Direktionens protokoll 6 oktober 2023

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter
Åsa Ulander (S), ordförande
Stefan Broman (S)
Jan-Erik Iversen (M)
Emir Özcelik (SD)
Pirjo Jonsson (S), vice ordförande
Björn Könberg (S)
Björn Hellquist (T)
Åke Nylén (S)
Linda Mattsson (VF)

Direktionens ersättare
Fredrik Thunström (S), tjänstgörande
Anna Edin (C)
Bertil Sidh (SD), tjänstgörande
Roger Öberg (S)
Markus Sjöström (M)
Helena Elfvén (C)

Övriga deltagare
Per Silverliden, förbundschef
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Sarah Faxby Bjerner, HR-chef och chef verksamhetsstöd
Henrik Arvola, ekonomichef
Helen Olofsson, kommunikatör
Catarina Andersson, administratör
Lars Hammarström, säkerhetschef

Inbjudna
Torbjörn Westman, beredskapsdirektör länsstyrelsen
Martin Neldén, beredskapshandläggare länsstyrelsen
Anders Vikdahl, stabschef 16 Hemvärnsbataljonen
Jens Grelsson, säkerhetschef Ånge kommun

Fackliga organisationer
Fredrik Edlund, Ledarna
Sven Åkerlund, Vision
Per SJöbom, huvudskyddsombud
Jimmy Södermark, Kommunal
Ulf Påhlsson, Brandmännens Riksförbund

Justering och sekreterare
Att jämte ordförande Åsa Ulander justera dagens protokoll valdes Stefan Broman Sekreterare är Catarina Andersson.

27 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordföranden öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Stefan Broman.

28 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

29 § Beslut om delårsrapport 2 2023

Direktionen beslutar

att godkänna delårsrapport2 2023.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårsrapporter och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i lagen.

Ärendet

Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 2 2023.

Ärendets tidigare handläggning

Det är delårsrapporten för det andra tertialet 2023 som ska beslutas. Det senaste bokslutet som beslutades när det gäller verksamhet och ekonomi samlat är delårsrapporten för det första tertialet 2023 som beslutades vid direktionssammanträdet den 2 juni 2023.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 2 2023.

Förslag till uppföljning

Uppföljning genomförs vid årsredovisning 2023.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

30 § Beslut om inrättande av visselblåsarfunktion

att godkänna att hos Sundsvalls kommun hemställa om att få ansluta sig till kommunens visselblåsarfunktion, och

att uppdra till förvaltningen att komma överens med kommunen om närmare former för anslutning så att denna funktion även fungerar som Medelpads räddningstjänstförbunds visselblåsarfunktion.

Bakgrund

MRF är enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, skyldig att ha rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning, så kallad visselblåsarfunktion. Lagen bygger på EU-direktiv från 2019.

Ärendet

Det är fråga om beslut angående inrättande av visselblåsarfunktion genom anslutning till Sundsvalls kommuns funktion för ändamålet.

Ärendets tidigare handläggning

Ärendet har inte handlagts tidigare annat än att det under cirka ett års tid har genomförts samtal med Sundsvalls kommun om ett anslutande. Kommunen har genomfört en process som har inneburit vissa förändringar av visselblåsarfunktionens uppbyggnad och är nu redo att samarbeta med bland annat MRF.

Förvaltningens övervägande

Eftersom MRF är en relativt sett liten organisation med begränsade resurser samt för att ha förutsättningar att ha en kvalitativt sett väl fungerande visselblåsarfunktion och med en godtagbar nivå på trovärdighet, är det bästa för förbundet att vara en del av en större organisations visselblåsarfunktion. Eftersom MRF inom ett flertal områden följer Sundsvalls kommuns styrprinciper är valet av samarbete med kommunen naturligt.

Vid kontakter med kommunen har denna numera ställt sig positiv till att MRF får ansluta sig till kommunens visselblåsarfunktion. Kommunen önskar ett direktionsbeslut med en hemställan om att förbundet önskar ansluta sig till funktionen.

På vilket detaljerat sätt MRF kommer att integreras i denna visselblåsarfunktion återstår att bedöma tillsammans med kommunen. Sundsvalls kommuns riktlinje för visselblåsning, kommer om hemställan bifalls, att ligga till grund för MRF:s motsvarande riktlinje.

Förslag till uppföljning

Direktionen kommer antingen att själv handlägga ärenden som rapporteras enligt lagstiftningen eller få handlagda ärenden återrapporterade till sig. Genom dessa förfaranden blir det naturligt att löpande följa upp hur visselblåsarfunktionen fungerar. Ett samarbete med Sundsvalls kommun om funktionen ger också direktionen förutsättningar att delta i kommunens uppföljning av hanteringen.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

31 § Beslut om synpunkter på revisionens slutsatser efter granskning av årsbokslut 2022

Direktionen beslutar

att godkänna synpunkter på revisionens slutsatser efter granskning av Medelpads räddningstjänstförbunds bokslut och årsredovisning 2022.

Bakgrund

Revisionen har i granskningsrapport, daterad den 21 februari 2023, granskat MRF:s bokslut och årsredovisning 2022. I rapporten har revisionen kommit fram till ett antal slutsatser.

Ärendet

Revisionen önskade senast den 2 maj 2023 direktionens synpunkter på slutsatserna i granskningsrapporten angående bokslut och årsredovisning 2022. Efter skriftliga kontakter med revisionen har svarstiden förlängts till och med oktober 2023.

Ärendets tidigare handläggning

Revisionen önskar regelbundet få in synpunkter från direktionen på sina rekommendationer eller slutsatser i granskningsrapporterna. Ibland har synpunkterna givits vid muntliga dialoger under direktionssammanträden. Vid vissa tillfällen begärs skriftliga synpunkter som i detta ärende.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram förslag på synpunkter.

Förslag till uppföljning

Att förvaltningen genomför det som framgår av synpunkterna, följs upp av direktionen under 2024.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

32 § Beslut om synpunkter på revisionens rekommendationer efter granskning av kompetensförsörjning

Direktionen beslutar

att godkänna synpunkter på revisionens rekommendationer efter granskning av Medelpads räddningstjänstförbunds kompetensförsörjning.

Bakgrund

Revisionen har i granskningsrapport, daterad den 21 februari 2023, granskat MRF:s kompetensförsörjning. I rapporten har revisionen kommit fram till ett antal rekommendationer.

Ärendet

Revisionen önskade senast den 2 maj 2023 direktionens synpunkter på rekommendationerna i granskningsrapporten angående kompetensförsörjning. Efter skriftliga kontakter med revisionen har svarstiden förlängts till och med oktober 2023.

Ärendets tidigare handläggning

Revisionen önskar regelbundet få in synpunkter från direktionen på sina rekommendationer eller slutsatser i granskningsrapporterna. Det gäller också så kallade sakområdesgranskningar som denna. Ibland har synpunkterna givits vid muntliga dialoger under direktionssammanträden. Vid vissa tillfällen begärs skriftliga synpunkter som i detta ärende.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram förslag till synpunkter.

Förslag till uppföljning

Att förvaltningen genomför det som framgår av synpunkterna, följs upp av direktionen under 2024.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

33 § Information med totalförsvar som tema

Ärendet

Länsstyrelsen informerade om sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar. I några delar har länsstyrelsen också ansvar för och arbetsuppgifter inom räddningstjänstverksamhet. Länsstyrelsen har bland annat ett samordnande ansvar för uppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Vid riktigt stora händelser har rätten att överta räddningsledarskap övergått från länsstyrelsen till civilförsvarsområdet, vilken organisation Länsstyren i Norrbottens län har ansvar för. Genom uppbyggnaden av Räddningsregion MittNorrland finns det mycket sällan anledning för civilförsvarsområdet att överta räddningsledarskap.

Försvarsmakten informerade om verksamheten vid hemvärnet och då särskilt Medelpads hemvärnsbataljon. Hemvärnet är en viktig del av det militära försvaret och kan snabbt organisera sig för insats. Samverkan med det civila försvaret, som till exempel räddningstjänsten och polisen, är viktiga delar av hemvärnets uppgifter. Genom det försämrade säkerhetsläget har intresset ökat för att gå med i hemvärnet. Under kalla kriget var hemvärnet en organisation främst för medelålders män som hade lämnat värnpliktsåldern. Idag består hemvärnet också av många unga eftersom det endast är en mindre del av en ålderskull som gör värnplikten. Andelen kvinnor i hemvärnet ökar hela tiden men det finns fortfarande mycket att arbeta på för att organisationen ska anses vara jämställd.

Ånge kommun informerade om arbetet med krisberedskap och civilt försvar inom en kommun. Mycket av arbetet handlar om risk- och sårbarhetsarbete samt säkerhetsskydd. Krigsplacering av personal och arbete med kommunens krigsorganisation är också viktiga uppgifter. Arbete med att förebygga och kunna hantera andra risker som naturolyckor eller samhällskriser av olika slag är också prioriterade arbetsuppgifter.

Förvaltningen informerade om RUHB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till inriktning för arbetet med att bygga upp RUHB och på en nivå för en färdigutbyggd sådan organisation. Efter kalla krigets slut avvecklades RUHB vid räddningstjänsterna. Idag finns endast resurser för hantering av den vanliga verksamheten inkluderande större händelser under fredstid. RUHB avses byggas upp under tio år och innebära en fördubbling av dagens räddningsstyrkor. I budgetpropositionen för 2024 föreslås avsättas 120 miljoner kronor för att börja bygga upp RUHB.

Alla fyra organisationerna betonade vikten av bred samverkan mellan olika myndigheter och andra organisationer för att arbetet med att stärka totalförsvaret ska nå tillräckliga resultat.

34 § Beslut om sammanträdesplan 2024

Direktionen beslutar

att godkänna sammanträdesplan för 2024.

Bakgrund

Direktionen beslutar om den egna sammanträdesplanen, se 14 § Reglemente för direktionen vid Medelpads Räddningstjänstförbund (senast fastställt 2015-01-01).

Ärendet

Ärendet avser sammanträdesplan för 2024.

Ärendets tidigare handläggning

Direktionen har den 9 december 2022 godkänt sammanträdesplan för 2023. Sammanträdesplanen reviderades av direktionen den 17 februari 2023 genom att ett sammanträde flyttades en vecka fram i tiden.

Förvaltningens övervägande

Förslaget är att sammanträdesplan 2024 är upplagd på samma sätt som de senaste årens grundplanering när det gäller tidpunkt, längd och genomförandeort avseende sammanträdena. Skälet är att upplägget fungerar bra kopplat till bland annat olika styrdokument som ska beslutas. Fredagar föreslås även fortsättningsvis vara sammanträdesdag. Detta eftersom omdömet avseende genomförande på denna veckodag generellt upplevs som positivt. Sammanträdena i arbetsutskottet genomförs digitalt.

Förslag till uppföljning

Uppföljning av detta beslut görs löpande om behov skulle uppkomma av revidering av sammanträdesplanen.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

35 § Ordförandebeslut den 5 september 2023

Direktionen beslutar

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta

att godkänna ordförandebeslut den 5 september 2023

Bakgrund

Ordförandebeslut gällande tre ärenden har fattats den 5 september 2023. Ärendena bedömdes inte kunna avvakta avgörande vid ordinarie sammanträde vid arbetsutskottet eller direktionen.

Beträffande revidering av handlingsprogram behövde räddningschef i enlighet med förändrad kompetensnivå säkerställas i tid inför planerad frånvaro av den nuvarande.

När det gäller revidering av mål- och resursplan behövde investeringar genomföras utan tidsutdräkt för att förberedelser skulle hinnas med i tid inför utbildningsstart av nationell grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) i början av 2024.

Angående revidering av attestförteckning var det av stor vikt att ny ekonomichef omgående fick attesträtt för att arbetet skulle kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Besluten gäller omedelbart efter att dessa hade fattats.

Ärendet

Ärendet avser godkännande av ordförandebeslut den 5 september 2023.

Ärendena i ordförandebeslutets tidigare handläggning

Se ordförandebeslutet.

Ordförandens bedömning

Inget har framkommit som talar för att någon del av beslutet inte längre ska gälla.

Förslag till uppföljning

Se ordförandebeslutet.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom ordförandens bedömning.

36 § Information om arbetsmiljöfrågor

Ärendet

Förvaltningen informerade om aktuella arbetsmiljöfrågor enligt följande.

Rehabiliteringsutbildning för chefer och blivande chefer genomförs under november. En introduktionsutbildning för nya medarbetare på intranätet håller på att tas fram. Formerna för arbetsmiljöuppgiftsfördelning (arbetsmiljödelegation) ses över.

En fortbildning på temat psykisk ohälsa, och som påbörjades under 2022, genomförs under höstens VVV-dagar (värdegrundsarbetet Vår Viktiga Vardag). Temat är akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP).

37 § Information om arbete för att säkerställa att reglerna angående dygnsvila hanteras på ett riktigt sätt från och med den 1 oktober 2023

Ärendet

Förvaltningen informerade om pågående arbete med att hantera den snävare tillämpningen av reglerna om dygnsvila som råder efter förnyad tolkning av EU:s arbetstidsdirektiv. Personal som arbetar enligt Allmänna bestämmelser (AB) behöver från och med den 1 oktober 2023 förhålla sig till den snävare tillämpningen. Detta gäller för MRF:s del kombibefäl och -brandmän. De som arbetar enligt Bilaga R till AB behöver från och med den 1 februari 2024 förhålla sig till den snävare tillämpningen. Detta gäller för brandmän och styrkeledare på skift.

Det kommer inte längre bli möjligt att genomföra så kallade dygnspass, trots att dessa innefattar jour på natten. Möjlighet finns till att söka dispens för att kunna arbeta dygnspass. Regelverket säger att alla andra åtgärder först ska vara uttömda innan dispens kan medges och då under begränsad tid. Det är direktionen som beslutar om att söka dispens.

De nya reglerna ställer till det både för arbetsgivaren och arbetstagarna. Det blir svårare att göra schemaändringar till exempel för utbildningar och övningar av olika slag och ersätta frånvaro. Flera arbetstagare informerar om svårigheter för att få familjelivet att gå ihop. MRF kommer, med anledning av nödvändiga förändringar av ordinarie scheman, att behöva anställa fler brandmän och brandbefäl för att få verksamheten att fungera även fortsättningsvis.

Direktionen ställde sig generellt positiv till att besluta om dispensansökan, när det finns ett underlag framtaget för sådant beslut.

38 § Information om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall och Liden samt från invigning och öppet hus gällande Timrå räddningsstation

Ärendet

Förvaltningen informerade om pågående arbete med nya räddningsstationer.

Timrå räddningsstation är nu invigd och öppet hus har genomförts. Båda evenemangen blev mycket lyckade. Öppet hus besöktes av uppemot 5 000 personer. Stationen är tagen i drift. Vissa arbeten med finjusteringar pågår liksom färdigställande av tillbyggnad av komplementbyggnaden.

Markarbeten har inletts för bygget av Lidens räddningsstation. Stationen planeras vara färdigbyggd hösten 2024.

Gällande Sundsvalls räddningsstation genomförs förprojektering med två olika placeringsalternativ – Berget invid sjukhuset och Gärde. Beträffande Berget pågår en naturvärdesinventering och i Gärde en process för inköp av kvarvarande fastigheter.

39 § Information om översyn Brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Ärendet

Förvaltningen informerade om översyn av Brett samarbete mellan länets tre räddningstjänstorganisationer. För närvarande pågår avslutande arbete vid de elva olika delprojekten. Styrgruppen kommer därefter att i samråd med den politiska referensgruppen sammanställa delprojektens slutredovisningar till en gemensam redovisning för översynen. Denna redovisning kommer att presenteras i december.

40 § Information om ägarkommunernas avsikt att besluta om provtagning vid nuvarande och tidigare brandövningsplatser i syfte att upptäcka ämnen från brandskum

Ärendet

Förvaltningen informerade om ett initiativ som ägarkommunernas miljöförvaltningar har tagit för att ta reda på, om det vid gamla och nuvarande brandövningsplatser i landskapet, finns rester av brandskum i marken. Detta gäller särskilt så kallade PFAS-ämnen vilka är mycket svårnedbrytbara i naturen och inte längre får användas. MRF för förnärvarande en dialog tillsammans med miljöförvaltningarna gällande vilka platser som ska bli föremål för provtagning och hur en sådan ska genomföras.

41 § Information om händelser/händelseutredningar

Ärendet

Inga större händelser eller händelseutredningar fanns att rapportera om.

42 § Anmälan av myndighetsbeslut

Ärendet

Förvaltningen föredrog under perioden efter senaste direktionssammanträdet fattade myndighetsbeslut.

43 § Övriga frågor

  • Ledamotsinitiativ angående stavsotning. Sverigedemokraterna och Moderaterna överlämnade ett ledamotsinitiativ angående så kallad stavsotning till direktionen. En sådan sotningsmetod innebär genomförande av brandskyddskontroll och rengöring av rökgångar nerifrån.

    Förvaltningen fick i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till direktionen med förslag till beslut.

  • Politikerkonferens för kommunal räddningstjänst den 7 – 8 december 2023. SKR har bjudit in till politikerkonferens för kommunal räddningstjänst den 7 – 8 december 2023. Viktiga frågor som behandlas är RUHB, personalförsörjningsfrågor och tillämpning av dygnsvila i enlighet med EU:s arbetstidsdirektiv. Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin medverkar vid konferensen.

    Det beslutades att Jan-Erik Iversen och Åke Nylén deltar från direktionen. Mats Bergmark och Lars Hammarström kommer att delta från förvaltningen.
  • Meddelad närvaro genom kalendern i Outlook. Förvaltningen informerade om rutiner för deltagande vid direktionssammanträden och arbetsutskott. Inbjudan sänds ut via kalendern i Outlook. Det är viktigt att samtliga som fått inbjudan svarar via kalendern om man deltar eller inte. Förvaltningen använder kalendern för att planera för sammanträden och säkerställa att dessa blir beslutsbehöriga. Det är fortfarande viktigt att ledamöter som inte har möjlighet att delta vid sammanträden kontaktar sin ersättare.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 06 oktober 2023

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 31 oktober 2023

Datum för nedtagande: 11 november 2023

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se