Direktionens protokoll 3 november 2023

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter
Åsa Ulander (S), ordförande
Stefan Broman (S)
Rebecca Lampinen (S)
Jan-Erik Iversen (M)
Sven Bredberg (M)
Emir Özcelik (SD)
Pirjo Jonsson (S), vice ordförande
Björn Könberg (S)
Björn Hellquist (T)
Åke Nylén (S)
Linda Mattsson (VF)

Direktionens ersättare
Anna Edin (C)
Viktoria Jansson (M)
Miriam Monsell (KD)
Bertil Sidh (SD)
Roger Öberg (S)
Helena Elfvén (C)

Tjänstepersoner
Per Silverliden, förbundschef
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Tora Åström, chef avdelningen förebyggande
Sarah Faxby Bjerner, HR-chef och chef verksamhetsstöd
Henrik Arvola, ekonomichef
Helen Olofsson, kommunikatör
Catarina Andersson, administratör

Fackliga organisationer
Joakim Kastemyr, Ledarna
Jimmy Södermark, Kommunal

Justering och sekreterare
Att jämte ordförande Åsa Ulander justera dagens protokoll valdes Rebecca Lampinen. Sekreterare är Catarina Andersson.

44 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordföranden öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Rebecca Lampinen.

45 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

46 § Beslut om hemställan om ökad medelstilldelning för år 2024 genom höjning av den ekonomiska ramen för att möjliggöra ekonomisk balans

Direktionen beslutar

att godkänna hemställan om ökad medelstilldelning för år 2024 genom höjning av den ekonomiska ramen med 29 600 000 kronor i förhållande till 2023 års nivå med anledning av att uppnå ekonomisk balans, se specifikation nedan.
Ökningen består av:

 • Årlig löneöversyn: 4 000 000 kronor
 • Ökade personalkostnader relaterat arbetstidsreglerna: 3 000 000 kronor
 • Ökade personalkostnader för att nå kraven i lagen om skydd mot olyckor (2003:778): 1 000 000 kronor
 • Ökade hyreskostnader avseende Timrå nya station: 4 200 000 kronor
 • Ökade hyreskostnader avseende Liden nya station: 800 000 kronor
 • Indexökning övriga hyror: 1 000 000 kronor
 • Ökade pensionsutbetalningar: 1 500 000 kronor
 • Ramhöjning utöver styrmodellen 14 000 000 kronor.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) har en ansträngd ekonomisk situation. Denna har förvärrats gradvis senaste åren genom pandemin, inflation, sänkta avtalsintäkter och väsentliga löneökningar samtidigt som medlemsramen inte ökats i samma utsträckning.

Den tillsatta ekonomigruppen för MRF bestående av ekonomichefer för ägarkommunerna tillsammans med förbundets ekonomichef och biträdande förbundschef har arbetat fram ett förslag för att möjliggöra ekonomisk balans för förbundet.

Ärendet

Ärendet avser hemställan om ökade ekonomiska medel för att möjliggöra ekonomisk balans.

Förvaltningens övervägande

Den gradvis försämrade ekonomiska situationen för förbundet bedöms inte vara möjlig att lösa på egen hand genom aktiviteter inom verksamheten annat än mindre omfattning. Ökade ekonomiska medel via medlemsbidrag bedöms vara nödvändiga för att i synnerhet den operativa verksamheten ska kunna genomföras på samma nivå som idag. Därtill kommer särskilda behov av att hantera ökade personalkostnader och hyror, se beslutsruta.

Nivån på ökad medelstilldelning, 29 600 000 kronor, som hemställs om, innebär goda förutsättningar för MRF att nå ett nollresultat för år 2024.

Därutöver behöver förbundet genom egna aktiviteter ha ambitionen att nå det uppsatta tvåprocent-resultatmålet.

Förslaget är alltså att hemställan avser ökad medelstilldelning på 29 600 000 kronor för år 2024.

Resultatet av ekonomigruppens arbete står i överrensstämmelse med hemställan.

47 § Beslut om revidering av mål- och resursplan 2023 – gällande att genom utökning av investeringsbudgeten tillfälligt finansiera om- och tillbyggnad vid MRF Skyddscenter Fillan

Direktionen beslutar

att godkänna utökning av investeringsbudgeten i mål- och resursplan 2023 med 5 miljoner kronor för iordningställande av MRF Skyddscenter Fillan för att kunna bedriva nationell GRIB-utbildning, och

att beslutet ska vara omedelbart justerat.

Bakgrund

De snabba förändringarna som skett gällande Sveriges säkerhetsläge kräver skyndsamma åtgärder av många aktörer inom totalförsvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför bland annat som ett första steg fått uppdraget att utbilda 2 000 – 3 000 civilpliktiga brandmän, vilka tidigare har brandmannautbildning, men som inte lägre arbetar kvar inom räddningstjänsten. Ytterligare omkring 13 000 – 14 000 civilpliktiga brandmän planeras utbildas fram till och med 2030. Detta innebär att MSB:s skolor (Sandö och Revinge) behöver koncentrera sig på civilpliktsutbildning och därför inte kommer att klara av att grundutbilda räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Utbildningen läggs istället ut på andra aktörer.

En av dessa aktörer är Securitas AB som redan idag, på uppdrag av MSB, utbildar RIB på tre platser i landet. I samarbete med MRF har Securitas AB fått MSB:s uppdrag att utöka sin utbildning av RIB och detta vid MRF Skyddscenter Fillan.

Krav ställs då på övningsanläggningens utbildningsförutsättningar. Det är krav som är ungefär desamma som gäller som baskrav inom förbundet för att öva och fortbilda brandmän, både när det gäller heltiden och RIB.

MRF Skyddscenter Fillan har sedan några år tillbaka saknat utbildningsanordningar som motsvarar dessa basbehov. Bland annat har brandövningshuset rivits, då detta hade blivit uttjänt och stängts på grund av arbetsmiljörisker. Det finns därför ett behov av att återställa grundläggande funktionaliteter vid anläggningen.

Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret, Drakfastigheter, äger och förvaltar övningsanläggningen som hyrs av MRF.

Tidigare beslut

Ordföranden beslutade den 5 september 2023, vilket godkändes av direktionen den 6 oktober 2023, att revidera av mål- och resursplan 2023 med anledning av behov av att utöka investeringsbudgeten för att genomföra förbättringar på anläggningen MRF Skyddscenter Fillan i syfte att bedriva MSB:s GRIB-utbildning. Beslutet omfattade MRF:s egen del i att utveckla MRF Skyddscenter Fillan till att tillgodose detta utbildningsbehov.

Utöver den egna delen behöver Drakfastigheter göra vissa anpassningar (om- och tillbyggnad) i fastigheten vilket det nu föreslagna beslutet avser. Detta anpassningsbehov var känt redan i samband med ordförandebeslutet och vid direktionssammanträdet den 6 oktober 2023. Då bedömde MRF att investeringen ifråga skulle tas av Drakfastigheter för att sedan belasta hyran, vilket är det normala i sådana ärenden. I samband med att en beställd förstudierapport blev klar, daterad den 6 oktober 2023, visade det sig att kommunens beslutsprocess inte skulle kunna avvaktas för att genomföra om- och tillbyggnaden. Detta för att kunna starta upp den nationella utbildningsverksamheten i tid.

Ärendet

För att iordningställa MRF Skyddscenter Fillan krävs att Drakfastigheter genomför viss om- och tillbyggnad av fastigheten. Medel för detta arbete finns inte avsatta i Drakfastigheters investeringsbudget.

Enligt de rutiner och beslutsprocesser som gäller för Drakfastigheter så kan enheten inte få fram medel för dessa arbeten inom den tid som krävs. Detta riskerar att försena byggnationerna i en sådan grad att det omöjliggör förläggning av GRIB-utbildning på MRF Skyddscenter Fillan och därmed de nettointäkter som planeras för.

Den enda möjligheten är därför att MRF tillfälligt finansierar om- och tillbyggnadsarbeten fram tills dess att Drakfastigheter får medel avsatta i sin budget. På så sätt kan arbetet omedelbart påbörjas, vilket krävs för att anläggningen ska bli iordningsställd tillräckligt snabbt. Från Sundsvall kommun har MRF fått löfte om att låna 5 miljoner kronor för detta investeringsändamål.

Drakfastigheter har under hösten genomfört en förstudie i projektet. Förstudien med A-kalkyl och tidsplan bifogas. Kalkylen omfattar i grova drag byggnationer för 3,5 miljoner kronor, rivnings kostnader för 0,5 miljoner kronor samt byggherrekostnader om 0,6 miljoner kronor. Därtill kan oförutsedda kostnader på några hundratusen kronor tillkomma. Tidsplanen i förstudien bygger på Sundsvalls kommuns beslutsprocess och kan inte följas eftersom GRIB-utbildningen startar i april 2024.

När MRF tillfälligt finansierar om- och tillbyggnadsarbetet kan Drakfastigheter omedelbart påbörja arbetet med målet att allt ska vara klart i tid för utbildningsstart.

En dialog kommer att genomföras under vintern 2023/2024 med Drakfastigheter för att klarlägga hur det slutligen ska se ut när det gäller kostnadsfördelning gällande investeringar och vilka delar som ska påverka hyresnivån. Det kan då bli aktuellt för Drakfastigheter att ta över lån och finansiering från MRF.

Genomförande av GRIB-utbildningen vid MRF Skyddscenter Fillan bedöms för MRF ge ett positivt nettoresultat 2024 på 1,3 miljoner kronor samt för 2025 och framåt årligen 2,7 miljoner kronor (i 2024 års penningvärde).

Ny investeringsbudget, se raden Om- och tillbyggnad Fillan

Investeringar 2023
(tusental kronor)

Budget 2016

Budget 2022

Budget 2023

Upphandlad

Planerad leverans

Andningsskydd

7092016

2023

Släck-/räddningsbil5 000

2022

kvartal 4, 2023

Lastväxlarbil2 950

2022

kvartal 3, 2023

Ledningsfordon IL


1 500


2021

kvartal 4, 2022

Ledningsfordon RIL1 200

2023

2023

Fordon första insatsbefäl


1 000


2022

kvartal 4, 2022

Lastväxlartank1 400

2022

kvartal 4, 2023

Höjdfordon Ånge2 000

2023

2023

Transportfordon570

2023

2023

Räddningstjänstutrustning780Larmställ1 250Övningscontainers Fillan1 400Övningsutrustning Fillan600Om- och tillbyggnad Fillan5 000
709

2 500

22 150


 
25 359Förvaltningens övervägande

Genomförande av föreslaget beslut innebär därför en ökning av den senast beslutade investeringsbudgeten på 5 miljoner kronor. Det är en investering som under 2024 alltså kan komma att flyttas över till Drakfastigheter och istället belasta hyran.

Förvaltningen bedömer att detta förfaringssätt, med att initialt ansvara för investeringen, är det enda som uppfyller tidskravet för när byggnationerna ska vara färdiga. I annat fall behöver MRF svara staten i form av MSB (och samarbetspartnern Securitas AB) att övningsanläggningen inte kan ta emot denna statliga utbildning.

Rådande situation med statens ambitioner att snabbt bygga upp Sveriges civila beredskap bedömer vi kommer att ge flera möjligheter. I det korta perspektivet kommer den nationella grundutbildningen av RIB, vilken i grunden finansieras av staten (via Securitas AB), att till närmare hälften finansiera de kostnader MRF har för investeringarna när det gäller övningsanläggningens basbehov. Detta sker genom uthyrning av delar av övningsanläggningen och övningsmateriel. Även kostnader för service och specialkompetenser kommer att faktureras.

I ett längre perspektiv, 2 – 5 år, bedöms betydande statliga bidrag komma för uppbyggnad av civil beredskap inkluderande räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Fokus kommer då att ligga på utbildning och övning för civilpliktiga brandmän. De satsningar som görs vid MRF Skyddscenter Fillan under hösten/vintern 2023/2024, kommer ge anläggningen ett läge för att kunna erhålla statliga bidrag framöver inom ramen för civil beredskap. MRF Skyddscenter Fillan får ytterligare möjligheter till vidareutveckling för kommande behov inom RUHB med utbildning av civilpliktiga brandmän. Ett läge som ger goda förutsättningar till att skapa nya arbetstillfällen.

Andra samhällsaktörer har uttryckt intresse för att samarbeta om tillgång till MRF Skyddscenter Fillan. Polisen önskar till exempel utöka sin övningsverksamhet vilken redan pågår vid övningsanläggningen.

Sammantaget bedöms den föreslagna ökningen av investeringsbudgeten vara rimlig, både i ett kortare och längre perspektiv. Detta med beaktande av att MRF ska kunna hantera utbildning för egen personal gällande baskrav på ett kostnadseffektivt sätt och det rådande omvärldsläget.

Förslag till uppföljning

Beslutet följs upp genom redovisning vid kommande direktionssammanträden under 2023/2024.

48 § Beslut om förslag till taxor och avgifter för 2024

Direktionen beslutar

att föreslå respektive ägarkommun att besluta om taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund för 2024, och

att beslutet ska vara omedelbart justerat.

Bakgrund

Efter anvisningar från Sveriges Kommuner och Regioner, som föranleddes av en prejudicerande dom, ska respektive ägarkommun till ett kommunalförbund ansvara för beslut om taxa. Rådande kommunallag tillåter inte att kommunalförbund beslutar inom detta område.

Ärendet

Justeringar av räddningstjänstsförbundets taxor och avgifter genomförs i första hand med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) används vid tjänster åt sjukvården. LPIK ersätter det tidigare landstingsprisindex (LPI) som håller på att fasas ut till förmån för LPIK. Det är endast sättet att skatta löneförändringar som skiljer det nyare LPIK och det äldre LPI.

Förändringar av nivån på taxor och avgifter görs också enligt avtal med part som köper tjänster av förbundet. Vid hjälp till andra räddningstjänstorganisationer tillämpas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps schablonersättning i enligt med myndighetens författningssamling SRVFS 2004:11. Siffrorna på tjänsterna i bilagorna är uppjusterade för att motsvara 2023 års kostnadsnivå, beträffande PKV med 7,2 procent och LPIK 8,4 procent.

Utöver indexregleringen görs även en justering av taxan för tillståndhantering för brandfarlig och explosiv vara så att den motsvarar faktisk nedlagd tid för ärendena.

Ärendets tidigare handläggning

Taxor och avgifter uppdateras för varje kalenderår.

49 § Beslut om revidering av delegationsordningen

Direktionen beslutar

att godkänna revidering av delegationsordningen.

Ärendet

Delegationsordningen kompletteras i vissa delar med beslutsbefogenhet för ekonomichef vilken är en ny funktion från och med den 1 maj 2022. Ekonomichef ersätter den tidigare rollen controller och med utvidgade befogenheter.

Hänvisningar till lagrum i den gamla kommunallagen har tagits bort på två ställen.

Ändringar

Följande ändringar av delegationsordningen föreslås.

 • allmänna bestämmelser om delegation angående ärendegrupper med beslutsrätt som inte är delegerad, borttagen hänvisning till gamla kommunallagen,
 • punkt 8.2 inköpsbehörighet för ekonomichef med högre belopp vid förbundschefs frånvaro,
 • punkt 8.3 beställningsrätt för ekonomichef enligt investeringsbudget,
 • punkt 8.4 inköpsbehörighet för ekonomichef med medelstort belopp och att delegation för controller utgår eftersom funktionen inte finns längre,
 • punkt 10.1 gällande så kallade ordförandebeslut, borttagen hänvisning till gamla kommunallagen med en förtydligande textjustering utan ändring i sak,
 • punkt 10.2 rätt att teckna firman, två i förening, för ekonomichef, ett förtydligande införs att firmateckningsrätten dessutom är beroende av särskilt beslut av direktionen med uppdatering av namnlista, och
 • punkt 10.3 rätt att utfärda fullmakter för ekonomichef.

Ärendets tidigare handläggning

Den senaste revideringen av delegationsordningen beslutades av direktionen den 10 december 2021.

50 § Information angående hantering av reglerna om dygnsvila – bakgrund, tolkning, konsekvenser samt förberedelser inför dispensansökan och andra åtgärder

Ärendet

Förvaltningen informerade om pågående arbete med hantering av reglerna om dygnsvila, samt förberedelser inför dispensansökan och andra åtgärder.

Det pågår ett partsammansatt arbete gällande framtagande av risk- och konsekvensanalys som underlag för dispensansökan samt avseende nya scheman som behövs om inte dispens kommer att beviljas. Inom de närmaste dagarna kommer ett nytt partsgemensamt arbete inledas för att ta fram detaljer gällande dispensansökan. Dessa arbeten avser i första hand brandmän och styrkeledare på skift samt kombibrandmän som idag tjänstgör enligt Bilaga R till allmänna bestämmelser.

När det gäller kombibefäl, vilka cirka hälften av arbetstiden har ledningsuppgifter med jour i räddningsledningssystemet Räddningsregion MittNorrland, hanteras frågorna tillsammans med övriga tre räddningstjänstorganisationer som har sådan personal. Inom de närmaste dagarna kommer ett samverkansmöte genomföras beträffande det vidare arbetet som berör personalkategorier.

51 § Övriga frågor

Inga anmälda frågor.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 03 november 2023

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 09 november 2023

Datum för nedtagande: 20 november 2023

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se