelseavgiften. Förvaltningen kommer att återkomma med ett förslag under hösten.

40 § Övriga frågor

Ärendet

Suicidprevention

Förvaltningen informerade om en hemställan till ägarkommunerna om att få fortsätta uppdraget med suicidprevention trots att statlig finansiering för kommande period ännu inte är säkrad.


Nya räddningsstationer

Förvaltningen informerade om läget när det gäller nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. Särskilt positivt är det att bygget av en ny räddningsstation i Timrå är i full gång och att arbetet går planenligt. Den enda större avvikelsen är de kraftigt höjda priserna på byggmateriel vilket innebär att det är särskilt viktigt att finna smarta lösningar som sänker de totala kostnaderna utan att ge avkall på funktionalitet och kvalitet.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 03 juni 2022

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 26 juli 2022

Datum för nedtagande: 17 augusti 2022

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se