Direktionens protokoll 30 september 2022

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter
Åke Nylén (S), ordförande, deltog vid §41-§45
Åsa Ulander (S), vice ordförande, tjänstgörande §46-§55
Björn Könberg (S)
Björn Hellqvist (L)
Anders Mjärdsjö (M)
Niclas Burvall (S)
Leif Nilsson (S)
Marie Sjöbom Olsson (S)
Martin Liljeros (L)
Peter Sjöbom (-)

Direktionens ersättare
Roger Öberg (S), tjänstgörande
David Forslund (T)
Anna Edin (C)
Stefan Broman (S), tjänstgörande §46-§55
Hicham Elkahtib (V)
Rebecca Lampinen (S)
Mirjam Monsell (KD)

Övriga deltagare
Per Silverliden, förbundschef
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Ellinor Fransson, räddningschef
Tora Åström, avdelningschef Förebyggande
Sarah Faxby Bjerner, HR-chef och avdelningschef Verksamhetsstöd
Annelie Sjöberg, ekonomichef
Helen Olofsson, kommunikatör
Catarina Andersson, sekreterare

Inbjudna
Lars Hammarström, säkerhetschef
Anders Zetterqvist, projektledare
Oskar Lind, brandingenjör
Fredrik Lindqvist, platschef
Matts Boman, Vision
Per Sjöbom, Kommunal
Ulf Påhlsson, Brandmännens Riksförbund

Justering och sekreterare
Att jämte ordförande Åke Nylén justeras protokollet av Niclas Burvall. Sekreterare är Catarina Andersson.

41 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordföranden öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Niclas Burvall.

42 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

43 § Beslut om delårsrapport 2 2022

Direktionen beslutar

att godkänna delårsrapport 2 2022.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårsrapporter och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i lagen.

Ärendet

Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 2 2022.

Ärendets tidigare handläggning

Det är delårsrapporten för det andra tertialet 2022 som ska beslutas. Det senaste bokslutet som beslutades när det gäller verksamhet och ekonomi samlat är delårsrapporten för det första tertialet 2022 som beslutades vid direktionssammanträdet den 3 juni 2022.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 2 2022.

Förslag till uppföljning

Årsbokslutet för 2022 ska beslutas den 17 februari 2023.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

44 § Information om arbetsmiljöfrågor

Ärendet

Förvaltningen informerade om aktuella arbetsmiljöfrågor. En film om hantering av kränkande särbehandling och repressalier har tagits fram. Värdegrundsarbetet Vår Viktiga Vardag (VVV) med tema psykisk ohälsa kommer att genomföras under hösten.

Ny organisationsstruktur är uppbyggd i arbetsmiljösystemet RIA.

Introduktion har genomförts av nya medarbetare.

Personalenkät gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) kommer att genomföras under hösten.

Utbildning i grundläggande arbetsrätt och i grundläggande rehabilitering för chefer är inplanerade.

Resultatet från den årliga uppföljningen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete är snart klart.

Medelpads räddningstjänstförbund deltar under hösten vid jämställdhetskonferens riktad till bland annat styrkeledare. Förbundet deltar också i årets konferens inom nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten.

45 § Information om den ekonomiska situationen för 2023 och framåt

Ärendet

Förvaltningen informerade om den ekonomiska situationen för 2023 och framåt. Det redogjordes också för resultatet angående hemställan om extra medel för 2022. Ekonomiförsörjningen behöver även fortsättningsvis inriktas mot att vara stram med effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Jämförelsearbetet mellan Medelpads räddningstjänstförbund och andra räddningstjänstförbund är av fortsatt intresse. Förbundet kommer att ta nya initiativ till att detta arbete kommer igång på nytt.

46 § Information om arbete med säkerhetsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap

Ärendet

Förvaltningen informerade om förbundets arbete inom säkerhetsskydd kopplat till säkerhetsskyddslagens regler.

47 § Information om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden

Ärendet

Förvaltningen informerade om nuläget avseende byggnationerna av ny räddningsstation i Timrå.

Det informerades också om det fortsatta arbetet med att förbereda för nya räddningsstationer i Sundsvall och Timrå. Ny huvudprojektledare är utsedd för arbetet kopplat mot dessa två orter.

48 § Information om arbete med att införa Räddningsregion Mittnorrland

Ärendet

Förvaltningen informerade om att arbetet med att förbereda för införande av Räddningsregion Mittnorrland pågår enligt plan. Införandet har skjutits fram i tiden från november 2022 till några månader in på 2023. Detta på grund av att Jämtlands räddningstjänstförbund ännu inte har fattat det formella beslutet om införandet. Detta förhållande bedöms som en formalitet. Det är också så att förberedelsearbetet inkluderande utbildningar inom verksamhetsområdet kommer att behöva pågå ytterligare några månader för bästa resultat.

49 § Information om arbete med att förbereda för översyn gällande brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Ärendet

Förvaltningen informerade om den kommande översynen för brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer som omfattar samtliga verksamhetsområden. Översynen förväntas leda till beslut som ska ge en ökad kvalitet, bättre ekonomi samt förstärkt position regionalt och nationellt. Den ska genomföras under 2023.

50 § Information om donationsinsats

Ärendet

Förvaltningen informerade om en donationsinsats som har slutförts.

51 § Information med framtidsspaning gällande förändrade riskbilder kopplade till industrietableringar

Ärendet

Förvaltningen informerade om befintliga farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), gjorde en framtidsspaning om eventuella kommande farliga verksamheter samt om tänkbara förändringar av den samlade riskbilden.

Förändrad riskbild med till exempel nya industrianläggningar kan innebära utmaningar och ökade krav på förbundets förmåga. Detta gäller både krav på mer eller annan utrustning samt utökad bemanning eller kompetensprofiler. Delar av detta ansvar kommer att ligga på de nya industrierna att själva ansvara för.

52 § Information om klimatrelaterade förändringar – konsekvenser för räddningstjänsten

Ärendet

Förvaltningen informerade om effekter av pågående förändringar i klimatet, med fokus på sådana som påverkar behovet av räddningstjänstverksamhet. För Medelpads räddningstjänstförbunds del handlar det om att hantera succesivt ökande risker för allt svårare och allvarligare skogsbränder samt om förmågan att leda insatser och prioritera resurserna vid extrema skyfall. Också förbundets och samhällets förmåga att evakuera civilbefolkningen vid allvarliga situationer kommer att behöva stärkas.

Den civila beredskapen behöver totalt sett stärkas. Detta både av klimatskäl och andra anledningar. Därutöver bör förebyggande anpassningsåtgärder i samhället vidtas för att minska risker för de allvarligaste konsekvenserna av extremt väder.

53 § Information om händelser och händelseutredningar

Ärendet

Förvaltningen informerade om ett allvarligt tillbud (slangbrott vid övning). Tillbudet har anmälts till Arbetsmiljöverket. En utredning pågår kopplat till arbetsmiljöfrågorna i ärendet.

Ett arbete inom Medelpads räddningstjänstförbund pågår för att höja kunskapen angående händelsetyper som ska rapporteras som olycksfall respektive tillbud samt vad som ska anmälas Arbetsmiljöverket.

54 §Anmälan av myndighetsbeslut

Ärendet

Förvaltningen redovisade aktuella myndighetsbeslut under perioden.

55 § Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 30 september 2022

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 30 november 2022

Datum för nedtagande: 21 december 2022

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se