Direktionens protokoll 2 juni 2023

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter
Åsa Ulander (S), ordförande
Stefan Broman (S)
Rebecca Lampinen (S)
Sven Bredberg (M)
Emir Özcelik (SD)
Pirjo Jonsson (S), vice ordförande
Åke Nylén (S)
Linda Mattsson (VF)

Direktionens ersättare
Fredrik Thunström (S)
Anna Edin (C)
Bertil Sidh (SD)
Miriam Monsell (KD), tjänstgörande
Roger Öberg (S), tjänstgörande
Markus Sjöström (M)
Sven-Åke Jacobsson (KD), tjänstgörande
Helena Elfvén (C)

Övriga deltagare
Per Silverliden, förbundschef
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Ellinor Fransson, räddningschef
Tora Åström, avdelningschef Förebyggande
Sarah Faxby Bjerner, HR-chef och chef verksamhetsstöd
Helen Olofsson, kommunikatör
Catarina Andersson, administratör

Fackliga organisationer
Joakim Kastemyr, Ledarna
Sven Åkerlund, Vision
Lars Forsgren, Kommunal
Oskar Lind, Akademikeralliansen

Justering och sekreterare
Att jämte ordförande Åsa Ulander justera dagens protokoll valdes Fredrik Thunström Sekreterare är Catarina Andersson.

12 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordföranden öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Fredrik Thunström.

13 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

14 § Beslut om delårsrapport 1 2023

Direktionen beslutar

att godkänna delårsrapport 1 2023.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårsrapporter och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i lagen.

Ärendet

Det är fråga om förslag till beslut om delårsrapport 1 2023.

Ärendets tidigare handläggning

Det är den första delårsrapporten för 2023 som ska beslutas. Det senaste bokslutet som beslutades när det gäller verksamhet och ekonomi samlat är årsbokslutet för 2022 som beslutades vid direktionssammanträdet den 17 februari 2023.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport 1 2023.

Förslag till uppföljning

Delårsrapport 2 2023 ska beslutas den 6 oktober 2023.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

15 § Beslut om om ändring av mål- och resursplan 2023 – avseende investeringsbudget

Direktionen beslutar

att godkänna ändring av mål- och resursplan 2023 – avseende investeringsbudget.

Bakgrund

Investeringsbudget för MRF finns i mål- och resursplan (MRP). För närvarande är det MRP 2023 som gäller. Förvaltningen önskar att investeringsbudgeten ändras i några delar avseende inköp av fordon.

Ärendet

Det är fråga om förslag till beslut om ändring av MRP 2023 – avseende investeringsbudget. Förslaget till ändring grundar sig på nytt övervägande när det gäller kostnad på lägre nivå för inköp av ett höjdfordon till Ånge, behov av att tillföra ett fordon för funktionen regional insatsledare inom räddningsledningssystemet Räddningsregion MittNorrland och ökande av andelen miljöfordon kopplat till förbundets miljöpolicy när ett transportfordon ska köpas in.

Ärendets tidigare handläggning

MRP 2023, inkluderande investeringsbudget, beslutades av direktionen den 9 december 2022.

Förvaltningens övervägande

I och med att ett begagnat höjdfordon till Ånge kan köpas in till betydligt lägre pris än den budgeterade lösningen, som innebär ett nytt chassi med nuvarande överbyggnad, kan medel frigöras för att köpa in fordon till den nya funktionen regional insatsledare. Ett redan budgeterat fordon för transporter kan uppgraderas vad gäller miljöklassning till ren eldrift. Totalt sett innebär förslaget en minskning av investeringsbudgeten på 750 000 kronor.

Förslag till uppföljning

Delårsrapport 2 2023 ska beslutas den 6 oktober 2023. Rapporten kommer bland annat att innehålla uppföljning avseende investeringsbudgeten.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

16 § Beslut om förslag till ändring av sotningstaxor

Direktionen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att besluta om att förändra grundavgiften för sotning och brandskyddskontroll.

Bakgrund

Under många år har trenden varit att det är allt färre och färre som använder en eldstad för uppvärmning av sin bostad. Inte minst gäller det vedeldade pannor för uppvärmning av bostäder där allt fler gått över till andra värmeslag, exempelvis bergvärme och liknande. Under 2022 har dock en liten svängning gjorts då fler åter igen har installerat eldstäder för att ha en sekundär och extra uppvärmningskälla. Det senaste extra tillskottet är dock inte i storleksordning med den tidigare avtagande trenden som har varit under flera årtionden.

Enligt taxekonstruktionen tas en grundavgift ut för sotning och brandskyddskontroll och sedan tillkommer olika avgifter beroende på vilken typ av eldstad som ska rengöras eller kontrolleras. Grundavgiften ska täcka resekostnader samt nödvändig administration kring hanteringen av ärendet. När antalet objekt, samt objektens belägenhet i förhållande till varandra förändras, behöver även grundavgiften förändras för att spegla dessa förhållanden. Den största delen av grundavgiften speglar hur mycket tid som behöver läggas på resa mellan objekten. För beräkning av grundavgiften används en anvisning framtagen av SKR och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR). I beräkning av inställelsetiden tas hänsyn till avstånd till objekten, hur ofta de ska rengöras och även så kallade samplanerade besök, det vill säga när flera eldstäder finns inom samma fastighet så räknas det som ett besök.

Att observera är att den här förändringen inte har något med den ökade inflationen att göra utan enbart med hur många eldstäder det finns och hur dessa är belägna i kommunen. Varje år kommer SKR och SSR överens om en ökning med så kallat ”sotningsindex” som ska spegla till exempel inflation och löneökningar. Det indexet används för att öka timtaxan som ligger till grund för beräkning av avgifterna.

Grundavgiften är separerad mellan fastboende och fritidshus med anledning av att fritidshusen dels har en annan fristindelning och även generellt längre resvägar.

Ärendet

Grundavgiften föreslås ändras enligt nedan. Grundavgiften separeras mellan fastboende och fritidshus.

För brandskyddskontroll används en schabloniserad tid som är 1,5*grundavgiften för sotning. Anledningen är att det är samma antal objekt med samma resvägar, men administrationshanteringen av en brandskyddskontroll är mer omfattande.

Ärendets tidigare handläggning

För Sundsvalls kommun gjorde den senaste beräkningen 1988, för Timrå 1994 och för Ånge kommun någon gång på 1980-talet. Mycket har hänt under den tiden och det finns ett stort behov av att se över grundavgiftens storlek. För att förändringen inte ska bli så stor på en gång bör den här typen av beräkningar göras betydligt oftare för att spegla de faktiska förhållandena.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen anser att grundavgiften bör förändras enligt förslaget.

Förslag till uppföljning

Grundavgiften för sotning och brandskyddskontroll bör ses över vart tredje år för att inte skapa för stora och snabba förändringar.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

17 § Information om arbetsmiljöfrågor

Ärendet

Förvaltningen informerade om aktuella arbetsmiljöfrågor enligt följande punkter.

 • Förfrågan till Sundsvalls kommun angående nyttjande av deras visselblåsarfunktion.
 • Introduktion av nya medarbetare.
 • Arbete i utökad arbetsmiljögrupp, utifrån enkät gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), arbete med att ta fram förslag på förbättringsåtgärder.
 • Översyn av arbetsmiljöuppgiftsfördelning (arbetsmiljödelegation).
 • Nya anställningsavtal som förenklar processen för chefer.
 • Förändringar och administrativ hantering gällande särskild avtalspension inom räddningstjänsten (SAP-R).

18 § Information om räddningstjänstens arbetsuppgifter med anknytning till industrietableringar i Torsboda och Alby-Ljungaverk

Ärendet

Förvaltningen informerade om vad kommande stora industrietableringar i Medelpad innebär för Medelpads räddningstjänstförbund. Grundläggande är att dessa är positiva för utvecklande av kompetensen med intressanta arbetsuppgifter. De typer av industrier som är under etablering innebär också större risker som inte har hanterats tidigare.

Under planeringsskedet genomförs olika former av samråd samt remiss- och tillståndshantering. Vid själva etableringen och byggnationerna handlar det om platsbesök, informationsgivning och tillståndsverksamhet. När verksamheten är på plats bedrivs tillsyner och övningar genomförs. Det handlar om ett långsiktigt samarbete från räddningstjänstens sida vilket ställer krav på tillgång till kvalificerade resurser för ändamålet.

19 § Information om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden

Ärendet

Förvaltningen informerade om arbetet med de nya räddningsstationer i Sundsvall, Timrå och Liden.

Timrå räddningsstation: Invigning av den nya räddningsstationen planeras till fredagen den 22 september 2023. Öppet hus planeras till lördagen den 23 september 2023.

Lidens räddningsstation: Byggstart planeras till augusti månad 2023. Ett formellt investeringsbeslut är under beredning.

Sundsvalls räddningsstation: Färdigställande planeras till sensommaren 2027. Inriktningen för val av plats är "Berget" mellan Igeltjärnsvägen och Hulivägen invid sjukhusområdet. Eller på Gärde-området mellan Johannedalsvägen och Gärdevägen. Förberedande planarbete genomförs beträffande båda platserna. Valet kommer att falla på den plats som snabbast kan leda till färdiga byggnationer.

20 § Information om översyn av Brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Ärendet

Förvaltningen informerade om arbetet med översyn av Brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer. Projektet består av 11 delprojekt.

Dessa är följande.

 1. Myndighetsärenden
 2. Trygghetsarbete
 3. Extern utbildning
 4. Säkerhetsarbete och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)
 5. Beskrivning av operativ förmåga
 6. Stödfunktioner
 7. Uppföljning av räddningsinsats
 8. IT-infrastruktur
 9. Upphandling, inköp och avtal
 10. Mångfald
 11. Strategisk ledning.

Arbetet pågår i stort sett enligt planeringen. Den politiskt sammansatta referensgruppen ska under juni månad genomföra sitt första möte. Samverkan med arbetstagarorganisationerna genomförs i samband med respektive räddningstjänstorganisations samverkansmöten. Redovisning av delprojektens arbeten kommer att lämnas i slutet av året.

21 § Information om starten av Räddningsregion MittNorrland

Ärendet

Förvaltningen informerade om Räddningsregion MittNorrlands verksamhet. Arbetet i det större operativa ledningssystemet har varit igång sedan den 10 maj 2023. Nu har Medelpads räddningstjänstförbund – tillsammans med ytterligare 13 räddningstjänstorganisationer – tillgång till en robust funktion för ledning av räddningsinsatser. Detta gäller också riktigt stora räddningsinsatser samt flera mindre och medelstora samtidigt pågående sådana händelser.

22 § Information om ändring av Allmänna bestämmelser och Bilaga R angående tillämpning av reglerna om dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv och konsekvenser i anledning av dessa ändringar

Ärendet

Förvaltningen informerade om ändring av Allmänna bestämmelser och Bilaga R angående tillämpning av reglerna om dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv och konsekvenser i anledning av dessa ändringar. De centrala arbetsgivarorganisationerna inom den offentligt styrda verksamheten har sett sig tvungna att skärpa tillämpningen av reglerna om dygnsvila. Anledningen till detta är ett klagomål riktat till EU-kommissionen angående att Sverige inte följer EU:s arbetstidsdirektiv när det gäller dygnsvila. De centrala kollektivavtalen inom området har enligt bedömningen gått utanför ramarna. Därför har skärpningar införts i de olika avtalen efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Resultatet har blivit att det enligt huvudregeln inte längre ska vara möjligt att arbeta ett dygn även då jourtid är inkluderat i den sammanlagda tjänstgöringstiden för arbetspasset. Det har införts en möjlighet att söka dispens under högst ett år för att frångå huvudregeln och bedriva dygnstjänstgöring. Dispens kan beviljas av en partssammansatt nämnd på central nivå med en opartisk ordförande (vilken inte har påbörjat sin verksamhet ännu). För att få dispens ska alla andra åtgärder vara uttömda. En dispens avses gälla under den kortare tid som arbetsgivaren åtgärdar de faktorer som gör det svårt att bedriva verksamhet med tjänstgöringsscheman med normal dygnsvila.

Förändringarna gällande tillämpning av reglerna om dygnsvila kommer att få både positiva och negativa konsekvenser för Medelpads räddningstjänstförbund. De positiva konsekvenserna handlar om möjlighet för arbetstagarna att nå ökad återhämtning mellan tjänstgöringspass, men detta är också individuellt, därför att dygnstjänstgöringen som bedrivs på helger och under somrar inom skiftverksamheten samt generellt inom den operativa ledningsverksamheten, har fungerat bra. Vi ska komma ihåg att Sverige har regler om längre veckovila än vad EU:s arbetsdirektiv anger. Nackdelarna med förändringarna är stora och kommer att innebära ökade kostnader på flera miljoner kronor per år för förbundet eftersom antalet tjänstgöringspass för att hantera arbetsuppgifterna utanför den operativa ledningsrollen blir färre samt att minskad flexibilitet, till exempel när det gäller att kunna genomföra utbildningar och övningar, kommer att innebära betydande merkostnader.

De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2023 för dem som ingår i operativ ledningsverksamhet och den 1 februari 2024 för skiftverksamheten. Idag finns det ingen grund för att söka dispens för dygnstjänstgöring eftersom signalerna från de centrala arbetsgivarorganisationerna är mycket tydliga, men Medelpads räddningstjänstförbund följer situationen noga och kommer att inlämna dispensansökan om möjligheter till reell framgång föreligger. Att arbeta upp till 20 timmar inklusive jour under ett tjänstgöringspass kommer att fortsätta vara möjligt under vissa förutsättningar utan att söka dispens.

23 § Information om händelser och händelseutredningar

Ärendet

Förvaltningen informerade om aktuella händelser och händelseutredningar.

24 § Anmälan av myndighetsbeslut

Ärendet

Förvaltningen anmälde under perioden fattade myndighetsbeslut på delegation.

25 § Redovisning av verksamheten vid sotningsdistrikten 2022

Ärendet

Representanter för företagen som verkar inom sotningsdistrikten Sundsvall Södra och Sundsvall Norra-Timrå informerade, tillsammans med förvaltningen, om verksamheten under 2022. Till mycket stora delar är företagen i fas med de sotningar och brandskyddskontroller som ska göras inom fastställda tidsintervaller. Representanterna informerade också om regelverket i stort när det gäller sotning och brandskyddskontroll.

26 § Övriga frågor

 • Krav på viss kompetens för att få vara räddningschef vid Medelpads räddningstjänstförbund

Förvaltningen informerade om att man har inlett ett ärende för att se över om kompetenskravet för att få vara räddningschef vid Medelpads räddningstjänstförbund ska breddas i förhållande till idag. Kravet är nu brandingenjör med påbyggnadsutbildningen räddningstjänstutbildning (RUB) eller motsvarande äldre brandingenjörsutbildning. Förvaltningen återkommer med mer information i ärendet.

 • Förordnande från och med den 1 januari 2024 av avdelningschefer och biträdande förbundschef

Förvaltningen informerade om pågående ärende med att förordna avdelningschefer och biträdande förbundschef från och med den 1 januari 2024. Förvaltningen återkommer med mer information i ärendet.

 • Anställning av ny ekonomichef

Förvaltningen informerade om att Henrik Arvola i augusti 2023 börjar som ny ekonomichef vid Medelpads räddningstjänstförbund.

 • Direktionens sammanträden 2024

Förvaltningen informerade om att man under sommaren 2023 avser att förbereda för direktionens sammanträdesplan 2024 genom att prelimärt lägga ut sammanträdesdagar via Outlook enligt samma struktur som tidigare. Beslut om sammanträdesplanen fattas vid nästkommande sammanträde.

Direktionen uttalade sitt stöd för en sådan handläggningsordning.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 02 juni 2023

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 29 juni 2023

Datum för nedtagande: 11 juli 2023