Direktionens protokoll 8 december 2023

Närvarande

Direktionens ledamöter och ersättare som var närvarande på mötet

Direktionens ledamöter
Stefan Broman (S)
Rebecca Lampinen (S)
Emir Özcelik (SD)
Pirjo Jonsson, vice ordförande (S)
Björn Könberg (S)
Björn Hellquist (T)
Linda Mattsson (VF)

Direktionens ersättare
Anna Edin (C) tjänstgörande
Fredrik Thunström (s)
Klara Hedin (v)
Miriam Monsell (KD) tjänstgörande
Bertil Sidh (SD) tjänstgörande
Roger Öberg (S)
Helena Elfvén (C) tjänstgörande

Tjänstepersoner
Per Silverliden, förbundschef
Mats Bergmark, biträdande förbundschef
Sarah Faxby Bjerner, HR-chef och chef verksamhetsstöd
Henrik Arvola, ekonomichef
Thomas Hansson, enhetschef, deltog vid § 67
Sven-Olov Hansson, ställföreträdande räddningschef
Catarina Andersson, administratör

Fackliga organisationer
Peter Öhlén, Ledarna
Sven Åkerlund, Vision
Per Sjöbom; Huvudskyddsombud
Lars Rydstedt, Akademikeralliansen
Jimmy Södermark, Kommunal

Justering och sekreterare
Att jämte vice ordförande Pirjo Jonsson justera dagens protokoll valdes Emir Özcelik. Sekreterare är Catarina Andersson.

Inbjudna politiskt valda revisorerna
Reinhold Hellgren
Keijo Ojala

53 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av justeringsperson

Ordföranden öppnade mötet.

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson valdes Emir Özcelik.

54 § Föregående protokoll

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

55 § Beslut om mål- och resursplan inklusive budget 2024 med ekonomisk plan 2025 – 2027

Direktionen beslutar

att godkänna mål- och resursplan inklusive budget 2024 med ekonomisk plan 2025 – 2027.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) ska ha en årlig mål- och resursplan (MRP). Detta framgår av ägaruppdraget. Budget för 2024 och ekonomisk plan för ytterligare tre år framöver är delar av MRP.

Ärendet

Det är MRP inklusive budget för 2024 som ska godkännas.

Ärendets tidigare handläggning

MRP 2023 godkändes av direktionen den 9 december 2022.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till MRP 2024 inklusive budget. Bedömningar har gjorts avseende vilka verksamheter som bör prioriteras och hur de ekonomiska medlen ska fördelas.

Förbundet fortsätter genom denna MRP arbetet mot en förbättrad styrmodell genom att satta mål och delmål kan följas upp på objektiva grunder. Indikatorer och godtagbar nivå på dessa tillkommer genom nytt beslutsärende under våren 2024.

Ett av målen är God ekonomisk hushållning. Till det målet finns både ekonomiska och verksamhetsmässiga delmål.

MRP och handlingsprogrammet, som styrs av enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, kompletterar varandra och är uppbyggda på likartat sätt när det gäller målstruktur.

Uppföljning

MRP 2024 följs upp i delårsrapport 1 2024 och 2 2024 samt årsredovisning 2024.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag till MRP inklusive budget och ekonomisk plan.

56 § Beslut om förlängning av handlingsprogram 2022 – 2023

Direktionen beslutar

att förlänga handlingsprogram 2022 – 2023 att gälla längst till och med den 30 juni 2024.

Bakgrund

Varje kommun/räddningstjänstförbund är skyldig/skyldigt att ha handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen/kommunerna och vilken förmåga denna/dessa har att hantera riskerna.

Det finns ett antaget handlingsprogram för både förebyggande verksamhet och räddningstjänst som gäller till och med den 31 december 2023. Detta behöver förlängas så att ett nytt handlingsprogram kan antas medan det tidigare fortfarande är giltigt.

Ärendet

Ett nytt handlingsprogram är under framtagande och för att förhindra att det under en period inte finns något beslutat handlingsprogram föreslås nuvarande handlingsprogram att förlängas att gälla längst till och med den 30 juni 2024.

Ärendets tidigare handläggning

Handlingsprogram för perioden 2022 – 2023 beslutades av direktionen den 8 april 2022.

Förvaltningens övervägande

Ett nytt handlingsprogram är under framtagande och ett förslag till beslut om nytt handlingsprogram kommer att överlämnas till direktionen under första halvan av 2024.

Uppföljning

Handlingsprogrammet följs upp genom respektive års årsredovisning.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

57 § Beslut om firmatecknare 2024

Direktionen beslutar

att för år 2024 utse Per Silverliden, Henrik Arvola, Mats Bergmark, Sarah Faxby Bjerner, Ellinor Fransson, Sven-Olov Hansson, Johan Keijser och Tora Åström att två i förening, teckna Medelpads Räddningstjänstförbunds firma, och

att Johan Keijsers rätt att teckna firman endast omfattar tid då han fungerar som avdelningschef.

Bakgrund

MRF är som kommunalförbund en egen juridisk person som själv behöver hantera frågan om att teckna firman.

Direktionen beslutar om vem som ska vara firmatecknare för MRF med organisationsnummer 222000-0422.

Beslutet bör ses över för varje kalenderår och ett nytt fattas även om inga förändringar är aktuella.

Ärendet

Det är fråga om ett beslut om firmatecknare som avser år 2024.

Ärendets tidigare handläggning

Direktionen har senast den 9 december 2022 beslutat om vem som ska vara firmatecknare för MRF. Det beslutet gäller för 2023.

Förvaltningens övervägande

Den nya ekonomichefen Henrik Arvola föreslås föras in på listan över firmatecknare och den tidigare ekonomichefen Annelie Sjöberg tas bort. På grund av att chefen för räddningsavdelningen förväntas vara ledig under stora delar av året föreslås ersättaren Johan Keijser vara firmatecknare när han fungerar som avdelningschef. Keijsers tecknande av firman behöver därför åtföljas av förordnandebeslut som omfattar aktuell dag för tecknande. Övriga namn medtagna i 2022 års beslut bör kvarstå på listan.

Uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras om ett år när det gäller kretsen av behöriga att teckna MRF:s firma, ska ändå beslutet enligt vedertagen praxis förnyas. Detta innebär att frågan om beslut om firmatecknare tas upp på nytt av direktionen i december 2024.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

58 § Beslut om attestförteckning 2024

Direktionen beslutar

att godkänna attestförteckning för år 2024.

Bakgrund

Direktionen beslutar om attestförteckning för MRF med organisationsnummer 222000-0422. Attestförteckningen är en bilaga till delegationsordningen.

Beslutet bör ses över för varje kalenderår och ett nytt fattas även om inga förändringar är aktuella.

Ärendet

Det är fråga om ett beslut som avser år 2024.

Ärendets tidigare handläggning

Direktionen beslutade den 9 december 2022 om attestförteckning för 2023. Den 5 september 2023 beslutade direktionen genom ordförandebeslut om revidering av denna. Beslutet godkändes av direktionen den 6 oktober 2023. Kretsen av attestanter justerades då genom att den nya ekonomichefen Henrik Arvola ersatte Annelie Sjöberg som har avslutat sin anställning.

Förvaltningens övervägande

Krister Öst tas bort från attestförteckningen eftersom han inte längre jobbar kvar inom förbundet. Funktionen är inte är ersatt. Inga förändringar i övrigt föreslås för 2024.

Uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras om ett år när det gäller attestförteckningen, ska ändå beslutet enligt vedertagen praxis förnyas. Detta innebär att frågan om beslut om attestförteckning tas upp på nytt av direktionen i december 2024.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.


59 § Beslut om informationshanteringsplan 2024

Direktionen beslutar

att godkänna informationshanteringsplan för 2024.

Bakgrund

Direktionen beslutar om informationshanteringsplan för MRF med organisationsnummer 222000-0422.

Varje kommunal förvaltning ska, enligt 7 § arkivlagen (1990:782) ha en dokumentplan, vilken i Sundsvalls kommunkoncern benämns informationshanteringsplan.

Syftet är att säkerställa en effektiv informationsförsörjning och ett långsiktigt bevarande av information. Det ska vara enkelt att använda, arkivera, återsöka och återanvända information oavsett hur informationen lagras. MRF följer Sundsvalls kommuns strategi med mål och visioner för e-arkiv.

All information är kopplad till processer, och dessa ska utgå från klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, är framtagen av samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i enlighet med regler och råd utfärdade av Riksarkivet samt Sveriges kommuner och regioner. Respektive organisation lägger till de processer som är specifika för denna.

Ärendet

Informationshanteringsplan för år 2024 ska fastställas.

Ärendets tidigare handläggning

Informationshanteringsplan för 2023 fastställdes den 9 december 2022.

Förvaltningens övervägande

Efter beredning av ärendet bedömer förvaltningen att inga ändringar behöver göras i informationshanteringsplanen för 2024. Förslaget är att lydelsen från 2023 kvarstår.

Uppföljning

Även om inga förändringar behöver genomföras inför år 2025 när det gäller informationshanteringsplanen, ska ändå beslutet förnyas. Detta innebär att frågan om beslut om informationshanteringsplan tas upp på nytt av direktionen i december 2024.

Ändringar i informationshanteringsplanen under året, som är av mindre betydelse, kan beslutas av förvaltningen. Sådana ändringar ska godkännas i efterhand av direktionen i samband med årsöversynen.

Samråd genomförs kontinuerligt med Sundsvalls kommuns arkiv.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

60 § Beslut om begäran om dispens med anledning av tillämpande av regler om dygnsvila kopplat till EU:s arbetstidsdirektiv

Direktionen beslutar

att begära dispens för personalkategorier som nedan anges så att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 13 moment 5 och motsvarande bestämmelse i Bilaga R till AB kan överstiga 20 timmar. Detta så att den sammanlagda arbetstiden får uppgå till högst 24 timmar, och

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund

Från och med den 1 oktober 2023 respektive den 1 februari 2024 gäller nya regleringar om dygnsvila som uppfyller minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv 2003/88/EG. Bakgrunden är att EU-kommissionen har uppmärksammat Sverige på att flera kollektivavtal inom kommuner och regioner inte följde EU:s arbetstidsdirektiv. Direktiven kräver bland annat 11 timmars dygnsvila mellan två arbetspass. De centrala parterna är överens om att det är viktigt att alla verksamheter gör sitt yttersta för att ställa om verksamheten, så att skyddsregler om arbetstagarens rätt till dygnsvila säkerställs.

Huvudregler om minst 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod är till för ett långt och hållbart arbetsliv och stöds av forskningen. Därför ska undantag vara möjligt först när det kan säkerställas att alla andra alternativ har uttömts.

I och med detta har en tilläggsöverenskommelse träffats som avser möjlighet till dispens. Dispens innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av ordinarie arbetstid i kombination med jour kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. Efter en sådan arbetstidsförläggning ska kompenserande vila ges i direkt anslutning och minst motsvara den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat.

Ärendet

Ärendet gäller begäran om dispens i förhållande till reglerna om dygnsvila.

Ärendets tidigare handläggning

Ärendet har inte tidigare handlagts.

Förvaltningens övervägande

MRF har under året arbetat med verksamheter som berörs av de skärpta kraven gällande dygnsvila, bland annat med schemaförändringar. Förbundet som har ansvaret inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för arbetet vid olyckor eller överhängande fara för olyckor samt säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö, har med nuvarande bemanning inte funnit en möjlig lösning att i tillräcklig omfattning resurssätta verksamheten med det personalantal och de kompetensnivåer som behövs och samtidigt schemalägga personalen i enlighet med de skärpta kraven. Förbundet har gjort bedömningen att undantag är nödvändiga i dagsläget för att uppfylla verksamhetens krav.

MRF:s behov av att över tid ha ett tillräckligt antal anställda med förutsättningar att verka inom de olika personalkategorierna är ett långsiktigt arbete som bedrivs kontinuerligt. Målsättningen är att inom ett par års sikt kunna bemanna verksamheten i enlighet med arbetstidsdirektivet och samtidigt säkerställa att förbundet ska kunna fortsätta att fullgöra sitt ansvar enligt LSO inklusive svara mot de krav som ägarkommunerna ställer i det så kallade ägaruppdraget.

Därför avser MRF att lämna in begäran om dispens från EU:s arbetstidsdirektiv gällande dygnsvila för följande personalkategorier och antal i respektive kategori.

 • Brandmän och styrkeledare på skift, 74
 • Kombibefäl, 16
 • Kombibrandmän, 9

Handlingarna i ärendet är följande.

 • Grunddokument
 • Bilaga 1 skäl till begäran om dispens
 • Bilaga 2 statistik examinerade Skydd mot olyckor
 • Bilaga 3 scheman
 • Bilaga 4 risk- och konsekvensanalys
 • Bilaga 5 handlingsplan för att dispens inte ska behövas
 • Bilaga 6 MBL-protokoll

Begäran om dispens översänds, via Sobona, till Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut.

Uppföljning

Direktionen informeras om Centrala parters arbetstidsnämnds beslut i ärendet samt därefter löpande hur verksamhet, personal och ekonomi berörs av de förutsättningar som ges. Beviljas dispens informeras direktionen också löpande om förvaltningens agerande för att i framtiden kunna hantera den skärpta tillämpningen av reglerna om dygnsvila utan att använda sig av undantagsmöjligheten som en dispens ger.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

61 § Information om arbetsmiljöfrågor

Förvaltningen informerade om aktuella arbetsmiljöfrågor enligt följande punkter.

 • Rehabiliteringsutbildning för chefer/ställisar/växthus.
 • Introduktion av nya medarbetare - intranät.
 • Översyn av arbetsmiljöuppgiftsfördelning (arbetsmiljödelegation).
 • Framtagande av nya anställningsavtal som förenklar processen för chefer.
 • Fortsättning arbete med temat psykisk ohälsa vid värdegrundsarbetet Vår Viktiga Vardag (VVV) inom ämnet akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP).
 • Framtagande av åtgärdslista efter personalenkät gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
 • Framtagande av förslag på ny arbetsmiljöplan 2024-2027.

62 § Presentation av och information från revisorerna

Två av de tre politiskt valda revisorerna presenterade sig. Dessa informerade om resultatet av granskningen av delårsbokslut 2 2023 samt inriktningen för pågående och kommande granskningar.

63 § Information om fortsatt beredning av ledamotsinitiativ om stavsotning

Förvaltningen informerade om beredningen av ledamotsinitiativet från Sverigedemokraterna och Moderaterna angående stavsotning – ett modernt brandskydd. Arbetet fortsätter med att ta fram förslag för den vidare hanteringen av initiativet. Sotningsdistrikten kommer att vara engagerade i arbetet. Förslag i ärendet kommer att presenteras vid direktionen den 31 maj 2024 vid vilket sammanträde också representanter från sotningsdistrikten bjuds in.

64 § Information om arbete med nya räddningsstationer i Sundsvall och Liden samt ledningscentral för SOS Alarm och Medelpads räddningstjänstförbund

Förvaltningen informerade om arbetet med Lidens nya räddningsstation som beräknas vara klar om ett år. Information gavs också om pågående förstudie avseende ledningscentral för SOS Alarm och MRF:s funktioner inom Räddningsregion Mittnorrland.

65 § Information om översyn för Brett samarbete mellan länets räddningstjänstorganisationer

Förvaltningen informerade om att de tretton delprojekten har slutfört sitt arbete förutom framtagande av förslag till verksamhetsplaner 2024 – 2026 för respektive område. Arbete med slutredovisning pågår. Styrgruppen ska möta den politiskt valda referensgruppen den 2 februari 2024 för att ta ställning till inriktningen för hur arbetet med att införa Brett samarbete ska fortsätta drivas. Information till arbetstagarorganisationerna lämnas den 27 februari 2024. Därefter fattas beslut om införande av samarbete i olika delar.

66 § Information om ägarkommunernas avsikt att besluta om provtagning vid nuvarande och tidigare brandövningsplatser i syfte att upptäcka ämnen från brandskum samt miljöavvecklingsplan för Timrå brandstation

Förvaltningen informerade om att miljöförvaltningarna i ägarkommunerna driver ärenden som innebär att MRF har förelagts/kommer att föreläggas att ta fram planer och genomföra prover för att mäta nivåer för eventuella PFAS-ämnen från brandskum vid nuvarande och tidigare brandövningsplatser. Detta gäller både verksamheterna inom heltid och RIB (räddningstjänstpersonal i beredskap). I nuläget finns föreläggande att genomföra mätningar på tidigare brandövningsplatsen Hillstamon i Sundsvall och MRF Skyddscenter Fillan. Föreläggandet gäller också hantering av andra former kemikalier. Motsvarande förelägganden från Timrå och Ånge kommuner väntas inom kort översändas till förbundet.

Därutöver har MRF förelagts att inkomma med en miljöavvecklingsplan gällande Timrå gamla brandstation. Föreläggandet tar sikte på verksamheten från och med 1953 och fram till och med nu kan ha medfört för belastning på miljön. Prover gällande PFAS-ämnen ska också tas. Arbetet är omfattande och är inne i sitt slutskede vad gäller själva planen. Prover kommer att tas efter nyår. Krav på att ta fram miljöavvecklingsplan gällande Lidens gamla brandstation är aviserat inför 2024.

MRF:s arbete 2024 inom förelagda och förväntat förelagda delar enligt ovan är mycket omfattande och kommer att innebära stora kostnader för förbundet som idag inte helt kan överblickas.

67 § Information om händelser/händelseutredningar

Förvaltningen informerade om resultatet av olycksutredningen angående ledningen av sjöräddningsinsatsen gällande branden på Stena Scandica utan för Gotland som startade den 29 augusti 2022. Thomas Hansson och Mattias Andersson vid MRF har haft MSB:s uppdrag att genomföra utredningen som är av nationellt intresse.

Branden bröt ut på bildäck. Ombord fanns 299 personer varav 241 passagerare. Fartyget blev strömlöst och drev mot Fårö. Sjöfartsverket ledningscentral (JRCC) inledde en räddningsinsats. Kustbevakningen, Räddningstjänsten Gotland, Sjöräddningssällskapet med flera organisationer, bistod Sjöfartsverket i räddningsinsatsen. Maritime Incident Respons Group (MIRG) larmas från Stockholm och Karlskrona för att kunna genomföra räddningsinsats ombord på fartyget.

Den viktigaste slutsatsen i den framtagna rapporten, blev att trycka vikten av en bättre samlad lägesbild under den inledande delen av räddningsinsatsen.

68 § Anmälan av myndighetsbeslut

Förvaltningen redovisade aktuella myndighetsbeslut under perioden 2023-09-24—12-02.

69 § Övriga frågor

Inga anmälda frågor.

Publiceringsdatum:

Senast publicerad:

Typ av dokument: Direktionens protokoll

Sammanträdesdatum: 08 december 2023

Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

Datum för uppsättande: 04 januari 2024

Datum för nedtagande: 15 januari 2024

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se