Ordförandebeslut protokoll 5 september 2023

Organ

Ordförandebeslut.

Datum, tid och plats

5 september 2023, klockan 9.30-10.30. Digitalt Teams.

Närvarande vid mötet

Beslutande
Åsa Ulander (S), ordförande

Övriga deltagare
Per Silverliden, förbundschef Medelpads räddningstjänstförbund
Mats Bergmark, biträdande förbundschef Medelpads räddningstjänstförbund

Sekreterare
Per Silverliden

Protokollet omfattar §§ 1-6.

1 § Föredragningens inledande med fastställande av ärendelista

Föredragningen inleddes genom att ärendelistan fastställdes.

2 § Formalia

Ärendena kan inte avvakta avgörande vid ordinarie sammanträde vid arbetsutskottet eller direktionen.

Beträffande revidering av handlingsprogram behöver räddningschef i enlighet med förändrad kompetensnivå säkerställas i tid inför planerad frånvaro av den nuvarande.

När det gäller revidering av mål- och resursplan behöver investeringar genomföras utan tidsutdräkt för att förberedelser ska hinnas med i tid inför utbildningsstart av nationell grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) i januari 2024.

Angående revidering av attestförteckning är det av stor vikt att ny ekonomichef omgående får attesträtt för att arbetet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Besluten gäller omedelbart när dessa har fattats.

Det ska informeras om besluten vid sammanträden med arbetsutskottet den 21 september 2023 och direktionen den 6 oktober 2023.

3 § Beslut om revidering av handlingsprogram för 2022- 2023

Ordföranden beslutar

att godkänna revidering av handlingsprogram 2022–2023 med anledning av behov av förändring av krav på räddningschefskompetens under räddningschefs planerade frånvaro, så att räddningschefen ska ha genomgått lägst Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) utbildning Räddningsledare B med godkänt resultat.

Bakgrund

En kommun – eller ett räddningstjänstförbund, om ansvaret för räddningstjänst är delegerat till ett kommunalförbund – ska enligt 3 kap. 8 § 1 stycket 3 punkten lagen om skydd mot olyckor (2003:778) i sitt handlingsprogram ange vilken förmåga man har för att utöva ledning. Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) ansvarar för kommunal räddningstjänst inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Vid förbundet ska finnas en räddningschef som ansvarar för att det finns en ändamålsenlig organisation och kompetensnivå för genomförande av räddningsinsatser. Räddningschefen delegerar oftast till annan personal att fungera som räddningsledare vid räddningsinsatser.

I MRF:s handlingsprogram anges att räddningschef ska ha brandingenjörsexamen och har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med godkänt resultat eller motsvarande äldre utbildningar.

Med anledning av räddningschefens planerade frånvaro finns anledning att se över detta kompetenskrav. Anledningen är att den biträdande chefen för räddningsavdelningen har en annan utbildningsbakgrund. Det finns ingen annan brandingenjör vid avdelningen som har tillräcklig erfarenhet för att fungera som räddningschef. Ledningen av verksamheten ifråga bedrivs dessutom bäst genom att avdelningschefskapet och räddningschefsrollen är förenade.

Ärendet

Det är fråga om ett beslut som möjliggör för annan kompetens än brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning att vara räddningschef vid MRF. Revideringen gäller resterande månader under tiden för handlingsprogram 2022-2023. Inför 2024 behöver beslut fattas om ett nytt fyraårigt handlingsprogram.

Ärendets tidigare handläggning

MRF – och dessföregångare organisationsmässigt – har under väldigt många år haft krav på brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning, eller motsvarande äldre utbildningar, för att få fungera som räddningschef. Den äldre utbildningsgången för brandingenjörer innebar betydligt kortare utbildning än dagens brandingenjörsexamen. Utbildningen var en form av längre yrkesutbildning. Den nuvarande räddningschefen har kompetensen brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning.

Förvaltningens övervägande

Räddningschefskapet har tidigare också inneburit innehav av den högsta chefsposten för räddningstjänstorganisationen. I dag är det vanligt vid större eller medelstora räddningstjänstorganisationer – precis som gäller för MRF – att det finns en verksamhetschef (vid MRF benämnd förbundschef) som har det övergripande ansvaret för ledningen av förbundet. Räddningschefskapet vid MRF innebär ett operativt ansvar så att det finns väl avvägda förutsättningar att kunna bedriva räddningsinsatser.

MSB:s föreskrifter om behörighet att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal räddningstjänst (MSBFS 2021:2) anger att behörig att vara räddningschef i kommunal räddningstjänst är den som:

  1. har genomgått MSB:s utbildning Räddningsledare A med godkänt resultat, eller
  2. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) och har genomgått MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med godkänt resultat.

Behörigheten gäller också motsvarande äldre utbildningar.

Den nuvarande räddningschefen har en planerad frånvaro och den biträdande chefen för avdelningen har en annan kompetens för uppdraget. Den biträdande avdelningschefen har utbildningen Räddningsledare B. Hen har långvarig erfarenhet som chef och ledare inom operativ verksamhet och är lämplig för uppdraget som räddningschef. Ett exempel är att hen har haft en nyckelroll för att bygga upp verksamheten vid den nyligen inrättade Räddningsregion MittNorrland.

Räddningsledare A är en utbildning på lägre nivå, vilken även de som har Räddningsledare B tidigare har genomfört. Räddningsledare A är inte aktuell som enda utbildningsbakgrund för att vara räddningschef vid förbundet. Det är riskbild och verksamhet för komplicerad för.

MRF har en komplex och påtaglig riskbild vad gäller industrin, även sett i ett nationellt perspektiv. Detta talar för att räddningschefen bör ha så hög kompetens för uppdraget som möjligt. Med beaktande av att det totalt sett inom förbundet finns brandingenjörskunskap tillgänglig, är det rimligt att i handlingsplanen kunna bestämma kompetensnivån för räddningschef vid MRF till lägst utbildningen Räddningsledare B. Dessutom gäller detta beslut endast några månader och ett nytt beslut i frågan behöver snart övervägas och sedan fattas.

Ett flertal större och medelstora räddningstjänstorganisationer i landet har bestämt att den lägsta kompetensnivån för att vara räddningschef ska vara Räddningsledare B.

Samråd i ärendet har genomförts med MSB och Länsstyrelsen Västernorrland.

Förslag till uppföljning

Handlingsprogram 2024 – 2027 ska beslutas om några månader.

4 §Beslut om revidering av mål- och resursplan för 2023

Förvaltningen informerade om den analys som upprättats med anledning av jämförelsearbete mellan Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) och åtta andra räddningstjänstförbund.

Jämförelsearbetet har varit brett och omfattat ett stort antal delar som invånarantal, geografisk yta, riskbild och ett flertal ekonomiska faktorer. Först skickades en enkät ut till berörda räddningstjänstförbund. Därefter har det inkomna materialet sammanställts. Och nu har en analys upprättats vilken utgår från MRF:s förhållanden jämfört med övriga ingående räddningstjänstorganisationer.

De ekonomiska förhållandena i jämförelsen bygger på 2019 års siffror. Anledningen till detta är att pandemin för år 2020 har bedömts påverka ett normalt resultat i för stor omfattning. När jämförelsearbetet inleddes var 2021 års bokslut inte klara. I efterhand kan konstateras att också 2021 års siffror hade påverkat resultatet på ett sätt som inte gör jämförelserna rättvisa.

Det finns en målsättning om att jämförelsearbetet ska fortsätta och även utvecklas. Inför att boksluten för 2022 blir klara planeras en ny enkät skickas ut.

Ägarrådet gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad analys med fokus på underlag för att kunna ta ställning till räddningstjänstförbundets hemställan om ekonomiska medel för 2023.

5 § Beslut om revidering av attestförteckning för 2023

Ordföranden beslutar

att godkänna revidering av attestförteckning 2023 med anledning av tillträde av ny ekonomichef som behöver attesträtt för att kunna utföra sitt arbete under effektiva arbetsformer.

Bakgrund

Direktionen beslutar om attestförteckning för MRF. Förteckningen är en bilaga till delegationsordningen.

Beslutet ses över för varje kalenderår och ett nytt fattas även om inga förändringar är aktuella. Senaste attestförteckningen togs upp för beslut den 9 december 2022. Med anledning av tillträde av ny ekonomichef bör attestförteckningen revideras.

Ärendet

Det är fråga om ett beslut som innebär att ny ekonomichef förs in som attestant i förteckningen och att den tidigare ekonomichefen tas bort från denna.

Ärendets tidigare handläggning

Direktionen har senast den 9 december 2022 beslutat om revidering av attestförteckningen. Kretsen av attestanter justerades vid det tillfället gällande tillträde av biträdande avdelningschef för förebyggande avdelningen.

Förvaltningens övervägande

Ny ekonomichef, Henrik Arvola, har tillträtt under augusti 2023. För att han ska kunna utföra sitt arbete under effektiva former bör han snarast möjligt ingå i kretsen av attestanter. Den tidigare ekonomichefen Annelie Sjöberg har avslutat sin anställning och ska tas bort från attestförteckningen.

Förslag till uppföljning

Frågan om beslut om attestförteckning tas upp på nytt av direktionen i december 2023.

6 § Föredragningens avslutande

Föredragningen avslutas.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 05 september 2023

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 05 september 2023